INDEKS AUTORSKI

Stanisław Kowalczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próba opisu jedności transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 119-134, 1962.

# jedność # transcendencja # metafizyka # TOMASZ z Akwinu, św. #

Z dziejów perypatetyckiego opisu dobra. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 51-63, 1966.

# dobro # TOMASZ z Akwinu, św. # ARYSTOTELES # BRENTANO, Franz #

Mądrość a wiedza w świetle wypowiedzi św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 111-118, 1967.

# AUGUSTYN, Aurelius, św. # mądrość # wiedza #

Argumenty z przyczynowości sprawczej i celowości w augustyńskiej filozofii Boga. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 73-83, 1971.

# AUGUSTYN, Aurelius, św. # dowody na istnienie Boga # filozofia Boga # przyczyna sprawcza #
TREŚĆ. 1. Argument z przyczynowości sprawczej. 2. Argument z celowości.

Charakter teizmu Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 37-48, 1972.

# MARCEL, Gabriel # filozofia Boga # dowody na istnienie Boga #
TREŚĆ. 1. Koncepcja "filozofii konkretnej". 2. Wartość klasycznych dowodów za istnieniem Boga. 3. Bóg - podstawą ludzkiej egzystencji. 4. Uwagi końcowe.

Argument z przygodności na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu. Uwagi analityczno-krytyczne. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 29-46, 1973.

# TOMASZ z Akwinu, św. # dowody na istnienie Boga # przygodność #
TREŚĆ. 1. Źródła trzeciej drogi. 2. Tomaszowe sformułowanie argumentu. 3. Współczesna wersja argumentu z przygodności.

Uwagi o stanie filozofii na katolickich uniwersytetach USA. Znak, nr 235, 104-114, 1974.

# nauczanie filozofii # filozofia katolicka #

Hegel a problem filozoficznych uzasadnień istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 101-117, 1975.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # dowody na istnienie Boga # teodycea #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Klasyczne argumenty za istnieniem Boga. 3. Filozofia historii - formą teodycei. 

[Rec. Weiss, Paul. Modes of Being]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 159-166, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

Argument z celowości w tomistycznej filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-113, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

# celowość # filozofia Boga # tomizm #
TREŚĆ. I. Historyczny zarys podstawowych form finalizmu. 1. Finalizm w okresie starożytności. 2. Sformułowania argumentu teleologicznego św. Tomasza z Akwinu. 3. Charakterystyczne formy finalizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej. II. Systematyczne omówienie argumentu z celowości. 1.Eksplikacja podstawowych pojęć. 2. Baza empiryczna argumentu teleologicznego w tomizmie. 3. Teoria twórczego Rozumu.

Argument eudajmologiczny w tomistycznej filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 47-93, 1977. Kowalczyk, Stanisław.

# filozofia Boga # eudajmonia # tomizm #
TREŚĆ. 1. Dotychczasowe stanowiska. 2. Eksplikacja podstawowych pojęć. 3. Psychologiczno-aksjologiczne elementy argumentu. 4. Metafizyczne elementy argumentu. 5. Wyjaśnienia końcowe.

O właściwą interpretację doświadczenia w filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-184, 1982.

# doświadczenie # filozofia Boga #
TREŚĆ. 1. Koncepcje doświadczenia. a) Skrajny empiryzm. b) Tomizm. c) Nurt fenomenologiczno-intuicyjny. 2. Uwagi oceniające. 3. Pojęcie i typy doświadczenia. 4. Formy doświadczenia użyteczne w filozofii Boga. a) Doświadczenia kosmologiczne. b) Doświadczenie antropologiczne. c) Doświadczenie sytuacji granicznych. 5. Wnioski końcowe.

Nauka a wiara: opozycja czy zgodność. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 93-120, 1983.

# religia a nauka #

Poznanie intuicyjne a filozofia Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-52, 1984.

# filozofia Boga # intuicja #
TREŚĆ. Wstęp. 1. stanowiska wobec poznania intuicyjnego. 2. Charakterystyka i klasyfikacja form intuicji. 3. Noetyczny walor intuicji. 4. Rola intuicji na terenie filozofii Boga.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 124-130, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #

Idea Boga w pismach I. Kanta. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 41-69, 1986. Kowalczyk, Stanisław.

# KANT, Immanuel # filozofia Boga #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Klasyczno-tradycyjna koncepcja Boga okresu przedkrytycznego. 2. Systemowe założenia idei Boga w piśmiennictwie okresu krytycznego. 3. Sens ontologiczny idei Boga. 4. Sens aksjologiczny idei Boga. 5. Religijny sens idei Boga. 6. Uwagi końcowe.