INDEKS AUTORSKI

Antoni Korcik (1892-1969)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne. Lublin, Nakładem Tow. Nauk. KUL, 1948. Korcik, Antoni.

# sylogizm # logika arystotelesowska # aksjomatyzacja # asercja # zdanie asertoryczne # ARYSTOTELES #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wykaz bibliograficzny tekstów, komentarzy, przekładów i opracowań. I. Istota sylogizmu Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. 1. Arystotelesowa definicja sylogizmu. 2. Redukcja trybów Darii i Ferio do trybu Celarent. 3. Dwojaka interpretacja sylogizmu Arystotelesa. 4. Stosunek sylogizmu arystotelesowego w interpretacji inferencyjnej do sylogizmu arystotelesowego w interpretacji implikacyjnej. 5. Figury i tryby sylogizmu. 6. Figury i tryby arystotelesowego sylogizmu. 7. Kombinacje przesłanek u Filoponosa. 8. Zarodki czwartej figury sylogizmu Arystotelesa. 9. Tatareta uzasadnienie dwu trybów pośrednich figury pierwszej w sylogistyce Arystotelesa. 10. Versora uzasadnienie trzech pozostałych trybów pośrednich figury pierwszej w sylogistyce. 11. Tradycyjna figura czwarta a figura Galenosa. II. Arystotelesa aksjomatyzacja sylogistyki zdań asertorycznych. 1. Wyrażenie pierwotne. 2. Definicje. 3. Aksjomaty. 4. Reguły sylogizmu. 5. Sposoby dowodzenia konkludujących i niekonkludujących form sylogistycznych. 6. Dowody konkludujących i niekonkludujących form sylogistycznych. (C) Zakończenie.

Gottlob Frege jako twórca pierwszego systemu aksjomatycznego logiki zdań. Roczniki Filozoficzne, I, 138-164, 1948.

# FREGE, Gottlob # logika zdań # system aksjomatyczny #

Publikacje autorów polskich z zakresu logiki w Polsce i zagranicą w ostatnich trzech latach. Roczniki Filozoficzne, II-III, 414-422, 1949-1950.

Geneza pomysłu Scheffera dotyczącego redukcji pięciu stałych logicznych do pewnej stałej różnej od nich. Roczniki Filozoficzne, II-III, 423-428, 1949-1950.

Przyczynek do historii klasycznej teorii opozycji zdań asertorycznych. Roczniki Filozoficzne, IV, 33-49, 1954.

# historia logiki # sprzeczność # zdania opozycyjne #

Teoria sylogizmu Hospiniana i Leibniza. Roczniki Filozoficzne, IV, 51-70, 1954.

# historia logiki # HOSPINIANUS, Johannes # LEIBNIZ, Gottfried # sylogizm #

Metoda Leibniza interpretacji logiki Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, IV, 71-78, 1954.

# historia logiki # LEIBNIZ, Gottfried # logika Arystotelesa #

Metoda Couturata rozwiązania problemu Leibniza dotyczącego ilości podmiotów i orzeczników w zdaniach. Roczniki Filozoficzne, IV, 79-86, 1954.

# historia logiki # COUTURAT, Louis # LEIBNIZ, Gottfried # zdanie #

Weryfikacja sylogistyki Arystotelesa metodą Gergonne’a. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 5-15, 1955/1957.

# historia logiki # logika arystotelesowska # GERGONNE, Joseph Diaz #

Pojęcie wywodu inferencyjnego u Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 17-26, 1955/1957.

# historia logiki # BOLZANO, Bernard # inferencja #

Olympiodor o stosunku logiki do filozofii w szkole stoików, perypatetyków i platoników. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 27-29, 1955/1957.

# OLIMPIODOR z Teb # historia logiki # filozofia starożytna #

O tak zwanych naczelnych prawach rozumowania i zależnościach między nimi. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 183-191, 1955/1957.

# prawa logiki # rozumowanie #

"Logika w starożytnych Indiach" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 351-359. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966.

# logika indyjska # historia logiki #

Zarys historii logiki. [Rec. Scholtz, Heinrich. Zarys historii logiki]. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-173, 1966.

Logika Apulejusza. [Rec. Sullivan, Mark W. Apuleian Logic, the Nature, Sources and Influence of Apulejus's Peri Hermeneias]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 175-177, 1968.

[Rec. Rothenberg, Beno. Studien zur Logik Franz Brentano]. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 262-266, 1969.

Badania naukowe nad rękopisami Leibniza w Rosji. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 7-12, 1971. Korcik, Antoni.