INDEKS AUTORSKI

Marian Jaworski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozwój poglądów Józefa Geysera na zasadę przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 53-96, 1958.

# przyczynowość # GEYSER, Gerhard Joseph Anton Maria #
TREŚĆ. 1. Poglądy Geysera na zasadę przyczynowości. (a) Próby aprioryczno-racjonalnego uzasadnienia zasady przyczynowości. (b) Próby empiryczno-dedukcyjnego uzasadnienia zasady przyczynowości. (c) Syntetyczny charakter stosunku przyczynowego i jego pojmowanie. 2. Uwagi krytyczne. (a) Uwagi dotyczące dowodzenia zasady przyczynowości metodą aprioryczno-racjonalną. (b) Uwagi dotyczące prób dowodzenia prawa przyczynowego w świecie zewnętrznym. (c) Uwagi na temat dowodzenia zasady przyczynowości metodą refleksji rozumowej. (d) Jak należy rozumieć charakter syntetyczny stosunku przyczynowego?

Poznanie symboliczne Boga u Romano Guardiniego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 89-124, 1960.

# filozofia Boga # GUARDINI, Romano # symbol # poznanie #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Struktura bytu żywego i teoriopoznawczy stosunek przedmiotu do podmiotu. 2. Objawienie numinosum poprzez symboliczny charakter rzeczy. 3. Historyczne ontologiczne uwarunkowania nauki Guardiniego. 4. Uwagi krytyczne dotyczące poznania numinosum na drodze symbolu.

"Święte" i doświadczenie jego rzeczywistości przez człowieka u Romana Guardiniego. (Przyczynek do zagadnienia religijnego poznania Boga). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 116-134, 1965.

# świętość # doświadczenie religijne # GUARDINI, Romano #
TREŚĆ. Wstęp: "Święte" jako główny przymiot Boga religii w centrum badań filozofów religii. Stanowisko Guardiniego. I. 1. Opisy doświadczeń tego, co "Święte". 2. Stopień natężenia doświadczenia. 3. Sposoby ustosunkowania się człowieka do tego doświadczenia. 4. Treść doświadczenia tego, co "Święte". 5. Stanowisko Guardiniego a stanowisko R. Otto i M. Schelera w kwestii treści pojęcia "Święte". 6. Przedmiotowy charakter doświadczenia religijnego. 7. Problematyczność doświadczenia religijnego. II. 1. Jaka jest wartość próby Guardiniego wyprowadzenia kategorii "Święte" ze specyficznego doświadczenia w świecie. 2. Metoda negacji jako droga do wykazania odrębności fenomenu religijnego. 3. Właściwe rozumienie treści pojęcia tego, co "Święte". 4. Rozwiązanie kwestii problematyczności doświadczenia religijnego. a) Czy możemy dotrzeć do oryginalnej natury przedmiotu. b) Czy możemy go poznać we właściwym tego słowa znaczeniu. 5. "Święte" a dobroć moralna, "Święte" a "inność".

Kronika współczesnej filozofii religii. Znak, nr 147, 1132-1150, 1966.

# filozofia religii # filozofia współczesna #
TREŚĆ. 1. Problem redukcji religii. 2. Refleksja krytyczna. 3. Kierunek recepcjonizmu. 4. "Prorocy" i "gnostycy". 5. Uwagi końcowe.

Problem filozofii religii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 170-194, 1967.

# filozofia religii # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp: Problematyczność filozofii religii we współczesnym świecie nauki. 1. Możliwość filozofii religii. - Zagadnienie redukcji religii. 2. Filozofia religii - filozofią we właściwym i ścisłym znaczeniu. 3. Właściwa filozofia religii - owocem myśli nowożytnej. 4. Dwa sposoby podejścia do egzystencji religijnej. 5. Jak możliwy jest dostęp do egzystencji religijnej? 6. Jaka egzystencja religijna stanowi przedmiot refleksji filozoficznej? 7. Problem metody. a) Etap pierwszy: opis egzystencji religijnej od strony przedmiotowej i od strony aktu. b) Drugi etap: co stanowi istotę egzystencji religijnej. c) Etap trzeci: zagadnienie wartości i prawdy religijnej. * Konkluzja.

Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego: studium analityczno-krytyczne. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1967.

# GUARDINI, Romano # filozofia Boga # filozofia katolicka # teologia # doświadczenie religijne # poznanie niepoznawalnego #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Filozofia żywego konkretu. II. Teoria poznania żywego konkretu. 1. Struktura aktu poznania. 2. Teoria poznania rozumu konkretnego. 3. Egzystencjalny charakter prawdy i warunki jej realizacji. 4. Obecność przedmiotu w poznaniu. 5. Sens rzeczy i oświecenie. III. Doświadczenie religijne. 1. Wprowadzenie. 2. Doświadczenie religijne. (A) Doświadczenie tego, co Święte. (B) Symboliczny charakter rzeczy. (C) Pierwotny charakter rzeczy. (D) Związki generacyjne. (E) Niezrozumialność świata. (F) Doświadczenie skończoności. (G) Doświadczenie stworzoności rzeczy. (H) Organ doświadczenia religijnego. (I) Problematyczność doświadczenia religijnego. IV Religia a teoria. 1. Rozumowe poznanie Boga. (A) Pytanie o początek. (B) Pytanie o cel. (C) Pytanie o prawdę. (D) Pytanie o źródło zobowiązania moralnego. (E) Pytanie o sens życia. (F) Pytanie o doskonałość osobową. 2. Stosunek religijnego doświadczenia do różnorodnej pracy myśli. 3. Pełne pojęcie Boga jako owoc poznania rozumowego opartego na doświadczeniu religijnym. 4. Wspomnienie ludzkości. 5. Egzystencjalny charakter prawdy. 6. Podsumowanie analiz. V. Próba krytycznej oceny teorii religijnego poznania Boga Romano Guardianiego. 1. Wprowadzenie. 2. Doświadczenie tego, co Święte. 3. Symboliczny charakter rzeczy. 4. Pierwotny charakter rzeczy. 5. Związki generacyjne. 6. Niezrozumialność świata. 7. Doświadczenie skończoności. 8. Stworzoność rzeczy. 9. Sprowadzenie doświadczenia religijnego do dwóch form topicznych. 10. Zagadnienie organu doświadczenia religijnego. 11. Uwagi na temat problematyczności doświadczenia religijnego. 12. Próba charakterystyki doświadczenia religijnego. 13. Dowodzenie istnienia Boga i zagadnienie konformizmu. (B) Bibliografia. (C) Streszczenie w języku francuskim. (D) Streszczenie w języku polskim.

Bóg religii jako najwyższa wartość. Znak, nr 217-218, 905-916, 1972.

# Bóg # wartość # poznanie religijne #
TREŚĆ. Wprowadzenie. * Świętość jako specyficzna wartość religijna. * Bóg jako najwyższa wartość a problem poznania Boga.

Osoba ludzka jako podstawa stosunku do Boga. Znak, nr 223, 1-17, 1973.

# osoba # człowiek a Bóg # ateizm #

Uwagi na temat stosunku teologii naturalnej do filozofii bytu prius quoad nos (streszczenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 272-278, 1973.

# metafizyka # teologia naturalna # dowody na istnienie Boga #
TREŚĆ. 1. Charakter metafizyczny dowodów na istnienie Boga? - pytanie. 2. Filozoficzne poznanie istnienia Boga kresem rozumowego poznania bytu prius quoad nos. 3. Problem rewaloryzacji i reinterpretacji filozofii bytu prius quoad nos.

Ze współczesnej problematyki filozofii religii. I. Metafizyka a problem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-84, 1977. Jaworski, Marian.

# filozofia religii # filozofia Boga # metafizyka #
TREŚĆ. 1. A. Dondeyne: czy filozoficzne rozprawianie o Bogu jest możliwe? 2. J. van de Viele: Metafizyka a problem Boga. 3. H. Dumery: Byt i jedno. 4. Uwagi końcowe.

Albert Dondeyne. Refleksja filozoficzne - działalność duszpasterska - refleksja filozoficzna. Znak, nr 279, 1005-1021, 1977.

# DONDEYNE, Albert # filozofia belgijska #

Problem fenomenologii realistycznej (w związku z książką Andrzeja Półtawskiego: Świat - Spostrzeżenie - Świadomość). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 116-122, 1978. Jaworski, Marian.

# fenomenologia # realizm #