INDEKS AUTORSKI

Franciszek Kwiatkowski (1888-1949)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 1. Wiadomości wstępne, historia filozofii, filozofia myśli, filozofia prawdy. Kraków, WAM, 1947.

# filozofia - podręczniki i antologie # historia filozofii - podręczniki i antologie # filozofia a religia # myśl # prawda #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Wiadomości wstępne. (a) Określenie filozofii. - Jej podział. - Systemy filozoficzne. (b) Filozofia a życie. - Filozofia a religia. (c) Filozofia złotego środka. - Scholastyka i neoscholastyka. - Tomizm. II. Historia filozofii. (a) Filozofia starożytna. 1. Filozofia Wschodu. 2. Filozofia grecka przedsokratyczna. 3. Filozofia grecka sokratyczna. 4. Filozofia grecko-rzymska. 6. Wsteczny rzut oka na rozwój filozofii starożytnej. (b) Filozofia średniowieczna. Wstęp: Filozofia a objawienie Chrystusowe. 1. Filozofia patrystyczna. 2. Filozofia średniowieczna. 3. Początki Scholastyki. 4. Rozkwit Scholastyki. 5. Zmierzch Scholastyki. 6. Scholastyka w Polsce. (c) Filozofia nowożytna przed Kantem. 1. Filozofia Odrodzenia. 2. Wznowiona Scholastyka. 3. Nowe systemy samodzielne. 4. Filozofia Oświecenia. (d) Filozofia nowoczesna od Kanta po dzień dzisiejszy. 1. System Kanta. 2. Bezpośredni następcy Kanta. 3. Kantyzm i idealizm w Polsce. 4. Kantyzm, idealizm i empiryzm w innych krajach. 5. Odwrót od idealizmu w Niemczech. 6. Pozytywizm niemiecki. 7. Neokantyzm. 8. Fenomenologia i realizm krytyczny. 9. Neorealizm angielski i amerykański. 10. Pragmatyzm. 11. Intuicjonizm Bergsona. 12. Filozofia najnowsza w Polsce. 13. Filozofia katolicka w XIX wieku. III. Filozofia myśli. (a) Nasze pojęcia. (b) Nasze sądy. (c) Nasze rozumowania. IV. Filozofia prawdy. (a) Zagadnienie prawdy. (b) Probierz prawdy. (c) Źródła prawdy: I. Świadomość i zmysły. (d) Źródła prawdy: II. Analiza pojęć. (e) Źródła prawdy: III. Własny rozum i powaga innych. (B) Zakończenie: System krytyczny Kanta.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 2. Filozofia bytu, filozofia świata nieorganicznego, filozofia duszy. Kraków, WAM, 1947.

# filozofia - podręczniki i antologie # ontologia / metafizyka - podręczniki i antologie # byt # filozofia przyrody # dusza #
TREŚĆ. I. Filozofia bytu. (a) Pojęcie bytu. (b) Przymioty bytu. (c) Podział bytu. (d) Kategoria bytu pochodnego. - I. Substancja i przypadłości. (e) Kategorie bytu pochodnego. - II. Czynność i bierność czyli o przyczynach bytu. II. Filozofia świata nieżywotnego. (a) Nazwa, metoda, podział kosmologii, główne systemy kosmologiczne. (b) Teoria atomowo-elektroniczna a systemy kosmologiczne. (c) Uzasadnienie hylemorfizmu. (d) Ilościowość i jakościowość ciał. (e) Zagadnienie przestrzeni i czasu. (f) Prawa przyrody a cuda. (g) Wielkość, początek, koniec i cel wszechświata. III. Filozofia duszy. (a) Dusza roślinna. (b) Dusza zwierzęca. (c) Dusza ludzka. - I. Istnienie duszy ludzkiej. 1. Człowiek a zwierzę. 2. Umysł ludzki. 3. Wola ludzka. (d) Dusza ludzka. - II. Istota i przymioty duszy ludzkiej. 1. Substancjalność duszy ludzkiej. 2. Duchowość duszy. 3. Pojedynczość duszy ludzkiej. 4. Nieśmiertelność duszy ludzkiej. 5. Pochodzenie duszy ludzkiej. 6. Jedyność duszy ludzkiej. 7. Stosunek duszy ludzkiej do ciała. (e) Rozwój czy stałość gatunków.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Filozofia Boga, filozofia obyczaju. Kraków, WAM, 1947.

# filozofia - podręczniki i antologie # filozofia Boga # poznanie niepoznawalnego # dowody na istnienie Boga # moralność # norma moralna # obowiązki #
TREŚĆ. I. Filozofia Boga. (a) Poznawalność Boga. 1. Filozofowie o Bogu. 2. Poglądy na poznawalność Boga. 3. Zbicie sentymentalizmu. 4. Zbicie tradycjonalizmu. 5. Zbicie ontologizmu. 6. Inne próby dojścia do Boga. 7. Droga przyczynowości. (b) Istnienie Boga. 1. Pięć dróg św. Tomasza. 2. Dowody moralne. 3. Inne dowody. 4. Pewność dowodów na istnienie Boga. - Przyczyny ateizmu. (c) Istota Boga. - Nieskończoność Boga. - Panteizm. (d) Przymioty Boże. (e) Rozum Boży. (f) Wola Boża. (g) Wszechmoc Boża. II. Filozofia obyczaju. (A) Wstęp: Co to jest filozofia obyczaju? 1. Samorzutne poznanie moralności. 2. Filozoficzne poznanie moralności. 3. Określenie i podział filozofii moralności. (B) Filozofia obyczaju ogólna. (a) Obyczajowość. 1. Co to jest obyczajowość? 2. Dobro i zło moralne. 3. Najwyższa norma moralności. 4. Najwyższa norma moralności a ostateczny cel człowieka. 5. Poznanie normy moralności. (b) Prawo. 1. Prawo moralne. 2. Zobowiązanie moralne. 3. Sankcja moralna. 4. Prawo pozytywne. (c) Sumienie. 1. Pojęcie i istota sumienia. 2. Praca sumienia. (d) Cnota i zasługa. 1. Cnoty i wady. 2. Cnota sprawiedliwości. 3. Uprawnienia i obowiązki. 4. Zasługa. (C) Filozofia obyczaju szczegółowa. (a) Obowiązki względem Boga. (b) Obowiązki względem siebie. (c) Obowiązki jednostkowe względem bliźnich. (d) Obowiązki społeczne człowieka. - I. Obowiązki rodzinne. (e) Obowiązki społeczne człowieka. - II. Obowiązki państwowe. III. Skorowidz imienny. IV. Skorowidz rzeczowy.