INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Krasnodębski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozumienie i emancypacja. Spór między teorią krytyczną a hermeneutyką. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 301-328, 1979. Krasnodębski, Zdzisław.

# hermeneutyka # HABERMAS, Jürgen # rozumienie # emancypacja #

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Teoria i praktyka: wybór pism. Łukasiewicz, Małgorzata i Krasnodębski, Zdzisław (tłum.). Warszawa, PIW, 1983.

Rozumienie i życie w filozofii W. Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-106, 1985. Krasnodębski, Zdzisław.

# DILTHEY, Wilhelm # rozumienie # metodologia humanistyki # przeżycie # antypsychologizm #
ABSTRAKT. W podręcznikach metodologii nauk społecznych i dyskusjach na temat istoty nauk społecznych i humanistycznych Wilhelm Dilthey przedstawiany jest jako patron wszelkiego rodzaju kierunków "rozumiejących". Zazwyczaj błędnie utożsamia się przy tym rozumienie z "wczuciem", docieraniem do cudzych przeżyć psychicznych na podstawie obserwacji ich zewnętrznych przejawów. W artykule pokazuje się, że w filozofii późnego Diltheya rozumienie miało zgoła inne, niepsychologiczne znaczenie oraz, co więcej, że podjął on próbę przezwyciężenia całego sposobu myślenia, z którego wyłania się ów błędny pogląd.