INDEKS AUTORSKI

Józef Kozielecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ewolucja psychologii naukowej. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-143, 1961.

# psychologia # historia nauk społecznych #

Podręcznik psychologii spekulatywnej czy naukowej? Idea nowej klasyfikacji nauk. [Rec. Pastuszka, Józef. Psychologia ogólna]. Studia Filozoficzne, nr 1, 234-239, 1962.

Modele formułowania sądów w procesie myślenia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 215-222, 1972. Kozielecki, Józef.

# sąd # myślenie #
TREŚĆ. 1. Struktura sądów psychologicznych. 2. Modele formułowania sądów. 3. Badanie procesu formułowania sądów. 4. Formułowanie sądów a ludzkie poznanie.

Ryzyko w badaniach naukowych. Studia Filozoficzne, nr 10, 111-120, 1972.

# metodologia nauki # ryzyko # proces badawczy #
TREŚĆ. 1. Pojęcie sytuacji ryzykownej i poziomu ryzyka. 2. Swoistość ryzyka w nauce. 3. Sytuacja badawcza a preferencja ryzyka. 4. Osobowość badacza a style podejmowania ryzyka W i P. 5. Wnioski końcowe.

Transgresyjna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-44, 1984.

# transgresja # działalność # psychologia # człowiek #
ABSTRAKT. Po stwierdzeniu, że koncepcje psychologiczne, takie jak behawioryzm czy kognitywizm, mają ograniczoną wartość eksplanacyjną i predyktywną, autor formułuje transgresyjną koncepcje człowieka, zgodnie z którą najbardziej istotną jego cechą jest to, że podejmuje działania transgresyjne, czyli wychodzi poza to, czym jest i co posiada (ekspansja, technologiczna, rozszerzanie wiedzy osobistej, akty autokreacji). Główną siłą napędową transgresji jest potrzeba hybrystyczna, rozumiana jako dążenie do potwierdzania i wzrostu swojej wartości jako osoby.

Transgresja a wolność indywidualna. Studia Filozoficzne, nr 3, 17-27, 1984. Kozielecki, Józef.

# transgresja # wolność # rozwój człowieka # psychologia #
ABSTRAKT. Autor omawia rolę wolności indywidualnej w podejmowaniu działań transgresyjnych, których celem jest wyjście poza to, co jednostka posiada i czym jest (rozszerzanie wiedzy osobistej, twórczość naukowa, próby samorozwoju). Uzasadnia także twierdzenie, że wolność ekologiczna (wolność "poza sobą") odgrywa szczególną rolę w transgresjach skierowanych na świat zewnętrzny, podczas gdy wolność wewnętrzna (wolność "w sobie") jest ważna w trakcie podejmowania działań symbolicznych lub autokreacyjnych. Artykuł kończą rozważania na temat transgresji libertynistycznych, których celem jest walka o poszerzenie wolności osobistej.

Widmo Armagedona. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-107, 1984.

# wojna # pokój # motyw / motywacja # zagrożenia cywilizacyjne #
TREŚĆ. Celem artykułu jest analiza problemu wojny i pokoju z punktu widzenia osiągnięć współczesnych nauk społecznych i behawioralnych. Autor dokumentuje twierdzenie, że ograniczone możliwości poznawcze człowieka i jego motywacja hubrystyczna mogą utrudnić zachowanie pokoju na Ziemi i mogą zwiększyć prawdopodobieństwo atomowego holocaustu.

Twórczość cierpiących. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-82, 1986.

# twórczość # cierpienie # urojenie # choroba psychiczna #
FRAGMENT książki Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna. Warszawa, PWN, 1987.
TREŚĆ. 1. Tematyka systemów urojeniowych. 2. Proces tworzenia systemów urojeniowych. 3. Rodzaje ekspresji. 4. Funkcje systemów urojeniowych. 5. Antecedensy systemów urojeniowych. 6. Urojenia i mity.