INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Kłósak (1911-1982)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Materializm dialektyczny a fizyka współczesna. Znak, nr 7, 719-732, 1947.

# materializm dialektyczny # mechanika kwantowa #

Dialektyka a tradycyjna teoria ewolucji. Znak, nr 11, 316-325, 1948.

# materializm dialektyczny # teoria ewolucji #

Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948.

# materializm dialektyczny # monizm materialistyczny # problem psychofizyczny # świadomość # ruch # ewolucja #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Filozofia marksizmu jako monizm materialistyczny. I. Czy monizm materialistyczny w ujęciu marksistowskim jest systemem logicznie niesprzecznym? II. Czy można pojmować ducha jako wytwór materii? (C) Dialektyka materialistyczna marksizmu. I. Teoria dialektycznej jedności pojęcia i słowa. II. Czy dualistyczna teoria materii i promieniowania daje podstawę do dialektycznej interpretacji przyrody? III. Dialektyczna interpretacja ruchu. IV. Dialektyka a tradycyjna teoria ewolucji. (D) Bibliografia.

Metafizyczna i fizyczna zasada przyczynowości według relacyj niedokładności W. Heisenberga. Roczniki Filozoficzne, I, 198-213, 1948.

# przyczynowość # metafizyka # zasada nieoznaczoności #

Myśl katolicka wobec teorii samorództwa. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948.

# samorództwo (abiogeneza) # biologia # filozofia katolicka # religia a nauka # Ss. 34.

Kinetyczny dowód istnienia Boga wobec nowych zarzutów. Znak, nr 19, 392-401, 1949.

# dowód na istnienie Boga # ruch #

z: Usowicz, Aleksander. Konstanty Michalski (1879-1947). Kraków, Drukarnia "Powściągliwość i Praca", 1949.

# MICHALSKI, Konstanty Aleksander ks. # filozofia polska # filozofia katolicka # mediewistyka # perfekcjoryzm # CHMIELOWSKI, Adam Hilary Bernard, św. (BRAT ALBERT) # DANTE, Alighieri #
TREŚĆ. (A) Ks. A. Usowicz: Życie i dzieła ks. K. Michalskiego. (a) Wstęp. I. Młode lata. II. Na katedrze profesorskiej. III. Sceptrum regimnis. IV. W polskiej Akademii Umiejętności. V. Praca organizacyjno-społeczna. VI. U schyłku życia. VII. Idee przewodnie. VIII. Temperament i charakter. (B) Ks. K. Kłósak: Analiza twórczości naukowej ks. K. Michalskiego. (a) Wstęp. I. Studia nad polską filozofią scholastyczną. II. Studia nad filozofią zachodnią XIV w. III. Corpus Philosophorum Medi Aevi. IV Studia nad myślą filozoficzno-teologiczną Dantego. V. Tomistyczna filozofia dziejów. VI. Studia nad życiem Brata Alberta. (C) Bibliografia. I. Prace drukowane ks. K. Michalskiego. II. Rękopisy ks. K. Michalskiego. III. Dokumenty rękopiśmienne do życia ks. K. Michalskiego. IV. Artykuły i wzmianki o ks. K. Michalskim. (D) Skorowidz osób. (E) Spis treści. Stron 249.

O. Jacek Woroniecki (1878-1949) [wspomnienie pośmiertne]. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 437-440, 1949.

Metoda badań natury duszy. Znak, nr 22, 13-26, 1950.

# dusza # introspekcja # język #
Czy można introspekcyjnie poznać zjawiska psychiczne? A jeśli tak, to czy wyniki można językowo zakomunikować innym? (redaktor)

Dialektyczne prawo ruchu materii. Znak, nr 25, 296-308, 1950.

# materializm dialektyczny # ruch #

Podział kierunków filozoficznych u diamatyków. Znak, nr 28, 126-140, 1951.

# ENGELS # materializm # idealizm # empiryzm logiczny #

Hipoteza samorodztwa wobec badań nad wirusami. Znak, nr 31, 1-16, 1952.

# biologia # samorództwo #

Jak pojąć w neoscholastyce przedmiot i metodę filozofii przyrody? Roczniki Filozoficzne, IV, 1-31, 1954.

# filozofia przyrody # neoscholastyka # MARITAIN, #

W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Cz. 2, Argumentacja za istnieniem Boga z zależności treściowej poznawanych przez nas prawd, z porządku panującego w biokosmosie, z przygodności rzeczy oraz z ruchu, jaki występuje w przyrodzie. Warszawa, Pax, 1957.

# Bóg # filozofia katolicka # dowody na istnienie Boga # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Bóg ostateczną podstawą prawd zależnych. 2. Od dowodu teleologicznego z Sum. Theol., I, qu. II, a. 3, do dowodu nomologicznego na istnienie Boga. 3. Od dowodu ex possibili et necessario z Sum. Theol., I, qu. II, a. 3, do współczesnych form argumentacji za istnieniem Boga z przygodności rzeczy. (A) Sens obiektywny argumentacji św. Tomasza w Sum. Theol., I, qu. II, a. 3. (B) Analiza krytyczna argumentacji św. Tomasza z Sum. Theol. 4. Studia nad argumentem kinetycznym. (A) Z historii krytyki argumentu kinetycznego na istnienie Boga. (B) Pierwszy argument kinetyczny na istnienie Boga z Sum. c. Gent., lib. I, c. 13. (a) Sens obiektywny rozumowania św. Tomasza. (b) Wartość rozumowania św. Tomasza.

Zagadnienie współistnienia filozofii przyrody z nowożytną fizyką teoretyczną. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 5-38, 1959.

# fizyka # filozofia przyrody # MARITAIN, Jacques #

Dowód św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga i przyczynowości sprawczej. Analiza i próba krytycznej oceny. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 125-160, 1960.

# TOMASZ z Akwinu, św. # dowody na istnienie Boga # przyczynowość #
TREŚĆ. 1. Sens obiektywny dowodu św. Tomasza. 2. Wartość dowodu św. Tomasza.

Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej a teoria ewolucji. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 53-123, 1960.

# dusza # ludzie a zwierzęta # ewolucja # filozofia człowieka #
TREŚĆ. 1. Jak przedstawia się zróżnicowanie i istota przejawów myślowych człowieka? 2. Jak się przedstawia zróżnicowanie i istota wyższych przejawów życia poznawczego zwierząt? 3. Natura aktów i władz poznawczych zwierząt i człowieka oraz ich duszy. 4. Pochodzenie duszy ludzkiej.

Spór o Orygenesa naszych czasów. Znak, 68-69, 253-268, 1960.

# Teilhard de Chardin # ewolucjonizm chrześcijański # Bóg # filozofia przyrody #
TREŚĆ. I. Myśliciel w dużej mierze heterodoksalny. 1. Hilozoizm i panpsychizm. 2. Zbędność hipotezy samorództwa. 3. Konsekwencje wyprowadzenia myśli ludzkiej z "przedżycia" i z "przedświadomości". 4. Braki w pojmowaniu Boga. II. Cicerone do przyrodniczego rozumienia ewolucji.

O właściwą interpretację i krytykę dzieła Teilharda de Chardin. Znak, nr 72, 823-841, 1960.

# Teilhard de Chardin # filozofia przyrody # ewolucjonizm chrześcijański # biogeneza #
TREŚĆ. I. Czy u ks. Teilharda występuje idea samorództwa? II. W jakim zakresie krytyka ks. Teilharda jest bezprzedmiotowa? 1. Zagadnienie możliwości czysto "fenomenologicznej" analizy ewolucji biologicznej. 2. Zagadnienia abiogennego pochodzenia życia w ujęciu filozoficznym. 3.Zagadnienie wartości teorii transformizmu.

Zagadnienie metody filozofii przyrody we współczesnej neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 5-41, 1961.

# neoscholastyka # filozofia przyrody # MARITAIN, Jacques #

Natura człowieka w "fenomenologicznym" ujęciu ks. Teilharda de Chardin. Znak, nr 77, 1464-1483, 1960.

# TEILHARD DE CHARDIN # dusza # świadomość refleksyjna #

Próba rozwiązania problemu pochodzenia duszy ludzkiej. Znak, nr 87, 1181-1234, 1961.

# dusza # ludzie a zwierzęta #
TREŚĆ. I. Możliwość podwójnego ujęcia wskazanego zagadnienia (introdukcja o charakterze epistemologicznym). II. Jak przedstawia się rozwiązanie metafizycznego zagadnienia pochodzenia duszy ludzkiej? 1. Jak przedstawia się ze zjawiskowego punktu widzenia istota właściwego człowiekowi poznania stosunków rzeczowych? 2. Jak może przedstawiać się u zwierząt ze zjawiskowego punktu widzenia istota poznania relacji? 3. Jak pojąć za stanowiska metafizycznego naturę aktu poznawczego relacji u zwierząt i u ludzi oraz naturę bliższego i dalszego podłoża tego aktu? 4. Jak przedstawia się geneza bytowa duszy ludzkiej, wziętej w rozumieniu metafizycznym?

Czy kosmos materialny jest w swych rozmiarach skończony lub nieskończony? Roczniki Filozoficzne, 10(3), 67-101, 1962.

# filozofia przyrody # kosmos # ogólna teoria względności # zasada Pauliego #
TREŚĆ. 1. Nowsze próby przyrodnicze rozwiązania poruszonego zagadnienia. 2. Zagadnienie rozmiarów kosmosu materialnego ze stanowiska filozofii przyrody i metafizyki.

Czy mamy dowód filozoficzny za początkiem czasowym wszechświata? Roczniki Filozoficzne, 11(3), 31-44, 1963.

# filozofia przyrody # wszechświat # czas #

Sprostowania w sprawie mojej polemiki z o. prof. A. Krąpcem OP. Znak, nr 124, 1264-1268, 1964.

# metafizyka #

"Fenomenologia" ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 93-105, 1964.

# TEILHARD DE CHARDIN, Pierre # fenomenologia # metodologia filozofii #

Maritainowe próby wyodrębnienia filozofii przyrody od metafizyki i nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 17-29, 1964.

# MARITAIN, Jacques # filozofia przyrody # metafizyka # nauki przyrodnicze #

Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 5-30, 1965.

# filozofia polska # metafizyka # filozofia przyrody # neoscholastyka #

Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-123, 1965.

# dusza # metodologia filozofii #
TREŚĆ. I. Próba ustalenia wymienionej metody. II. Zastosowanie przedstawionej metody.

"Przyrodnicza" definicja duszy ludzkiej, jej uprawnienie i granice użyteczności naukowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 173-204, 1966. Kłósak, Kazimierz.

# dusza # psychika #

Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u autorów nurtu neoscholastycznego. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 17-26, 1966.

# neoscholastyka # filozofia przyrody #

Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-112, 1968. Kłósak, Kazimierz.

# dowody na istnienie Boga # religia a nauka # ruch #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Próba oceny arystotelesowskiej definicji ruchu jako podstawy tradycyjnych form argumentacji kinetycznej. 2. Zagadnienie stosunku argumentacji kinetycznej do poglądów fizyki współczesnej. 3. Współczesna forma argumentacji kinetycznej za istnieniem Boga.

Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-85, 1973.

# MARITAIN, Jacques # filozofia przyrody # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Metodologiczne podstawy wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Maritaina. 2. Słabe strony tych metodologicznych podstaw. 3. Możliwość bardziej adekwatnego ukształtowania metodologicznych podstaw teorii filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej.

Problem psychizmu ludzkiego w materializmie dialektycznym. [Fragment skonfiskowanej książki z 1952 r.]. Znak, nr 350, 21-32, 1984.

# materializm dialektyczny # psychika #

Konwencjonalizm w dziedzinie zagadnień metafilozoficznych. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 203-206, 1984.

# konwencjonalizm # metafizyka #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 112-116, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #