INDEKS AUTORSKI

Ewa Kobylińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy pożegnanie z filozofią? Studia Filozoficzne, nr 5, 127-137, 1987. Kobylińska, Ewa.

# filozofia # kryzys filozofii # filozofia a nauka # komunikacja #
ABSTRAKT. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie o szanse filozofii we współczesnej kulturze. Takie szkoły filozoficzne, jak hermeneutyka, poststrukturalizm, pragmatyzm są chyba pogodzone z faktem zanikania typowej refleksji filozoficznej. na tym tle wyraźnie wyróżnia się nurt, który mógłby być nazwany filozofią komunikacji. Reprezentowana m.in. przez K. O. Apla, J. Habermasa, H. Schnädelbacha, P. Lorenzena, E. Tugendhata, A. Wellmera refleksja jest próbą ocalenia przekształconej filozofii, która współpracowałaby z naukami szczegółowymi i byłaby poddawana empirycznej weryfikacji, nie rezygnując przy tym z normatywnych roszczeń.