INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Kwiatkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 150-154, 1959.

Prawo tożsamości u Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 133-136, 1961.

# ARYSTOTELES # logika arystotelesowska # tożsamość #

[Rec. Dialektica. Revue ..., 1960]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 43-47, 1962.

[Rec. Łukasiewicz, Jan. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 156-159, 1962.

O profesorze Kazimierzu Ajdukiewiczu. Znak, nr 109-110, 947-951, 1963.

Dialektyka Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 81-101, 1963.

# ARYSTOTELES # dialektyka # logika arystotelesowska #

Semiotyka Ajdukiewicza na tle jego poglądów filozoficznych. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 125-131, 1964.

# AJDUKIEWICZ # semiotyka #

Obchody rocznicy pascalowskiej w Polsce. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 161-165, 1964.

Trzydziestopięciolecie działalności naukowej prof. dr Narcyza Łubnickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 227-228, 1965.

Dwudziestolecie działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 2, 269-271, 1966.

[Rec. Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza]. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 39-47, 1966.

O logice Arystotelesa. [Rec. Achmanow, Aleksander. Logika Arystotelesa]. Studia Filozoficzne, nr 1, 249-251, 1967.

Eugène Dupréel (1879-1967). Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 109-110, 1967.

[Rec. Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. T. II. Wybór pism z lat 1945-1963]. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 111-120, 1967.

W sprawie nauczania logiki na wydziałach prawa uniwersytetów. [Polemika z: Ziemba, Zdzisław. O nauczaniu logiki na Wydziałach Prawa Uniwersytetów]. Studia Filozoficzne, nr 4, 127-133, 1967.

# nauczanie logiki #

Poznanie naukowe u Arystotelesa: niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969.

# ARYSTOTELES # poznanie naukowe # dowód # definicja # dialektyka #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Cześć I. Ogólna charakterystyka arystotelesowskich koncepcji poznania. (a) Uwagi wstępne. I. Poznanie naukowe a poznanie dialektyczne. 1. Niektóre zagadnienia dialektyki przed Arystotelesem. 2. Próba analizy dialektyki Arystotelesa na tle jego poglądów epistemologicznych. II. Poznanie Οτι i poznanie διότι. 1. Poznanie faktu i poznanie racji a zagadnienie typów pytań naukowych. 2. Różnica między poznaniem faktu a poznanie racji. 3. Poznanie Οτι i poznanie διότι a faktyczne poznanie naukowe i doskonałe poznanie naukowe. (C) Część druga. Dowód i definicja jak zasadnicze elementy struktury poznania naukowego według Arystotelesa. I. Pojęcie i rola dowodu w strukturze poznania naukowego według Arystotelesa. 1. Zakres dowodu naukowego jako źródła poznania naukowego. 2. Struktura formalna dowodu naukowego. 3. Charakter przesłanek dowodu naukowego. 4. Krytyka niektórych poglądów na naturę dowodu naukowego u Arystotelesa. II. Pojęcie i rola definicji w strukturze poznania naukowego według Arystotelesa. 1. Ogólne pojęcie definicji, jej struktura i rodzaje. 2. Dyskusja o głównych zagadnieniach dotyczących stosunku definicji do dowodzenia naukowego. 3. Podstawowe pojęcie definicji realnej i jej rola w poznaniu naukowym. 4. Pojęcie i rola poznawcza tzw. definicji nominalnej. 5. Metodologiczno-epistemologiczne podstawy definicji. (D) Zakończenie. (E) Bibliografia. Stron 229.

Bertrand Russell (1872-1970). Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 109-118, 1971.

Problem integracji nauk i filozofii na łamach kwartalnika międzynarodowego "Dialectica". [Rec. nr-ów 1-3, 1970]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 123-132, 1972.

Filozofia polska w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-20, 1973.

# filozofia polska # Komisja Edukacji Narodowej # nauczanie filozofii # nauczanie logiki #
TREŚĆ. I. Uwagi wstępne. II. Filozofia przed Komisją Edukacji Narodowej. III. Filozofia w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. 1. Filozofia uniwersytecka w okresie Komisji Edukacji Narodowej. 2. Program filozofii w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. 3. Uwagi o dydaktyce logiki faktycznie realizowanej w szkołach Komisji Edukacji Narodowej.

[Rec. Dąmbska, Izydora. Dwa studia o Platonie]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 122-127, 1973.

Z problemów humanizmu filozoficznego. [Rec. Nedeljković, Dusan. Homme et humain]. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-190, 1974.

z: Mizińska, Jadwiga. Kwartalnik "Dialogue" (nr 2, XII). Studia Filozoficzne, nr 8, 163-166, 1974.

[Rec. Eugène Dupréel: L'homme et l'oeuvres]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 31-39, 1975.

z: Mizińska, Jadwiga. [Rec. Płużański, Tadeusz. Pascal]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 35-40, 1976.

z: Mizińska, Jadwiga. [Rec. Gordon, Mieczysław. Leibniz]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 40-45, 1976.

z: Mizińska, Jadwiga. [Rec. Jedynak, Stanisław. Hume]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 45-47, 1976.

[Rec. Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 301-315, 1976.

[Rec. Nowaczyk, Adam i Żołnowski, Zenobiusz. Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 315-318, 1976.

[Rec. Dąmbska, Izydora. O konwencjach i konwencjonalizmie]. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 17-30, 1977.

Kilka uwag o poglądach logicznych Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 81-95, 1981. Kwiatkowski, Tadeusz.

# PETRAŻYCKI, Leon # logika # adekwatność #
TREŚĆ. I. Uwagi wstępne. II. Podstawowe pojęcie poglądów logicznych L. Petrażyckiego. 1. Postulat adekwatności teorii - główny motyw Petrażyckiego reformy logiki. 2. Pojęcie i klasyfikacja pozycji w poglądach logicznych L. Petrażyckiego. III. Uwagi końcowe.

[Rec. Nowicki, Andrzej. Witwicki]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 53-59, 1984.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 249-252, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #

[Rec. Dąmbska, Izydora. Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 333-340, 1986.

O polskiej szkole filozoficznej. [Rec. Woleński, Jan. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska]. Studia Filozoficzne, nr 7, 187-193, 1987.

[Rec. "Realizm, Racjonalność, Relatywizm". T. 1. Jodkowski, Kazimierz. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda. T. 2. Pomorski, Jan. W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. 3. Paśniczek, Jacek. Logika fikcji. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego.]. Nowa filozoficzna seria wydawnicza w UMCS i pierwsze trzy jej pozycje. Ruch Filozoficzny, XLIV(2), 167-171, 1987.

Nowe pozycje filozoficznej serii "Realizm, Racjonalność, Relatywizm" realizowanej przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie. [Rec. [Rec. "Realizm, Racjonalność, Relatywizm". T. 4. Czy sprzeczność może być racjonalna? Jodkowski, Kazimierz (red.). T. 5. Ogryzko-Wiewiórowski, Henryk. Problem racjonalności wyboru społecznego. T. 5. Dębowski, Józef. Idea bezzałożeniowości - geneza i konkretyzacje. T. 8. Wiewiórowska, Mirona. Humanistyczna teoria działania społecznego w zastosowaniu. ]. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 70-75, 1990.

Profesor Narcyz Łubnicki (1904-1988). Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 103-113, 1990. Kwiatkowski, Tadeusz.