INDEKS AUTORSKI

Ryszard Kijowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria i metodologia filozofii przyrody w ujęciu Nicolai Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-95, 1971.

# HARTMANN, Nicolai # filozofia przyrody # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp: pojęcie kategorii według Nicolai Hartmanna. I. Przedmiot, zakres i punkt wyjścia filozofii przyrody według Hartmanna. II. Metodologia filozofii przyrody. 1. Metoda przygotowawcza: rozumienie i opis "concretum". 2. Metoda "analityczna". 3. Metoda dialektyczno-konspektywna. 4. Metoda polegająca na uwzględnieniu uwarstwienia rzeczywistości. III. Miejsce filozofii przyrody w całokształcie poglądów N. Hartmanna. 1. Koncepcja metafizyki. 2. Koncepcja teorii poznania. 3. Uwagi krytyczne o koncepcji filozofii N. Hartmanna w ogóle, jej stosunku do nauk szczegółowych, o teorii i metodologii filozofii przyrody.

Nicolai Hartmann 1882-1950. Znak, nr 245, 1409-1421, 1974. Kijowski, Ryszard.

# HARTMANN, Nicolai #

Próba Nicolai Hartmanna wyeliminowania interpretacji finalistycznej biokosmosu przez ukazanie specyficzności bytów organicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-108, 1976. Kijowski, Ryszard.

# HARTMANN, Nicolai # biologia # filozofia przyrody # celowość #
 TREŚĆ. I. Próba zdefiniowania życia organicznego. II. Idea ukierunkowania struktur i funkcji w obrębie biokosmosu. III. Zasada selekcji jako jedna z kategorii tłumaczących możliwość powstania tego, co jest biologicznie celowe. IV. Idea mutacji jako pojęcie pomocnicze w tłomaczeniu powstania tego, co jest "biologicznie celowe". V. Problematyka tzw. nexus organicus. VI. Próba krytycznej analizy poglądów N. Hartmanna z zakresu filozofii przyrody ożywionej, dotyczących pojawienia się struktur i funkcji biologicznie celowych.

Niektóre nowsze próby przedyskutowania filozoficznej problematyki celowości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-87, 1978.

# celowość # teleologia #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Analiza formalno-logiczna zagadnienia celowości Kazimierza Kłósaka. 2. Ujęcie zagadnienia celowości według Augusta Brunnera. 3. Analiza związku celowościowego w ujęciu Nicolai Hartmanna. 4. Próby wyjścia poza minimalistyczne ujmowanie zagadnienia celowości Tadeusza Żeleźnika i Bronisława Dembowskiego. * Zakończenie.

Zagadnienie relacji "problematyka Boga - przyrodoznawstwo" w ujęciu Josepha Meurersa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-132, 1987. Kijowski, Ryszard.

# MEURERS, Joseph # filozofia Boga # nauka a religia #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Problematyka filozoficznego poznania Boga w perspektywie współczesnego krytycznego myślenia i tzw. apoche. 2. Specyfika "pytania o Boga" w relacji do nauk przyrodniczych i do filozofii. 3. Koncepcja nauk przyrodniczych. 4. Nauki przyrodnicze a problematyka Boga. 5. Uwagi krytyczne w odniesieniu do poglądów z dziedziny teorii i metodologii nauk przyrodniczych oraz Filozofii Boga J. Meurersa.