INDEKS AUTORSKI

Adam Grobler


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Krytycznie o krytykach Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-175, 1986.

# niewspółmierność # metodologia nauki # FEYERABEND, Paul Karl #
ABSTRAKT. Wiele spośród krytyk skierowanych przeciw tezie o niewspółmierności teorii naukowych w sformułowaniu Feyerabenda opiera się na nieporozumieniu. Wynika ono głównie z odmienności tradycyjnych w metodologii koncepcji znaczenia i koncepcji Feyerabenda. Na tym tle nie docenia się roli pragmatycznej teorii obserwacji. Lokalizacja nieporozumień wskazuje interesujące problemy do zbadania.

Ostrzenie apetytu w kryzysie. [Rec. Motycka, Alina. Ideał racjonalności]. Studia Filozoficzne, nr 11, 172-175, 1988.

Filozof i zabobony. [Rec. Bocheński, Józef Maria. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów]. Znak, nr 407, 82-85, 1989.

Antyrealizm Dummetta z perspektywy problemów rozwoju wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 47-62, 1990. Grobler, Adam.

# DUMMET, Michael # antyrealizm # rozwój wiedzy #
ABSTRAKT. Na przekór Dummettowi twierdzę, że rozumienie zdania nie sprowadza się do znajomości warunków jego słusznego stwierdzenia. Można bowiem rozumieć nawet zdania, o których nie wiadomo, czy kiedykolwiek mogą zostać prawomocnie stwierdzone. W szczególności należą do nich zdania mogące występować w roli programów metafizycznych dla nauk empirycznych. Możliwe są odpowiedniki takich zdań w matematyce. Z kolei motywowane przez antyrealizm odstępstwa od logiki klasycznej, w tym przyjęcie logiki intuicjonistycznej w dziedzinie matematyki, nie są dostatecznie uzasadnione przez samą teorię znaczenia. Ta ostatnia, wbrew Dummettowi nie może pełnić roli podstawowej teorii filozoficznej. Epistemologiczny spór realizm/antyrealizm nie daje się zredukować do zagadnień semantycznych: teoria semantyczna zakłada określoną idealizację podmiotu poznającego.

Między realizmem a instrumentalizmem: empiryzm konstruktywny. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 5-17, 1991. Grobler, Adam.

# filozofia nauki # realizm naukowy # instrumentalizm # FRAASSEN, Bas van #

 

PRZEKŁAD. Maritain, Jacques. Człowiek i państwo. Kraków, Znak, 1993.