INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zasady dobrej roboty. Myśl Współczesna, nr 1, 25-41, 1946.
Principes de bon travail. Studia Philosophica, t. III, 177-202, 1939-1946.

# prakseologia #

Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa, Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza, 1947.

Przedr. z wyd. Lwów, Ossolineum, 1929; zob. wyd. przejrz. 1961.

O istocie oceny etycznej. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 114-119, 1948.

# ocena etyczna #

Realizm praktyczny. Myśl Współczesna, nr 5, 145-154, 1948. 

# realizm # praktyka #

O lekceważeniu ewolucyjnego punktu widzenia w metodologii humanistyki. Myśl Współczesna, nr 1-2, 3-10, 1949.

# metodologia humanistyki # ewolucjonizm #

O postawie reistycznej czyli konkretystycznej. Myśl Współczesna, nr 10 (41), 3-11, 1949.

# reizm # konkretyzm # filozofia języka #

Nowe książki o nauce o moralności. [Rec. Ossowska, Maria. Podstawy nauki o moralności i Motywy postępowania]. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 427-430, 1949.

[Rec. Bornstein, Benedykt. Teoria absolutu. Metafizyka jako nauka ścisła]. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 13-16, 1949.

Biblioteka Klasyków Filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 68-73, 1951.

Humanistyka bez hipostaz. Próba eliminacji hipostaz ze świata pojęć nauk humanistycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 257-270, 1952.

# humanistyka # somatyzm # pojęcie #

Odpowiedź. [Polemika z: Baczko, Bronisław. O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych T. Kotarbińskiego]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 315-331, 1952.

# reizm # semantyka # szkoła lwowsko-warszawska # filozofia polska #

"Logika" Condillaca. Myśl Filozoficzna, nr 4, 125-138, 1952.

# CONDILLAC, Étienne Bonnot de # logika # analiza logiczna #

W sprawie artykułu "Legenda o Kazimierzu Twardowskim". Myśl Filozoficzna, nr 4,356-357, 1952.

Kurs logiki dla prawników. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1951; wyd. 2 PWN, 1953.

Zob. wyd. zm. 1955.

Kurs logiki dla prawników. Wyd. 3 zm. Warszawa, PWN, 1955; wyd. 4 1960; wyd. 5 1961; wyd. 6 1963; wyd. 7 1974; wyd. 8 1975.

# logika - podręczniki #

Kryzys logiki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 223-228, 1955.

# logika # nauczanie logiki #

Sprawa logiki w przededniu rozstrzygnięć. Myśl Filozoficzna, nr 2, 121-126, 1956.

# nauczanie logiki #

Pojęcie "istoty rzeczy". Myśl Filozoficzna, nr 3, 135-146, 1956.

# istota # ARYSTOTELES # substancja #

Treść i zakres pojęcia metodologii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 97-105, 1956.

# metodologia # logika #

Zadania i perspektywy rozwoju filozofii. Odpowiedź na ankietę "Myśli Filozoficznej". Myśl Filozoficzna, nr 1, 177-180, 1957.

Filozof. Studia Filozoficzne, nr 1, 4-16, 1957.

# filozofia # nauki filozoficzne #

"Filozofia St. I. Witkiewicza" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 11-20. Warszawa, PIW, 1957.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # monadyzm #

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

# historia logiki # ARYSTOTELES # logika starożytna # uniwersalia / powszechniki # rachunek zdań # indukcja # dedukcja # sylogizm / sylogistyka #
TREŚĆ. I. Zawartość "Organonu" i koncepcja sylogizmu kategorycznego. II. System Arystotelesowy sylogistyki zdań asertorycznych. III. Arystotelesa sylogistyka zdań modalnych. IV. Logika Arystotelesa a tak zwane najwyższe prawa myślenia. V. Arystotelesa teoria definicji. VI. Zasady dyskusji racjonalnej w ujęciu Arystotelesa. Ocena globalna jego logiki. VII. Logika megaryjska i logika stoicka. VIII. Porfiriuszowy "Wstęp do kategorii". IX. Spór o uniwersalia w średniowieczu. X. Zdobycze logiki średniowiecznej. XI. Logika Piotra Ramusa. XII. Logika z Port-Royal. XIII. Logika z Port-Royal (ciąg dalszy). XIV. Pomysły logiczne Leibniza. XV. Hamiltona koncepcja kwantyfikacji orzecznika. XVI. Logika De Morgana. XVII. Algebra Boole`a. XVIII. Algebra Boole`a (ciąg dalszy). XIX. Niektóre udoskonalenia techniczne rachunku zdań. XX. Systemy aksjomatyczne rachunku zdań. XXI. Wielowartościowy rachunek zdań. XXII. Rachunek zdań z uwzględnieniem implikacji ścisłej. XXIII. Kwantyfikatory. XXIV. Formy wnioskowania ze zmiennymi orzecznikowymi. XXV. Rozwiązanie zadań ze zmiennymi orzecznikowymi za pomocą wykresów. XXVI. Zasadnicze pojęcia teorii relacyj (stosunków). XXVII. Aksjomatyka i zastosowanie teorii stosunków. XXVIII. Istota klasy. XXIX. Paradoksy starożytne i antynomie nowoczesne u podstaw semantyki, logiki formalnej, teorii mnogości i kinematyki (teorii ruchu). XXX. Zagadnienia aksjomatyki systemów dedukcyjnych. XXXI. Definicje w systemach dedukcyjnych. XXXII. Zagadnienia filozofii logiki formalnej. XXXIII. Indukcja w logice starożytnej. XXXIV. Franciszka Bacona teoria metody indukcyjnej. XXXV. Johna Herschla przepisy indukcyjnego badania związków przyczynowych. XXXVI. Johna Stuarta Milla kanony indukcji eliminacyjnej. XXXVII. Indukcja w ostatnim stuleciu. XXXVIII. Indeks rzeczowy. XXXIX. Indeks nazwisk.

Wybór pism. T. I. Myśli o działaniu. Warszawa, PWN, 1957.

# prakseologia # czyn # działanie # ocena etyczna # utylitaryzm # eudajmonia # ideał #
TREŚĆ. 1. Od uczniów. 2. Słowo wstępne. 3. Szkice praktyczne (1913), 13-168. 4. Teoretyk i praktyk wobec przyszłości (1913), 169-177. 5. Utylitaryzm a etyka litości (1914), 178-185. 6. Metoda konstrukcyjna i rozumowanie osobiste (1914), 186-214. 7. Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera (1915), 215-330. 8. Pojęcie zewnętrznej możności działania (1923), 331-337. 9. O sposobach prowadzenia sporów (1923), 338-364. 10. O stosunku sprawstwa (1925), 365-386. 11. A. A. Bogdanow: tektologia, uniwersalna teoria organizacji (1927), 387-394. 12. Zasady teorii czynu (1927), 395-397. 13. Czesław Znamierowski: Prolegomena do nauki o państwie (1931), 398-421. 14. Czyn (1937), 422-449. 15. Ideały (1934), 450-482. 16. Idea wolności (1936), 483-507. 17. Rozmowy o rozterce (1937), 508-533. 18. Odmiany pacyfizmu (1937), 534-535. 19. O tak zwanej miłości bliźniego (1937), 536-546. 20. Z zagadnień ogólnej teorii walki (1938), 546-610. 21. O istocie i zadaniach metodologii ogólnej (prakseologii) (1938), 611-622. 22. Zasady dobrej roboty (1946), 623-657. 23. Antynomie sprawnego działania (1946), 658-665. 24. Próba zastosowania pewnych pojęć prakseologii pracy umysłowej (1947), 666-668. 25. Prakseologia (1947), 669-675. 26. O urabianiu poglądu na świat i życie (1947/48), 676-679. 27. Realizm praktyczny (1948), 680-698. 28. O istocie oceny etycznej (1948), 699-707. 29. O pojęciu metody (1948), 708-710. 30. Maria Ossowska: Podstawy nauki o moralności (1949), 711-715. 31. Maria Ossowska: Motywy postępowania (1949), 716-719. 32. Pojęcie czynu (1953), 720-729.

Wybór pism. T. II. Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN, 1958.

## reizm # semantyka # metodologia nauki # nauczanie filozofii # BACON, Francis # CONDILLAC, Étienne Bonnot de # pansomatyzm #
TREŚĆ. I. Reizm somatyczny. 1. Sprawa istnienia przedmiotów idealnych (1920), 7-39. 2. O istocie doświadczenia wewnętrznego (1922), 40-59. 3. Odpowiedź (1922), 60-68. 4. O różnych znaczeniach słowa "materializm" (1931), 69-89. 5. Analiza materializmu (1929), 90-96. 6. Realizm idealny (1930), 97-103. 7. Uwagi na temat reizmu (1930/31), 104-113. 8. Zasady reizmu (1931), 114-116. 9. Zasadnicze myśli pansomatyzmu (1935), 117-136. 10. O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej (1949), 137-155. 11. Zdania niepsychologiczne, 156-160. 12. Humanistyka bez hipostaz (1952), 161-182. 13. Odpowiedź (1952), 183-208. II. Zagadnienia semantyki logicznej. 1. Przegląd problematyki logiczno-semantycznej (1947), 211-224. 2. Z zagadnień klasyfikacji nazw (1954), 225-252. III. Epistemologia i metodologia nauk. 1. Dążności rozkładowe postępu wiedzy (1915), 255-283. 2. O zdolnościach cechujących badacza (1929), 284-298. 3. Namiętności naukowe (1933), 297-308. 4. Rozwój zasadniczego problemu metodologii Franciszka Bacona (1935), 309-323. 5. Z dziejów pojęcia teorii adekwatnej (1936), 324-325. 6. Z dziejów pojęcia teorii adekwatnej (1937), 326-336. 7. Kilka słów o walorach nauki (1948), 337-341. 8. O pojęciu metody (1948), 342-344. 9. O lekceważeniu ewolucyjnego punktu widzenia w metodologii humanistyki (1949), 345-359. 10. Z dziejów klasyfikacji nauk (1950), 360-391. 11. Z przemówienia wygłoszonego w dyskusji nad referatem Z. Modzelewskiego: Rola i znaczenie nauki w Polsce Ludowej (1953), 392-394. 12. Przemówienie w dyskusji nad referatem A. Schaffa: Zagadnienie obiektywności praw historii (1953), 395-400. IV. Filozofia i jej nauczanie. V. Logika szkolna. 1. Logika dla nauczycieli a logika matematyczna (1925), 519-532. 2. Zadania swoiste logiki szkolnej (1951), 533-552. VI. Filozofowie dawniejsi. 1. Myśl przewodnia metodologii Franciszka Bacona (1926), 555-588. 2. Program Bacona (1932), 589-621. 3. Bacon o przyszłości nauki (1933), 622-646. 4. Wspomnienie o "Logice" Condillaca - w 150 rocznicę ukazania się polskiego jej przekładu pióra Jana Znośki (1952), 647-649. 5. Wstęp do "Logiki" Condillaca (1952), 650-674. 6. D’Allembert i "Encyklopedia" (1954), 675-694. VII. Działalność środowisk naukowych. VIII. Autorzy i recenzje dzieł poszczególnych. IX. Myśliciele współcześni. X. Wspomnienia pozgonne.

Zasady etyki niezależnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-13, 1958.

# etyka # ocena moralna # opieka, opiekun # sprawiedliwość #

Fazy rozwojowe konkretyzmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-13, 1958.

# konkretyzm # reizm # ontologia #

Próba redukcji poznania psychologicznego do ekstraspekcji. Przyczynek metodologiczny do problemu poznawania natury ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 138-141, 1958.

# ekstraspekcja # psychologia # poznanie # natura ludzka #

Styl pracy Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 1-4, 1959.

# TWARDOWSKI, Kazimierz #

Międzynarodowy Instytut Filozoficzny. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 1-3, 1960.

Zdania prakseologiczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-19, 1960.

# prakseologia # działanie # praktyka #

Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk.. Wyd. 2 przejrzane Wrocław, Ossolineum, 1961; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1986; wyd. 4 De Agostini, 2003.

# logika - podręczniki # epistemologia - podręczniki # metodologia nauki # klasyfikacja nauk # rozumowanie #
TREŚĆ. (A) Przedmowa do drugiego wydania. (B) Przedmowa do wydania z roku 1929. (C) Część pierwsza. Uwagi o języku. I. O stosunkach semantycznych, jak wyrażanie, oznaczanie i inne. II. O wadliwościach mowy i o definicjach jako środkach unikania nieporozumień i urojeń, mających źródło w tych wadliwościach. III. O kategoriach wyrażeń. (D) Część druga. Zagadnienia teorii poznania. I. O wyobrażeniu. II. O pojęciu. III. O myśli. (E) Część trzecia. Elementy logiki formalnej. I. O zależnościach logicznych między zdaniami, niezależnych od struktury wewnętrznej tych zdań (rachunek zdań). II. O zależnościach logicznych między zdaniami, zależnych od struktury wewnętrznej tych zdań, a traktowanych w nauce o wnioskowaniu bezpośrednim i o sylogizmie kategorycznym. III. O zależnościach logicznych między zdaniami, zależnych od struktury wewnętrznej tych zdań; wedle obecnego stanu badań (współczesny rachunek nazw). (F) Część czwarta. Zarys ogólnej metodologii nauk. I. O rozumowaniu. II. O metodzie dedukcyjnej. III. O metodzie indukcyjnej. IV. O niektórych pozostałych kwestiach metodologicznych. (G) Część piąta. Analiza cech odrębnych głównych działów nauki. I. O klasyfikacji nauk. II. O naukach matematycznych. III. O naukach przyrodniczych. IV. O naukach historycznych. V. O umiejętnościach praktycznych. VI. O naukach filozoficznych.

"Przedmowa" w: Pszczołowski, Tadeusz. Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. 5-7. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961.

Georges Hostelet. Ruch Filozoficzny, XX (3), 153-154, 1961.

Praca o metodologii porównawczej nauk i technik. [Rec. Hostelet, Georges. L'investigation scientifique des faits d'activité humaine avec application aux sciences et aux techniques sociales]. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-179, 1961

# metodologia umiejętności praktycznych #

Odrębność zdań psychologicznych. 1961.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 633-638. Warszawa, PWN, 1966.

# psychologia # zdanie # introspekcja #

Przemówienie inauguracyjne na uroczystości siedemdziesięciolecia Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 129-131, 1962.

Błąd praktyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 17-31, 1963.

# błąd praktyczny # cel # zachowanie # opieszałość #

XIII Międzynarodowy kongres Filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 1, 204, 1964.

XIII Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 155-157, 1965.

[Rec. Zieleniewski, Jan. Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania]. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 21-24, 1965.

"O Kazimierzu Twardowskim" w: Twardowski, Kazimierz, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, PWN, 1965.

Sokrates. [Rec. Krońska, Irena. Sokrates]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-169, 1965.

[Rec. Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka Gandhiego]. Etyka, t. 1, 351-353, 1966.

Istota oceny etycznej. Etyka, t. 1, 7-12, 1966.

# ocena etyczna # opiekun # sumienie #
DYSKUSJA 13-17.

Garstka wspomnień o Stanisławie Leśniewskim. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 155-163, 1966.

Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966; wyd. 2 1967; wyd. 3 1976; wyd. 4 1985; wyd. 5 1986.

# prakseologia # etyka niezależna # sens życia # realizm praktyczny # opieka, opiekun # miłość #
TREŚĆ. (A) Od autora. (B) Pogwarki na rozdrożach. (a) Słowo wstępne. (b) Trzy główne problemy. (c) Cel i sens życia. (d) Fatalizm. (e) Istota kultury. (f) Realizm praktyczny. (g) Hasło życia zgodnego z naturą. (h) Hasło: bądź sobą. (i) Hasło dobrej roboty. (j) Instynkt walki. (k) Opiekun spolegliwy. (l) Miłość i przyjaźń. (m) Wzorzec miłości matczynej. (n) Rzecznicy sprawiedliwości. (o) Krótkość życia. (p) Być albo nie być. (C) Co robić, a czego nie robić? (a) Co robić, a czego nie robić? (b) Krzywda i przekora. (c) Trud i posłannictwo rodziców. (d) Medytacja sentymentalna. (e) Wychowanie moralne w programie socjalistycznym. (f) Cel życia. (g) Główne problemy sztuki życia. (h) Zagadnienia etyki niezależnej.

Zagadnienie racjonalności rozumowań rozkaźnikowych. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-60, 1966.

# racjonalność # rozumowanie #

Franciszek Brentano jako reista. Studia Filozoficzne, nr 2, 31-43, 1967.

# BRENTANO, Franz # reizm # przedstawienie #

"Obraz rozmyślań własnych" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 7-14. Warszawa, PWN, 1967.

# etyka # prakseologia # opieka, opiekun #

Wspomnienie o Czesławie Znamierowskim. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 295-297, 1968.

XIV Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. [Wiedeń 1968]. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 113-126, 1969.

Perspektywy myśli pedagogicznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-10, 1970.

# pedagogika # wychowanie #

Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. [Rec. Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej]. Etyka, nr 6, 141-152, 1970.

Kotarbiński, Tadeusz. Normy moralne. [Rec. Ossowska, Maria. Normy moralne. Próba systematyzacji]. Etyka, t. 9, 223-227, 1971.

Determinizm i fatalizm w obliczu sprawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-12, 1971.

# determinizm # fatalizm # sprawstwo #

Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-12, 1972.

# metodologia # działanie #

Filozofia a humanistyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-8, 1972.

# humanistyka # metodologia filozofii #

Pojęcie teorii adekwatnej. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-6, 1973.

# PETRAŻYCKI, Leon # adekwatność #

Dobra robota w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-6, 1973.

# nauczanie filozofii #

Mistrzostwo i humanizm. (Rozmowa "Studiów Filozoficznych" z Profesorem Tadeuszem Kotarbińskim). Studia Filozoficzne, nr 3, 3-13, 1976.

Tezy etyki niezależnej. [Wyd. i komentarz Smoczyński, Paweł J.]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 239-241, 1986.

Próba charakterystyki oceny etycznej. Etyka, nr 24, 7-17, 1988. Kotarbiński, Tadeusz.

# ocena etyczna # deontologia # opieka, opiekun #