INDEKS AUTORSKI

Zygmunt Hajduk SDS


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 55-74, 1965.

# mechanika kwantowa # filozofia nauki #

D. Bohma determinizm wobec niektórych współczesnych ujęć tego zagadnienia. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 75-91, 1966.

# determinizm # BOHM, David # przyczynowość #

[Rec. Scheffler, Israel. The Anatomy of Inquiry]. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 141-143, 1968.

Problematyka oraz kierunki współczesnej filozofii nauki. Znak, nr 185, 1391-1418, 1969.

# filozofia nauki #

Niektóre aspekty wyjaśniania. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 85-123, 1969.

# wyjaśnianie naukowe # metodologia nauki # prawa przyrody #

Wyjaśnianie dedukcyjne. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 69-99, 1970.

# HEMPEL, Carl Gustav # metodologia nauki # wyjaśnianie naukowe #

[Rec. Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 1. Delaware Seminar in the Foundations of Physics. Vol. 3/1, Scientific Research I. Vol. 3/2. The Search for Truth. Bunge, M. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 131-135, 1970.

C. G. Hempla model wyjaśniania probabilistycznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-40, 1970.

# HEMPEL, Carl Gustav # wyjaśnianie naukowe # prawdopodobieństwo #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Stosunek praw uniwersalnych do praw statycznych. 3. Współczesne interpretacje terminu "prawdopodobieństwo". 4. Analiza związku między explanans i explanandum wyjaśniania probabilistycznego. 5. Dwuznaczność wyjaśniania probabilistycznego. 6. Niekoniunktywność tłumaczenia indukcyjno-statystycznego. 7. Tłumaczenie a przewidywanie probabilistyczne. 8. Refleksje końcowe.

Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-46, 1971.

# język nauki # terminy teoretyczne # prawa nauki #
TREŚĆ. 1. Słownik języka nauki. 2. Stosunek terminów teoretycznych do empirycznych. 3. Nadawanie sensu terminom teoretycznym. 4. Interpretacja terminów teoretycznych. 5. Prawa teoretyczne w wyjaśnianiu. 6. Warunki tłumaczenia praw. 7. Dedukcyjne tłumaczenie praw statystycznych. 8. Niektóre zastrzeżenia wysuwane pod adresem dedukcyjnego tłumaczenia praw. 9. Cykliczny charakter procesu systematyzacyjnego. 10. Tłumaczenie generalizujące a teoretyczne.

Wyjaśniająca funkcja redukcji. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 61-75, 1971.

# redukcja # wyjaśnianie # metodologia nauki # FEYERABEND, Paul Karl #

[Rec. Mazierski, Stanisław. Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 148-150, 1971.

[Rec. Deskription, Analytizität und Existenz. Forschungsgespräche des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Weingartner, P. (red.)]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 150-155, 1971.

# istnienie #

[Rec. Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Bunge, M. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 155-156, 1971.

Pojęcie i funkcja modelu. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 77-124, 1972.

# metodologia nauki # model #
TREŚĆ. I. Typy modeli. 1. Modele analogiczne. 2. Modele myślowe. 3. Modele mechaniczne. 4. Modele opisowe. 5. Modele teoretyczne. II. Funkcje modeli. 1. Funkcja wyjaśniająca. 2. Funkcja heurystyczna. 3. Funkcja reprezentująca. 4. Funkcja psychologiczna. 5. Inne funkcje modeli. III. Podział modeli.

[Rec. Juhos, Béla. Die Erkenntnis und ihre Leistung. Die naturwissenschaftliche Methode]. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 207-209, 1972.

# metodologia nauki #

Reprezentatywne ujęcia genezy ruchu. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 141-148, 1973.

# ruch # TOMASZ z Akwinu, św. # dowody na istnienie Boga #

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Bd. 2. Theorie und Erfahrung]. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 152-155, 1973.

# metodologia nauki #

[Rec. Krauth, Lothar. Die Philosophie Carnaps]. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 155-157, 1973.

[Rec. Günther, Ludwig. Deutung und Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Ouantenmechanik durch Hauptsätze des Messens]. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 157-158, 1973.

# fizyka #

Podstawy podziału terminów naukowych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 59-70, 1974.

# metodologia nauki # terminy obserwacyjne # terminy teoretyczne #

Filozoficzny i fizykalny aspekt przyczynowości w ujęciu Dawida Bohma. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 49-74, 1975.

# przyczynowość # BOHM, David # filozofia a nauka #
TREŚĆ. 1. Przyczynowość w ujęciu filozoficznym. (a) Empiryzm. (b) Krytycyzm Kanta. (c) Ujęcie regułowe (formalne). (d) Aktualizm. (e) Ujęcie klasyczne. 2. Przyczynowość w ujęciu fizykalnym. (a) Aspekt prognostyczny. (b) Aspekt przedmiotowy.

[Rec. The Study of Time. Proceedings of the First Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Haber, F. C.; Müller, G. H. (eds)]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 184-189, 1975.

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Personelle und Statistiche Wahrscheinlichkeit]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 189-192, 1975.

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 192-193, 1975.

Problem akceptacji hipotez u Carnapa. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 25-36, 1976.

# CARNAP, Rudolf # hipoteza # akceptacja # metodologia nauki #

[Rec. Bunge, Mario. Foundations of Physics]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 122-123, 1976.

[Rec. The Structure of Scientific Theories. Suppe, Frederick (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 204-207, 1977.

Tradycyjny i deskryptywny sposób rekonstruowania teorii empirycznych. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 21-37, 1978.

# teoria empiryczna # metodologia nauki #
TREŚĆ. I. Teoria jako autonomiczna jednostka analiz metodologicznych. II. Tradycyjne ujęcia teorii empirycznych. III. Deskryptywne ujęcia teorii.

[Rec. The Study of Time. Proceedings of the Second Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Lawrence, N. (eds)]. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 168-172, 1978.

Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki (I). Roczniki Filozoficzne, 27(3), 33-101, 1979.

# filozofia nauki # KUHN, Thomas Samuel # POPPER, Karl # FEYERABEND, Paul Karl #

[Rec. Mohr, Hans. Lectures on Structure and Significance of Science]. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 142-145, 1979.

Semantyczne ujęcie struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 97-118, 1980.

# semantyczne ujęcie teorii # teoria naukowa # wartość poznawcza #

[Rec. Popper, Karl R. & Eccles, J. C. The Self and Its Brain]. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 197-199, 1980.

[Rec. Hörmann, Hans. Psychologie der Sprache. Zweite, überarbaitete Auflage]. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 185-188, 1981.

Semantyczne ujęcie struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-97, 1981. Hajduk, Zygmunt.

# semantyczne ujęcie teorii # prawda w nauce #
TREŚĆ. 1. Trzy wersje semantycznego ujęcia teorii. 2. Zadanie artykułu. 3. Strukturalne składniki teorii; system formalny; sposoby aksjomatyzowania. 4. System semantyczny; zasięg teorii. 5. Faktualna zawartość języka teorii. 6. Kierunki filozofii fizyki wyróżnione ze względu na sposób traktowania przedmiotowego odniesienia i treści teorii. 7. Kwalifikacja prawdy zdaniowych wyrażeń języka teorii. 8. Formalne własności teorii akceptowalnej. 9. Kryteria teoretyczne. 10. Kryteria empiryczne. 11. Rekonstrukcja procedury empirycznego rozstrzygania teorii. 12. Związki między kryteriami teoretycznymi i empirycznymi. 13. Prawda faktualna.

[Rec. The Study of Time. Proceedings of the Third Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Lawrence, N.; Park, D. (eds)]. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 209-210, 1983.

Kontrowersyjność strukturalizmu W. Stegmüllera. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 127-147, 1984.

# semantyczne ujęcie teorii # STEGMÜLLER, Wolfgang # filozofia nauki #

Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 27-57, 1985.

# metanauka # odkrycie naukowe # filozofia nauki #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Tendencja historyczna. 3. Tendencja psychologiczna. 4. Tendencja epistemologiczna. 5. Tendencja metodologiczna. a) Opozycja kontekstów. b) Kwestionowanie opozycji kontekstów. c) Podziały wieloczłonowe. d) Logika odkrycia.

Metodologiczne typy filozofii przyrody a filozofia przyrodoznawstwa. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 165-171, 1985.

# filozofia nauki # filozofia przyrody #

Problemowa koncepcja badania naukowego. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 39-85, 1986.

# filozofia nauki # problem #
TREŚĆ. 1. Aktualność. 2. Stanowiska rekonstrukcyjne. a) Ujęcie przedanalityczne. b) Ujęcie analityczne.

Kontynentalna i anglo-amerykańska filozofia nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-61, 1986.

# filozofia nauki # metodologia filozofii # FOUCAULT, Michel # HABERMAS, Jürgen #
TREŚĆ. 1. Objaśnienia wstępne. 2. Wielość tendencji. 3. M. Foucault - J. Habermas.

Sceptycyzm - kognitywizm - racjonalizm. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 190-198, 1986. Hajduk, Zygmunt.

# sceptycyzm # racjonalizm # epistemologia #

Filozofia przyrody a filozofia nauki. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 171-185, 1987.

# filozofia przyrody # przyrodoznawstwo # filozofia nauki #
TREŚĆ. 1. Aktualność problemu. 2. Typy filozofii przyrodoznawstwa. 3. Rodzaje filozofii przyrody.

Problemowa koncepcja badania naukowego. Część II. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 5-47, 1987/1988.

# filozofia nauki # problem #
TREŚĆ. 3. Stanowiska arekonstrukcyjne. a) Sytuacja problemowa. b) Problem. c) Typy problemów. d) Rozwiązywanie problemów.

Rodzaje filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 12, 121-125, 1988.

# filozofia przyrody #

Filozofia przyrody Isaaca Newtona. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 115-129, 1988.

# NEWTON, Isaac # filozofia przyrody #
TREŚĆ. Uwaga wstępna. 1. Filozofia przyrody a filozofia nauki. 2. Stanowisko Newtona. 3. Recepcja stanowiska Newtona.

Współczesne postacie sporów o zadania nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 181-195, 1989/1990.

# filozofia nauki # wiedza naukowa # realizm naukowy #
TREŚĆ. 1. Aktualność zagadnienia. 2. Filozofia nauki a filozofia mądrości. 3. Tradycyjny ideał wiedzy naukowej. 4. Opozycja między hierarchicznym i siatkowym modelem nauki. 5. Aksjologia nauki realizmu.

Uwarunkowania postępu poznawczego w teoriach rozwoju nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 83-160, 1989/1990.

# rozwój nauki # filozofia nauki #
TREŚĆ. 1. Aktualność zagadnienia. 2. Ujęcie tradycyjne. 3. Ujęcie uhistorycznione.