INDEKS AUTORSKI

Stefan Kaczmarek (1911-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Leninowska krytyka filozofii Kanta na tle walk z idealizmem subiektywnym w dziedzinie gnoseologii" w: Materiały sesji naukowej ku czci 90 rocznicy urodzin Lenina, 101-118. Poznań, PWN, 1961. Kaczmarek, Stefan.

# LENIN, Iljicz Władimir # epistemologia # KANT, Immanuel #

Anioł Dowgird - filozof nieznany. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1963; wyd. 2 Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.

# filozofia polska # DOWGIRD, Anioł # kantyzm # idealizm subiektywny # metafizyka #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Część pierwsza. I. Stanowisko przedstawicieli polskiego Oświecenia wobec kantyzmu. II. Życie i działalność naukowa A. Dowgirda. III. Prace drukowane i rękopiśmienne A. Dowgirda. (C) Cześć druga. I. Ogólna ocena idealizmu subiektywnego przez A. Dowgirda. II. Jak A. Dowgird uzasadnia tezę o istnieniu obiektywnej rzeczywistości. III. Realność przestrzeni i czasu. IV. Teoria prawdy. V. Metafizyka. VI. Nauka o moralności. (D) Zakończenie. (E) Przypisy. (F) Spis literatury.

W sprawie manuskryptów Anioła Dowgrida. Studia Filozoficzne, nr 1, 131-138, 1965.

# DOWGRID, Anioł # oświecenie # FIJAŁKOWSKI, Antoni #

O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Kaczmarek, Stefan.

# historia filozofii # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # metodologia historii filozofii # historiografia # marksizm-leninizm # walka ideologiczna # historyzm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Potrzeba studiowania historii filozofii. II. Przegląd stanu badań historyczno-filozoficznych (do czasów Hegla). III. Koncepcja historii filozofii Hegla. IV. Koncepcja historii filozofii w ujęciu rosyjskich rewolucyjnych demokratów. V. Historyczne przesłanki powstania historii filozofii jako nauki (w ujęciu marksistowskim). VI. Przedmiot i zadania historii filozofii jako nauki. (A) Specyfika filozofii. 1. Specyfika marksistowsko-leninowskiej filozofii. 2. Charakterystyczne rysy współczesnej filozofii burżuazyjnej. (B) Specyfika rozwoju filozofii. 1. Historia filozofii jako proces poznania. 2. Historia filozofii jako historia wyjaśniania (rozwiązywania) filozoficznych problemów. 3. Historia rozwoju filozoficznych kategorii i ich wzajemnego związku. 4. Historia dialektyki jako naukowej teorii i metody badania rzeczywistości. 5. O znaczeniu tradycji w badaniach historyczno-filozoficznych. VII. Historia filozofii bez naukowej teorii. VIII. Historyzm jako dyrektywa metodologiczna w badaniach filozoficzno-historycznych. IX. Walka współczesnej burżuazyjnej historiografii przeciwko marksistowskiej zasadzie partyjności w historii filozofii. (B) Wykaz literatury. (C) Skorowidz nazwisk.