INDEKS AUTORSKI

Leon Koj  (1929-2006)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Neopozytywizm. Znak, nr 48, 651-663 & 664-667, 1958.

Dwie koncepcje semantyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 45-64, 1966.

# semantyka # CARNAP, Rudolf # pragmatyka #

Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki. Warszawa, PWN, 1971.

# semantyka # pragmatyka języka # CARNAP, Rudolph # językoznawstwo # psychologia # denotacja # zasada przezroczystości #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Dwie koncepcje semantyki. 1. Wstęp. 2. Poglądy Carnapa. 3. Argumenty przemawiające za koncepcją Carnapa. 4. Argumenty świadczące przeciw koncepcji Carnapa. 5. Zakończenie. II. Podstawy denotowania. 1. Wstęp. 2. Denotowanie i komunikowanie. 3. Czas posługiwania się znakiem i czas myślenia o denotacje. 4. Nieidentyczność dostrzegania znaku i myślenia o denotacie. 5. Długość czasu myślenia o denotacie. 6. Liniowe uporządkowanie myślenia. 7. Konsekwencje przyjętych założeń. 8. Podsumowanie. III. Semantyczne wyjaśnienie zasady przezroczystości I. 1. Wstęp. 2. Terminy niespecyficzne. 3. Terminy specyficzne. 4. Składnia. 5. Aksjomaty logiczne. IV. Semantyczne wyjaśnienie zasady przezroczystości II. 1. Wstęp. 2. Aksjomaty konkatenacji. 3. Aksjomaty równokształtności. 4. Aksjomaty kopiowania. 5. Aksjomaty denotowania. 6. Aksjomaty odnoszenia. 7. Aksjomaty tłumaczenia i cudzysłowów. 8. Tezy. (B) Zakończenie. (C) Aneks. (D) Bibliografia. (E) Streszczenie. Stron 132.

Bertrand Russell - w setną rocznice urodzin. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-143, 1972.

# RUSSELL, Bertrand # filozofia społeczna # logika a filozofia #

Problem teorii racjonalnego przekonania. [Rec. Marciszewski, Witold. Podstawy logicznej teorii przekonań]. Studia Filozoficzne, nr 9, 132-137, 1972.

[Rec. Semantics of Natural Language. Davidson, D. & Harman, G. (eds)]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 134-138, 1973.

Ciągłość i rozwój. (Uwagi o Z kręgu zagadnień filozoficznych). Studia Filozoficzne, nr 10, 89-91, 1974.

# ŁUBNICKI, Narcyz #

Szwedzkie czasopismo filozoficzne. [Rec. Theoria, 1972-1973]. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-159, 1975.

Uwagi o integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 9, 77-93, 1975. Koj, Leon.

# integracja nauk # metodologia nauki # nauka a humanistyka #
ABSTRAKT. Dezintegracja i integracja nauki są zjawiskami wielowarstwowymi i wieloaspektowymi. Czynniki, które sprzyjają integracji pod jednym względem, mogą dezintegrować naukę pod innym. Wszelkie działania zmierzające do scalenia nauki muszą być wszechstronnie przemyślane i bardzo wyważone. W przeciwnym przypadku staną się kolejnymi przyczynami rozkładu nauki. Największy rozdźwięk obserwujemy między technicznymi zastosowaniami nauk przyrodniczych a naukami humanistycznymi. Źródłem tego niebezpiecznego antagonizmu jest podporządkowanie techniki interesom producentów, a nie potrzebom konsumentów.

Filozoficzne perspektywy logicznych teorii języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 45-56, 1977.

# język naturalny # logiczna teoria języka # filozofia języka #
ABSTRAKT. Celem artykułu jest ogólne przedstawienie klasycznych, czyli ekstensjonalnych prób opisania własności języka naturalnego, a następnie pokazanie ograniczonych możliwości analizy ekstensjonalnej. Szczególnie jasno widać braki tej analizy na przykładzie wyrażeń okazjonalnych. Chodzi również o ustalenie filozoficznych źródeł chęci ograniczenia rozważań nad językiem naturalnym do analiz ekstensjonalnych. Ponieważ teorię ekstensjonalizmu przedstawiono na podstawie książki Barbary Stanosz i Adama Nowaczyka pt. "Logiczne podstawy języka", przy okazji dokonano oceny tej książki. Jest to doskonały opis logicznych, ekstensjonalnych teorii języka i niektórych ich konsekwencji. Autor niniejszych uwag postuluje rozszerzenie aparatury pojęciowej służącej do opisu języka naturalnego i w części drugiej chce opisać jej rozbudowę dokonaną przez R. Montague.

Logika a psychologia. W siedemdziesięciolecie referatu Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-26, 1977.

# filozofia logiki # antypsychologizm # ŁUKASIEWICZ, Jan #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Antypsychologizm. 3. Przemiany w psychologii i logice. 4. Potrzeba elementów psychologicznych w badaniach logicznych.

Monizm a dualizm. [Rec. Grodzinski, Eugeniusz. Monizm i dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową]. Studia Filozoficzne, nr 2, 161-164, 1979.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 122-124, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #

Atomizm w logice. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 101-108, 1987.

# atomizm logiczny #

Metodologia i wartości. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 5-20, 1987. Koj, Leon.

# metodologia # wartość #

Zasadność pytań. Studia Filozoficzne, nr 12, 142-150, 1988.

# pytanie # logika pytań #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Uwagi o języku rozważań. 3. Dopuszczalność pytań. 4. Umotywowanie pytań. 5. Ugruntowanie pytań. 6. Zakończenie.