INDEKS AUTORSKI

Józef Keller (1911-2002)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.

# CIESZKOWSKI, August # czyn # filozofia czynu # historiozofia # mesjanizm # duch # rozwój społeczny, historyczny # moralność #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Założenia wstępne. 1. Prądy, pod których wpływem powstała doktryna Cieszkowskiego. (a) Saint-Simonizm. (b) Filozofia niemiecka XIX-go wieku. (c) Romantyzm. 2. Życie i twórczość naukowa Augusta Cieszkowskiego. 3. Dotychczasowy stan prac o Auguście Cieszkowskim. II. Podmiot działania moralnego, czyli nauka o duchu. 1. Duch jako punkt wyjścia w etyce Cieszkowskiego. (a) Stosunek do nauki Hegla, Micheleta, Fichtego. (b) Podstawowe założenia etyczne Cieszkowskiego. 2. Historiozoficzny rozwój ducha. (a) Trzy poziomy rozwojowe ducha. (b) Możliwość i metoda poznania przeszłości. (c) Rozwój ducha w epoce starożytnej. (d) Rozwój ducha w epoce chrześcijańskiej. (e) Rozwój ducha w epoce przyszłej. (f) Doskonałość rozwojowa ducha. 3. Duch przedmiotowy jako podmiot działania moralnego. III. Cel ostateczny życia ludzkiego na ziemi. 1. Duch jako cel sam w sobie. 2. Doskonała forma życia społecznego jako cel ludzkości. (a) Pojęcie i geneza życia społecznego. (b) Harmonia jako istotny czynnik życia społecznego. 3. Królestwo Boże na ziemi jako cel ostateczny życia. (a) Królestwo Boże w Piśmie św. (b) Socjalność jako pierwsza cecha Królestwa Bożego na ziemi. (c) Religijność jako druga cecha Królestwa Bożego na ziemi. IV. Czyn jako środek do celu ostatecznego. 1. Wola jako synteza ducha. (a) Miłość jako przymiot woli na stopniu tezy. (b) Mądrość jako przymiot woli na stopniu antytezy. (c) Wolność jako synteza woli. 2. Czyn jako twórca Królestwa Bożego na ziemi. 3. Szczegółowe wskazania moralne. (a) Stosunek do Ojczyzny. (b) Stosunek do Kościoła. (c) Wiara w postęp i człowieka. (d) Obowiązki "starszych braci" w społeczeństwie. (B) Zakończenie. (C) Bibliografia. (D) Spis treści.

Cel a wartość moralna czynu. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-160, 1959.

# cel # wartość moralna # czyn #
TREŚĆ. 1. Analiza pojęcia celu. 2. Związek celowy a związek przyczynowy. 3. Cel i środki do celu. 4. Wpływ celu na wartość moralną czynu.

Tolerancja jako zasada moralna i postawa. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-200, 1960.

# tolerancja # etyka normatywna # moralność # filozofia społeczna #
TREŚĆ. 1. Tolerancja w szerokim słowa znaczeniu. 2. Tolerancja we właściwym znaczeniu. 3. Do czego odnosi się zasada tolerancji? 4. W czym się wyraża postawa nietolerancyjna?

Katolicka teoria wolności człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-71, 1960.

# wolność # katolicyzm # antropologia filozoficzna # człowiek #

Zwodnicze rozwiązanie źle postawionego problemu [Rec. Wojtyła, Karol. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1961.

Zasada miłości bliźniego w etyce katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-58, 1961. 

# miłość # uczucie # etyka katolicka #

Sprawiedliwość chrześcijańska a nierówności majątkowe. [Rec. Rodziński, Adam. Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku]. Studia Filozoficzne, nr 6, 171-173, 1961.

# sprawiedliwość #

Funkcja autorytetu i sumienia w etyce katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 91-114, 1962.

# autorytet # etyka katolicka # sumienie # normy moralne #

Maritain o odpowiedzialności artysty. [Rec. Maritain, Jacques. La Responsabilité de l'artiste]. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-241, 1963.

Spór o nową wizję świata. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 165-174, 1963.

# TEILHARD DE CHARDIN, Pierre # obraz świata # ewolucja # człowiek #

Zasada własności w katolickiej doktrynie społecznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 59-90, 1964.

# własność, posiadanie # katolicka nauka społeczna # prawo naturalne #

O jednym z nurtów katolickiego personalizmu. [Rec. Mrówczyński, Tadeusz. Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka]. Studia Filozoficzne, nr 4, 170-173, 1964.

Nowe kierunki i tendencje w etyce katolickiej. Etyka, t. 1, 51-71, 1966.

# etyka katolicka # personalizm # katolicyzm a marksizm #
DYSKUSJA 71-72.

"Tomasza z Akwinu teoria wolności osobistej i obywatelskiej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 148-158, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # TOMASZ z Akwinu, św. # niewolnik, niewolnictwo # porządek / ład społeczny #

"Katolicka teoria wolności jako swobody od determinacji psychologicznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 385-396, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Keller, Józef.

# wolność # filozofia katolicka # indeterminizm #