INDEKS AUTORSKI

Krystyna Górniak-Kocikowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 Kultura antyku jako wizja przyszłości. (Kilka uwag o "Narodzinach tragedii" Fryderyka Nietzschego). Studia Filozoficzne, nr 1, 117-127, 1981.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # kultura starożytnej Grecji i Rzymu # tragedia, tragizm # historiozofia #

"Nowa fala" w badaniach filozofii Fryderyka Nietzschego. [Rec. Nietzsche. Literaturmagazin, 12]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 166-170, 1982.

Filozofia pracy, czynu i narodu. (Sprawozdanie z konferencji naukowej). [Poznań, 26.10.1982]. Studia Filozoficzne, nr 4, 211-213, 1983.

Problem racjonalizmu w filozofii Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 300-310, 1983. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

# JASPERS, Karl # racjonalizm # filozofia a nauka #
ABSTRAKT. Komunikat przedstawia Karla Jaspersa jako krytyka tradycyjnie rozumianego racjonalizmu. Żeby uwypuklić jednostronność racjonalizmu, Jaspers odwołuje się do rozróżnienia pojęciowego "intelekt" (der Versand) i "rozum" (die Vernunft). Granice racjonalistycznego obrazu świata to granice intelektu. Wyznaczają one zarazem dziedzinę tego, co można nazwać dziedziną wiedzy naukowej. Tak rozumiany obraz świata racjonalisty nie jest jednak rzeczywistym obrazem świata, w którym by była dostępna prawda, dlatego też rozum w poszukiwaniu prawdy ciągle wątpi i kwestionuje zamknięte systemy wiedzy.

"O filozofii religii" - wykład prof. Bocheńskiego. [Kirchberg am Wechsel, 15.08.1983]. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-203, 1984.

# filozofia religii #

Religia jako nihilistyczna "wola mocy". Colloquia Communia, 3-6(20-23), 147-164, 1985.

# NIETZSCHE # religia # nihilizm #

Nowe czasopismo międzynarodowe. [Rec. Mensch - Natur - Gesselschaft. 1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 211-218, 1985.

# filozofia człowieka # filozofia społeczna #

Osiemdziesiąty drugi zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego (Oddział Wschodni). Studia Filozoficzne, nr 8, 175-178, 1986.

Rola analizy psychologicznej w nietzscheańskiej koncepcji filozofii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 11, 177-188, 1986. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # filozofia sztuki # psychologia sztuki #

z: Pakszys, Elżbieta. Paradygmat feministyczny w filozofii albo kobiety w poszukiwaniu filozofii tożsamości. [Rec. Discovering Reality, Feminist Perspectives on epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science. Harding, S. & Hintikka, M. B. (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 149-159, 1987.

# feminizm #

z: Pakszys, Elżbieta. Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet-Filozofów (IAPh). [Klagenfurt 25-27.09.1986]. Studia Filozoficzne, nr 5, 171-173, 1987.

Filozoficzny dialog z Zagrzebia. [Rec. Synthesis Philosophica, anglojęzyczna wersja Filozofska Istraživanja, 1986]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1988.

# filozofia jugosławiańska #

Natura i duch. XVII Międzynarodowy Kongres Heglowski. [Berlin Zachodni, 28-31.03.1988]. Studia Filozoficzne, nr 11, 208-212, 1988.

# heglizm #