INDEKS AUTORSKI

Izabela Jaruzelska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Biblijne społeczeństwo w świetle marksowskiej ekonomiczno-socjologicznej teorii własności. Studia Filozoficzne, nr 11, 135-146, 1988. Jaruzelska, Izabela.

# własność / posiadanie # Biblia # materializm historyczny #
ABSTRAKT. W artykule zawarta jest próba zastosowania Marksowskiej teorii ekonomiczno-socjologicznej do opisu struktury społecznej dawnego Izraela, przejawiającej się w tekstach Biblii. Analiza oparta została na materiale znajdującym się w trzech zbiorach praw Starego Testamentu: Kodeksie Przymierza - Księga Wyjścia 20, 22-23, 33; Kodeksie Deuteronomicznym - Księga Powtórzonego Prawa 12, 1-26, 19; Kodeksie Świętości - Księga Kapłańska 17, 1-26, 46. Opracowanie uwzględnia odmienności w sposobie przedstawiania struktury społecznej między poszczególnymi zbiorami przepisów uwarunkowane różnicami czasu i środowisk społecznych ich pochodzenia. Problematyka niniejszego tekstu zakorzeniona jest w ogólniejszym zagadnieniu socjologicznym, jakim jest zespół wzajemnych relacji między religią a społeczeństwem.