INDEKS AUTORSKI

Hanna Gumpricht


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wybór tekstów z historii filozofii. Część I. Siedlce, Wyd. Uczelniane WSP w Siedlcach, 1975; wyd. 2 1983.

# filozofia starożytna - podręczniki i antologie # filozofia średniowieczna - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. (A) Od autora. I. Filozofia starożytna. 1. Demokryteizm i epikureizm. (a) Atomy i próżnia. (b) Nieskończoność materii. (c) Ruch. Deklinacje atomów. Wolna wola. (d) Poznanie. (e) Strach przed bogami i śmiercią wrogiem człowieka. 2. Platon. (a) Teoria idei. (b) Poznanie i złuda. (c) Nieśmiertelność duszy. Natywizm. (d) Teoria anamnezy. 3. Arystoteles. (a) Teoria bytu. (b) Dusza pierwotną entelechią ciała. (c) Cztery pierwsze zasady i przyczyny bytu. (d) Pierwsza przyczyna. II. Filozofia chrześcijańska. 1. Aureliusz Augustyn. (a) Bóg stworzył świat z nicości. (b) Dobro a istnienie. (c) Poznanie. (d) Oświecenie boskie. (e) O nieśmiertelności duszy. (f) Autorytet i rozum. (g) Poznanie zmysłowe a rozumowe. (h) Pogarda dla świata ziemskiego. (i) Państwo ziemskie i państwo boże. 2. Piotr Abelard. (a) O tolerancji. 3. Tomasz z Akwinu. (a) Teologia a nauka. (b) Dowody istnienia Boga. (c) Teoria bytu i teoria poznania. (d) Rozum i wiara. (e) Stosunek do heretyków.

Wybór tekstów z historii filozofii. Część II. Siedlce, Wyd. Uczelniane WSP w Siedlcach, 1976.

# historia filozofii nowożytnej - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. I. Filozofia nowożytna. 1. Francis Bacon. (a) Wiedza i potęga ludzka to jedno i to samo. (b) Teoria idoli. (c) Empiryzm. (d) Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn. (e) Dyrektywy badawcze. 2. René Descartes. (a) Racjonalizm. Aprioryzm. (b) Metoda. (c) Sceptycyzm metodyczny. Dualizm. 3. John Locke. (a) Sensualizm. (b) Cechy pierwotne i wtórne. (c) Idee proste i złożone. (d) Substancja. 4. George Berkeley. (a) Sensualizm. (b) Być znaczy być postrzeganym. Krytyka materializmu. (c) Ład przyrody dziełem stwórcy. II. Filozofia okresu Oświecenia. 1. David Hume. (a) O pochodzeniu naszych idei. (b) O powiązaniu i kojarzeniu idej. (c) O substancji. (d) O idei istnienia oraz istnienie zewnętrznego. (e) Krytyka determinizmu. (f) Nie sposób udowodnić istnienia Boga. 2. Denis Diderot. (a) Krytyka teologii. (b) Byt. (c) O człowieku. (d) Granice walki człowieka z przyrodą. 3. Paul-Henry d'Holbach. (a) Skutki polityczne chrześcijaństwa. (b) O materii. (c) O ładzie i nieładzie. (d) Czym jest człowiek? (e) O idei Boga i o miejscu człowieka w przyrodzie. III. Filozofia niemiecka. 1. Immanuel Kant. (a) Przewrót kopernikański w filozofii. (b) O różnicy między poznaniem czystym i empirycznym. (c) Sądy analityczne i syntetyczne. (d) Synteza - aktem samodzielnej czynności intelektu. (e) Zjawiska i rzecz sama w sobie. (f) Idee regulatywne. (g) O niemożliwości dowodu na istnienie Boga. 2. Georg W. F. Hegel. (a) Rozumny charakter dziejów. (b) Wolność i konieczność. (c) Alienacja. (d) Wybitne jednostki i kamerdynerzy filozofii. (e) W państwie znika przeciwieństwo wolności i konieczności. (f) Rozum i rzeczywistość. (g) O dialektyce. 3. Ludwig Feuerbach. (a) Fundamentem filozofii jest rzeczywistość zmysłowa. (b) Istota człowieka. (c) Istota filozofii spekulatywnej i religii.