INDEKS AUTORSKI

W. Julian Korab-Karpowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Freedom from Hate and Falsehood: Solidarity and the Nonviolent Political Struggle in Poland. This World, 18, 43-51, 1987.

A Point of Reconciliation between Schopenhauer and Hegel. The Owl of Minerva, 21:2, 167-76, 1990.

The Wisdom of Love: A Reflection Upon Empedokcles’ Fragment 35. Dialectics and Humanism, 17:3, 211-16, 1990.

# EMPEDOKLES # PARMENIDES # filozofia starożytna # epistemologia # poznanie # prawda # miłość # mądrość # pokój #

Before Truth Should Die.... Dialogue and Humanism, 1:1, 149-156, 1991.

# HEIDEGGER, Martin # epistemologia # prawda # bycie #

Freedom and Tradition. Dialogue and Humanism, 2:2, 79-84, 1992.

# HOBBES, Thomas # LOCKE, John # KANT, Immanuel # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # TOCQUEVILLE, Alexis De # wolność #

Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth. Dialogue and Universalism, 11:11-12, 75-86, 2001.

# PLATON # POPPER, Karl # mit # filozofia a nauka #

Heidegger, the Presocratics, and the History of Being. Existentia: An International Journal of Philosophy, 11:3-4, 491-502, 2001.

“Martin Heidegger" w: The Internet Encyclopedia in Philosophy, 2001.

Heidegger’s Anaximander: TO XPEON and the History of Being. Existentia: An International Journal of Philosophy, 12:3-4, 377-405, 2002.

Knowing Beyond Science: What Can We Know and How Can We Know. Humanitas, 15:2, 60-73, 2002.

Rethinking Philosophy: A Reflection on Philosophy, Myth, and Science. Philosophy Today, 46:2, 209-17, 2002.

Freedom from Hate: Solidarity and the Nonviolent Political Struggle in Poland. Journal of Human Values, nr 8:1, 56-66, 2002.

Heidegger’s Reading of Parmenides: On Being and Thinking The Same. Existentia: An International Journal of Philosophy, 13:1-2, 27-52, 2003.

On the Power of Virtue: Universalism of Plato’s Political Philosophy. Dialogue and Universalism, nr 13:7-8, 135-149, 2003.

# PLATON # filozofia polityki # etyka # sprawiedliwość # demokracja # cnota # dusza #

“Plato’s Political Philosophy" w: The Internet Encyclopedia in Philosophy, 2003.

The UN and the Idea of International Security. Transnational Associations, 56:3, 205-207, 2004.

Global Authority: Classical Arguments and new Issues. Theoria: Journal of Social and Political Theory, 106, 81-92, 2005.

Nefretten Kurtuluş: Polonya’da Dayanişma ve Şiddetisiz Siyasi Mücadele. Liberal Düşünace, 10, 151-160, 2005.

How International Relations Theorists Can Benefit by Reading Thucydides. The Monist, 89:2, 231-43, 2006.

In Defense of International Order: Grotius’s Critique of Machiavellism. The Review of Metaphysics, 60, 55-70, 2006.

“Beyond Scientific Objectivity: Knowing about Right and Wrong" w: The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy. Ankara, Turkish Philosophical Society, 2007, s. 13-18.

Heidegger’s Hidden Path: From Philosophy to Politics. The Review of Metaphysics, 61, 295-315, 2007.

Space in International Relations: Do States Need to Expand? Bulletin of People's Friendship University of Russia, International Relations Series, 8:1, 16-21, 2007.

Turkey under Challenge: Conflicting Ideas and Forces. Turkish Policy Quarterly, 7:1, 89-98, 2008.

Conceptualizing Danger: Turkey as a Volcano Land. Przegląd Stosunków Międzynarodowych - The International Affairs Review, 1-2, 173-185, 2008.

Turcja na rozdrożu - europeizacja czy islamizacja. Politeja, 11, 165-176, 2009.

Szlachta jako wartość. Politeja, 12, 17-21, 2009.

Empire and International Order: Should There Be States? Spectrum: Journal of Global Studies, 1:1, 85-91, 2009.

A History of Political Philosophy: Great Political Thinkers from Thucydides to Locke. New York, Global Scholarly Publications, 2010.

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010.

# filozofia polityki # filozofia społeczna # filozofia prawa # religia a polityka # etyka # humanistyka # TUKIDYDES # PLATON # SOKRATES # ARYSTOTELES # CYCERON, Marcus Tullius Cicero # AUGUSTYN, Aurelius, św.# TOMASZ z Akwinu, św.# MACHIAVELLI, Niccolò # GROTIUS, Hugo # HOBBES, Thomas # LOCKE, John # przywództwo, rządy # społeczeństwo # społeczność międzynarodowa # cnota # cywilizacja # starożytność # moderność # postmodernizm #
TREŚĆ. (A) Od autora. (B) Wstęp: Tradycja klasyczna. (C) Tukidydes. 1. Od stanu natury do cywilizacji. 2. Rozkład moralny i upadek cywilizacyjny. 3. Realizm polityczny. 4. Realizm i idealizm w dialogu melijskim. 5. Realizm Tukidydesa: między naiwnością a cynizmem. 6.Związek między etyką i polityką. 7. Znaczenie Tukidydesa (D) Platon. 1. Co to jest sprawiedliwość? 2. Relatywizm etyczny sofistów. 3. Najlepszy porządek społeczny. 4. Krytyka demokracji. 4. Rządy filozofów. 5. Sprawiedliwość państwa doskonałego. 6. Władza najlepszych i doskonałość duszy. 7. Aktualność myśli Platona. (E) Arystoteles. 1. Co to jest polityka? 2. Czym jest szczęście? 3. Cnoty i przyjaźń w społeczeństwie. 4. Wychowawcza rola prawa i elita moralna. 5. Państwo jako wspólnota polityczna. 6. Natura ludzka i natura państwa. 7. Ustroje państwowe. 8. Partie i sprawiedliwość rozdzielcza. 9. Ustrój mieszany i klasa średnia. 10. Jak uniknąć rewolucji? 11. Idealizm Arystotelesa. (F) Cyceron. 1. Natura ludzka i boskie pochodzenie człowieka. 2. Kosmopolityzm i powinności wobec drugich. 3. Uniwersalizm i prawo naturalne. 4. Moralność międzynarodowa. 5. Etyka konfliktu zbrojnego. 6. Etyka hegemonii. 7. Rzymski ustrój mieszany. 8. Wartości republikańskie. 9. Aktualność Cycerona. (G) Św. Augustyn. 1. Pesymizm chrześcijański. 2. Dwie miłości i dwa państwa. 3. Rzeczpospolita chrześcijańska. 4. Wojna i nieposłuszeństwo. 5. Bałwochwalstwo w polityce. 6. Państwo Boże a tradycja. (H) Św. Tomasz. 1. Hierarchia bytów i teoria społeczna. 2. Władza, wolność, godność, solidarność. 3. Własność prywatna i ubóstwo. 4. Geneza, cele i ograniczenia władzy. 5. Kościół i państwo. 6. Monarchia i ustrój mieszany. 7. Natura prawa. 8. Prawo naturalne i społeczeństwo otwarte. 9. Spuścizna św. Tomasza. (I) Machiavelli. 1. Zmiana i polityka. 2. Ludzkie dobro i zepsucie. 3. Rządy księcia. 4. Republika, demokracja, ekspansja. 5. Polityka racji stanu. 6. Krytyka tradycji moralnej. 7. Machiavelli i makiawelizm. (J) Grocjusz. 1. Argument przeciwko makiawelizmowi. 2. Ius ad bellum oraz Ius in bello. 3. Uniwersalność społeczności międzynarodowej. 4. Pokój i współpraca między państwami. 5. Prawa człowieka i interwencja. 6. Porządek grocjański. (K) Hobbes. 1. Mechanistyczna koncepcja człowieka. 2. Stan natury jako stan wojny. 3. Umowa społeczna. 4. Władza absolutna. 5. Logika despotyzmu. 6. Stosunki międzynarodowe jako stan wojny. 7. Moderność Hobbesa. (L) Locke. 1. Tolerancja i jej granice. 2. Wolność i prawo. 3. Stan natury i prawo naturalne. 4. Teoria ograniczonego rządu. 5. Własność i praca. 6. Społeczeństwo obywatelskie i państwo. 7. Wolność, ekonomia, kolonie. 8. Religia, etyka, handel. 9. Liberalizm Locke’a. (M) Zakończenie: Federaliści i rozłam między klasycznością a modernością.

“Political Realism in International Relations" w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010.

Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity. Ethical Theory and Political Practice, 13:3, 305-313, 2010.

"Heidegger" w: The Classical Tradition. Grafton, Anthony & Most , Glenn W. & Settis, Salvatore (eds). Harvard: Harvard University Press, 2010.

Love and Wisdom: Towards a New Philosophy of Life. New Delhi, Shipra, 2011.

Knowing about Right and Wrong: Why Is It Wrong to Kill Innocent People? International Journal of Decision Ethics, 7:2, 123-132, 2011.

Ogólnoludzkie wartości i sprawiedliwość dla życia: Od Solidarności w Polsce do Solidarności Globalnej, Pressje, 25, 162-170, 2011.

# solidarność # sprawiedliwość # społeczność międzynarodowa # wartość etyczna, moralna #
TREŚĆ. 1. Od Solidarności w Polsce do Solidarności Globalnej. 2. Przekształcenie świata i konflikt. 3. Ogólnoludzkie wartości i sprawiedliwość dla życia. 4. Nasz wspólny interes w tym, co sprawiedliwe dla życia. 5. Solidarność i zarządzanie globalne.

Religia, rozum i to, co zostało utracone: dyskusja z Jurgenem Habermasem. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt V: Religia a prawo i państwo, 25, 175-190, 2011. Korab-Karpowicz, Julian W.

# HABERMAS, Jürgen # filozofia polityki # rozum instrumentalny # religia a polityka #

Sociability versus Conflict: Grotius’s Critique of the Doctrine of Reason d’Etat. Archive of the History of Philosophy and Social Thought, 56, 117-131, 2011.

# GROTIUS, Hugo # MACHIAVELLI, Niccolò # militaryzm # pacyfizm # prawo # władza # społeczność międzynarodowa #

On the History of Political Philosophy: Great Political Thinkers from Thucydides to Locke. Boston: Pearson Education, 2012.

“Schopenhauer’s Theory of Architecture" w: The Blackwell Companion to Schopenhauer. Vandenabeele, Bart (ed), 178-192. Oxford: Blackwell, 2012.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Świadomość tego, co zostało utracone. Pressje, 28, 228-233, 2012.

Nieświadomość tego, co zostało utracone. Polemika z Habermasem. Pressje, 28, 234-241, 2012. Korab-Karpowicz, W. Julian.

# HABERMAS, Jürgen # filozofia polityki # religia a polityka #
TREŚĆ. 1. Uparta obecność religii. 2. Proces dehelenizacji. 3. Tęsknota za utraconą solidarnością. 4. Metafizyka moderności. 5. Moderność a klasyczność. 6. Moderna i postmoderna. 7. Nowy odczarowany świat.