INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Kloskowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przypadek jako czynnik abiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 39-78, 1985. Kloskowski, Kazimierz.

# przypadek # biogeneza # ewolucja #
TREŚĆ. Wstęp. I. Przypadek i jego różne znaczenia. 1. Przyczynowe interpretacje przypadku. 2. Teleologiczne znaczenie przypadku. 3. Probabilistyczne ujęcie przypadku. 4. Nomologiczne i strukturalne rozumienie przypadku. II. Przypadek a ewolucja. 1. Ewolucja kosmiczna kontekstem ewolucji prebiotycznej. 2. Przypadek a ewolucja prebiotyczna. a) Przypadkowe kształtowanie się białek i kwasów nukleinowych. b) Przypadkowe utworzenie systemu nukleinowo-białkowego. III. Wyjaśnianie przez odwoływanie się do przypadku. 1. Zdarzenia przypadkowe - elementem abiogenezy. 2. Charakterystyka zdarzeń przypadkowych. a) Przyczyna a przypadek. b) Cel a przypadek. c) Prawo a przypadek. 4. Podsumowanie i perspektywy.

Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie, t. VI, 313-352, 1986.

# FILON z Aleksandrii # ewangelie # logos #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Uwarunkowania historyczno-kulturowe. 1.1. Środowisko aleksandryjskie. 1.2. Etymologia i zarys rozwoju pojęcia Logos. 2. Koncepcja Logosu u Filona z Aleksandrii. 2.1. Logos a Bóg. 2.2. Logos a świat. 2.3. Logos a człowiek. 2.4. Osoba Logosu. 3. Pojęcie Logosu w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. 3.1. Budowa Prologu. 3.2. Pochodzenie i tło pierwotnego hymnu. 3.3. Układ kompozycyjny hymnu. 3.4. Treść hymnu. 3.4.1. Logos a Bóg. 3.4.2. Logos a świat. 3.4.3. Logos a człowiek. 4. Podobieństwa i różnice między doktryną Logosu u Filona z Aleksandrii a hymnu Prologu Czwartej Ewangelii. 4.1. Logos a Bóg. 4.2. Logos a świat. 4.3. Logos a człowiek. Zakończenie. Summary.

Wokół struktury nauk biologicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 187-198, 1987. Kloskowski, Kazimierz.

# biologia # ewolucja #

Kilka uwag na temat syntetycznej teorii ewolucji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-201, 1988.

# ewolucja # biologia #

Przypadek w genezie życia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-168, 1990.

# biogeneza # przypadek #

"Scientific" creationism - reception of the theory in Poland. Studia Gdańskie, t. VIII, 150-163, 1992.

# kreacjonizm "naukowy" # filozofia polska #

Cel i wyjaśnianie celowościowe ewolucji. Studia Gdańskie, t. IX, 257-265, 1993.

# cel # teleologia # ewolucja #