INDEKS AUTORSKI

Jerzy Kowalski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa, PWN, 1963.

# PETRAŻYCKI, Leon # filozofia prawa # filozofia polityki # norma społeczna # norma prawna # ideał społeczny #
TREŚĆ. * Wstęp. * Życiorys Leona Petrażyckiego. I. Poglądy metodologiczne i filozoficzne. 1. Budowa pojęć i teorii. 2. Stosunek do filozofii. 3. Stosunek do Kanta. 4. Ontologia. 50. Gnoseologia. II. Psychologiczne podstawy teorii norm społecznych. 10. Pobudki postępowania. 2. Pojęcie emocji. 3. Emocjonalna koncepcja norm społecznych. 4. Problem zarzutu psychologizmu. III. Zjawisko prawne. 1. Prawo a moralność. 2. Charakterystyka rodzajów zjawisk prawnych. 3. Pozytywizacja przeżyć prawnych i jej znaczenie w powstawaniu zjawisk prawnych. 4. Prawo jako zjawisko społeczne. 5. Zagadnienie złożonej struktury zjawiska prawnego. IV. Społeczna rola prawa. 1. Funkcja rozdzielcza. 2. Prawo a ekonomia. 3. Teoria władzy czyli funkcja organizacyjna. 4. Nauka o państwie. 5. Wychowawcza rola prawa. V. Podstawy naukowej polityki prawa. 1. Humanistyczny punkt widzenia. 2. Stosunek Petrażyckiego do doktryny prawno-naturalnej. 3. Narodziny idei naukowej polityki prawa. 4. Polityczno-prawny punkt widzenia. 5. Rozważania o ideale społecznym. 6. Ideał społeczny a ustrój społeczno-ekonomiczny. 7. Stosunek do materializmu historycznego. VI. Z problematyki pojęć prawnych. 1. Nauka o normie prawnej i stosunku prawnym. 2. Prawo prywatne i publiczne. 3. Teoria przymusu i sankcji. 4. Zagadnienie wykładni. VII. Filiacje i pozycja naukowa teorii Petrażyckiego. 1. Petrażycki a nauka rosyjska. 2. Związek z nauką zachodnio-europejską. 3. Współczesne Petrażyckiemu kierunki psychologiczne w teorii prawa. 4. Krytyka teorii Petrażyckiego w Rosji carskiej. 5. Krytyka w Związku Radzieckim. 6. Nauka Petrażyckiego w Polsce. 7. Losy nauki Petrażyckiego na zachodzie Europy i w USA. * Zakończenie.

Ingardenowska koncepcja filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-134, 1966. Kowalski, Jerzy.

# INGARDEN, Roman # ontologia # filozofia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Swoistość poznania filozoficznego. 3.. Ingardenowska koncepcja metafizyki i ontologii. 4. Stosunek tzw. nauk filozoficznych do metafizyki i ontologii. 5. Naczelna rola rozważań ontologicznych. 6. Wnioski końcowe.

Romana Ingardena koncepcja materii i formy. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 99-125, 1966.

# INGARDEN, Roman # materia # forma #

Ontologia normy prawnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 101-110, 1972.

# norma prawna # prawo #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne o przedmiocie nauki prawa. 2. Krytyka poglądów na temat pojęcia normy prawnej. 3. Rodzaje relacji pomiędzy elementami złożonych faktów stanowiących przedmiot nauk prawnych.

Filozofia prawa i polityka prawa w ujęciu Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 65-69, 1981. Kowalski, Jerzy.

# PETRAŻYCKI, Leon # filozofia prawa #