INDEKS AUTORSKI

Jacek Juliusz Jadacki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nauka i smak. [Rec. Brunius, Teddy. Theory and Taste. Four Studies in Aesthetics]. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-228, 1971.

Twórczość i społeczeństwo. [Rec. Hauser, Arnold. Filozofia historii sztuki]. Studia Filozoficzne, nr 4, 183-188, 1971.

Odpowiedzialność i istnienie świata. Studia Filozoficzne, nr 5, 245-257, 1973.

# odpowiedzialność # INGARDEN, Roman # wartość #

"The Linguistic Institute" Amerykańskiego Towarzystwa Językoznawczego (23 czerwca - 22 sierpnia 1975). Studia Filozoficzne, nr 2, 237-239, 1976.

Bibliografia semiotyczna. [Red. Eschbach, Achim i Rader, Wendelin. Semiotik-Bibliographie I]. Studia Filozoficzne, nr 7, 145-147, 1977.

Semiotica inter universitatem litterarum. [Sprawozdanie z sympozjum w Gryfii]. Studia Filozoficzne, nr 5, 171-173, 1979.

# semiotyka #

Współcześni badacze radzieccy o Edmundzie Husserlu. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-149, 1979.

# HUSSERL, Edmund # filozofia sowiecka #
TREŚĆ. (A) Źródła. (B) Rozwój. (C) Zasługi. (D) Błędy. (E) Sprzeczności. (F) Wątpliwości. (G) Ocena. (H) Literatura.

U źródeł współczesnej logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 39-56, 1979.

# historia logiki # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Osiągnięcia. (B) Dziedzictwo. (C) Źródła.

Bibliografia logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-176, 1980.
Bibliografia logiki polskiej. Część II. 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 2, 151-175, 1980.

# bibliografie # filozofia polska # logika # historia logiki #
TREŚĆ. (A) Logika dawna. (a) Okres ontologistyczny - XIV/XV wiek. (b) Okres gramatykalistyczny - XV/XVI wiek. (c) Okres epistemologiczny - XVI/XVII wiek. (d) Okres dydaktystyczny - XVII/XVIII wiek. (B) Logika nowoczesna. (a) Okres psychologistyczny - lata 1757-1864. (a) 1757-1782. (b) 1798-1806. (c) 1812-1839. (d) 1842-1864. (b) Okres algebraistyczny - lata 1870-1939. (a) 1870-1882. (b) 1884-1899. (c) 1900-1917.

Tractatus contra phenomenologiam. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-31, 1980.

# fenomenologia # HUSSERL, Edmund # metodologia filozofii # poznanie #
TREŚĆ. (A) Poglądy Edmunda Husserla. (B) Zarzuty.

Wiedza i istnienie. O poglądach Romana Ingardena - W dziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-98, 1980.

# INGARDEN, Roman # wiedza # istnienie #
TREŚĆ. (A) Poglądy Romana Ingardena. (a) Wiedza. (b) Istnienie. (B) Ocena.

Spiritus mataphysicae in corpore logicorum czyli o dziedzinie przedmiotowej języka i starej zagadce bytu. [Polemika z: Przełęcki, Marian. O tym, czego nie ma]. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-140, 1980.

# istnienie # niebyt # semantyka logiczna # byt #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Kiedy jakaś wypowiedź ma znaczenie? (C) Czy wypowiedzi o niebycie coś znaczą? (D) Co znaczy słowo "istnieć"? (E) Jakie przedmioty istnieją? (F) Zestawienie i rzut oka wstecz. (G) Zakończenie. (H) Piśmiennictwo.

W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, nr 1, 1-8, 1981.

# AJDUKIEWICZ, Kazimierz #

Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Husserlem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 191-225, 1981.

# INGARDEN, Roman # HUSSERL, Edmund # granice poznanie #

Glossarium ad tractatum contra phenomenologiam czyli manowce czystego myślenia. [Polemika z: Dmochowski, Czesław. Zrozumieć Husserla]. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-193, 1984.

# HUSSERL, Edmund # metodologia filozofii #

O co chodzi w tzw. sporze o powszechniki? Studia Filozoficzne, nr 10, 63-70, 1984.

# powszechniki # rozumienie # nazwa #
TREŚĆ. (A) Co znaczy "powszechnik"? (B) Co znaczy "rozumieć dane wyrażenie (w szczególności nazwę)"? (C) Czy powszechniki w ogóle są? (D) W jakim stosunku (bytowym) pozostają powszechniki do jednostek? (E) Do czego odnoszą się nazwy ogólne (oderwane lub względne)? (F) Czego dotyczą uogólnienia naukowe?

Świat wartości. [Rec. Kloska, Gerhard. Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych]. Etyka, nr 21, 184-186, 1984.

W sprawie granic odpowiedzialności za słowo. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 81-85, 1985.

# filozofia języka # sens / znaczenie słowa / zdania #

Propedeutyka filozofii w liceum. [Konferencja 17-18.12.1984]. Studia Filozoficzne, nr 10, 126-127, 1985.

# filozofia polska - kronika # nauczanie filozofii #

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? O istocie prawdziwości. (Uwagi o definicji semantycznej). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-30, 1986.

# prawda # semantyka # metodologia filozofii #

Rozdział z historii filozofii polskiej: Władysław Tatarkiewicz. Studia Filozoficzne, nr 12, 179-194, 1986.

# TATARKIEWICZ, Władysław # filozofia polska # historia estetyki # historia filozofii #
TREŚĆ. 1. Życie i osobowość. 2. Pisma. 3. Rozwój. 4. Poprzednicy. 5. Nauczyciele. 6. Poglądy. (a) Ontologia i epistemologia. (b) Etyka. (c) Estetyka. (d) Metodologia. (e) Historia filozofii. (f) Historia estetyki. (g) Historia sztuki.7. Zestawienie. 8. Uczniowie. 9. Rówieśnicy. 10. Ocena. 11. Język. 12. Wpływ i znaczenie.

Legenda szkoły lwowsko-warszawskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 211-226, 1986.

# szkoła lwowsko-warszawska # filozofia polska #
TREŚĆ. I. Obiekcje generalne. 1. Tradycyjne antynomie. (a) Aporia restryktywnego liberalizmu. (b) Dylemat neutralnego zaangażowania. (c) Paradoks Szeptyckiego kanonu. 2. Ugruntowane stereotypy. (a) Iluzja charakterystyki familijnej. (b) Mit autokreacji ex nihilo. (c) Mistyfikacja autodestrukcji in gremio. (d) fantom homogeniczności ideowej. II. Kwestie dyskusyjne. 1. Dygresje historyczne. 2. Retusze interpretacyjne. III. Addenda. IV. Marginalia. 1. Erraty kronikarskie. 2. Sugestie stylistyczne. 3. Corrigenda interpunkcyjne. 4. Korekta drukarsko-redakcyjna. V. Rekapitulacja. 

"Dwa na słońcach swych przeciwnych - bogi". W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. [Debaty 15.03.1986]. Studia Filozoficzne, nr 12, 235-238, 1986.

O zobowiązaniach światopoglądowych i źródłach rozstrzygnięć sporu o istotę prawdziwości. Studia Filozoficzne, nr 1, 67-72, 1987. Jadacki, Jacek J.

# prawdziwość # światopogląd #
|TREŚĆ. 1. Zobowiązania światopoglądowe definicji semantycznej (w interpretacji klasycznej) "prawdziwości". 2. Zobowiązania światopoglądowe definicji syntaktycznej "prawdziwości". 3. Zobowiązania światopoglądowe definicji pragmatycznej "prawdziwości".

Kongres semiotyczny w Palermo. [25-29.06.1984]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 31-36, 1987.

[Rec. Chwedeńczuk, Bohdan. Spór o naturę prawdy]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 60-65, 1987.

W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. [Wprowadzenie do debaty, w której głos zabrali: Pelc, Jerzy; Swieżawski, Stefan; Białostocki, Jan; Kuczyńska, Alicja; Dembowski, Bronisław; Libera, Zdzisław; Wolniewicz, Bogusław; Grzegorczyk, Andrzej; Szaniawski, Klemens. 237-254]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 236, 1987.

[Rec. Woleński, Jan. Filozoficzne szkoła lwowsko-warszawska]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 310-318, 1987.

Utopia etyczna Mariana Przełęckiego. Etyka, nr 24, 51-70, 1988. Jadacki, Jacek J.

# PRZEŁĘCKI, Marian # utopia # etyka #
TREŚĆ. (A) O przekonaniach. (B) O postawach. (C) O obowiązkach. (D) O cnotach. (E) O poczuciach. (F) O ocenach.

Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego. Analiza krytyczna. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 245-266, 1989.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # semiotyka #