INDEKS AUTORSKI

Klara Jędrzejczak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O aktualności rozważań nad tezą: "Filozofowie rozmaicie interpretowali świat, idzie jednak o to, a by go zmieniać". Studia Filozoficzne, nr 2, 198-201, 1971.

# nauczanie filozofii #

"Esprit" w poszukiwaniu utopii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 223-235, 1972.

# personalizm # filozofia francuska # utopia #
TREŚĆ. 1. Personaliści w roli encyklopedystów XX wieku. 2. Idea rewolucji osobowej i wspólnotowej w aspekcie "utopii". 3. Konfrontacje personalistycznej teorii z praktyką.

Alienacja i dezalienacja społeczeństwa przemysłowego. [Rec. Perroux, François. Aliénation et société industrielle]. Studia Filozoficzne, nr 4, 205-210, 1973.

Personalizm jako ideologia. (W odpowiedzi na tezę Jean Lacroix: personalizm jest antyideologią). Studia Filozoficzne, nr 3, 137-145, 1975.

# personalizm # ideologia # LACROIX, Jean #

Tragiczny optymizm i dialog w twórczości J. M. Domenacha. Studia Filozoficzne, nr 9, 19-30, 1976. Jędrzejczak, Klara.

# DOMENACH, Jean Marie # personalizm # dialog # tragizm #
ABSTRAKT. J. M. Domenach, naczelny redaktor miesięcznika "Esprit", kontynuator personalistycznej myśli E. Mouniera, głosi pogląd, że intelektualiści w dziejach europejskiej myśli i działalności rewolucyjnej pełnili niezwykle ważną misję. Wychodząc z założenia o potrzebie "ewangelizacji" współczesnego świata jako skutecznego środka rozwiązywania narastających problemów świata "zagubionego", bo pozbawionego "właściwego" drogowskazu, Domenach proponuje intelektualistom taki drogowskaz znaleźć. Jego własne propozycje - wyrosłe na gruncie światopoglądu religijnego - wyznaczają kierunek możliwy do przyjęcia przez personalizm. Określają też stopień rozwiązywalności palących problemów współczesności na gruncie jego modelu "socjalizmu odnowionego". Koncepcje Domenacha określają też zakres możliwości oddziaływania personalistycznych intelektualistów z "Esprit" w kulturze współczesnej.

Pluralizm - ekumenizm - dialog światopoglądowy na łamach miesięcznika "W drodze". Studia Filozoficzne, nr 11, 139-150, 1977.

# religia a nauka # ekumenizm # dialog # katolicyzm #
TREŚĆ. 1. Geneza propozycji dialogu światopoglądowego. 2. Pluralizm i ekumenizm a problem dialogu światopoglądowego. 3. Ocena atmosfery dialogowej prezentowanej na łamach "W drodze". 4. Konfrontacje możliwości nauki i wiary w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. 5. Odpowiedź miesięcznika "W drodze" na tzw. trudne pytania egzystencjalne.

Koncepcja praktyki w personalizmie E. Mouniera. Studia Filozoficzne, nr 12, 55-68, 1978.

# MOUNIER, Emmanuel # personalizm # praktyka #
TREŚĆ. 1. Relacje między teoria i praktyką mounierowskiego personalizmu. 2. Założenia strategii mounieryzmu. 3. Wytyczne praktyki personalizmu. (a) Tzw. cztery wymiary działania. (b) Formy i techniki działania. (c) Działacz personalistyczny.

Problemy posoborowego katolicyzmu we Francji na łamach "Esprit" w latach 1976-1978. Studia Filozoficzne, nr 1, 149-160, 1980. Jędrzejczak, Klara.

# katolicyzm # filozofia francuska # kryzys religii # religia a kultura #
TREŚĆ. 1. Niewiara i antyklerykalizm. 2. "Komplikujący się kryzys Kościoła". 3. Propozycje powrotu do tzw. ducha soborowego.