INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Kwiecień


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kategoria "życia" w myśli filozoficznej S. Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-144, 1988.

# BRZOZOWSKI, Stanisław # życie # człowiek a Bóg #
ABSTRAKT. W niniejszym artykule wysuwam i uzasadniam tezę, że kategoria "życia" w twórczości St. Brzozowskiego należy do dwóch porządków: biologiczno-irracjonalnego i duchowego. "Życie" ujęte w aspekcie biologiczno-irracjonalnym jest siłą pierwotną - fatum, posiada status rzeczywistości bezwzględnej, a więc niezależnej od kulturotwórczych, celowych dążności ludzkich. "Życie" ujęte w aspekcie duchowym to dziedzina kultury, czyli świadomy proces twórczy uzewnętrzniony w konkretnych formach. W artykule zwraca się uwagę na to, że kultura jest w swych najgłębszych pokładach dźwigana siłami irracjonalno-biologicznego popędu życiowego.

O podstawach kultury i doświadczeniu tajemnicy "życia" w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-95, 1989. Kwiecień, Krzysztof.

# BRZOZOWSKI, Stanisław # filozofia kultury # życie # działanie #
TREŚĆ. W pierwszej części artykułu przedstawiam wybrane zagadnienia teorii kultury St. Brzozowskiego. O istocie tej teorii stanowi pogląd, że podstawę kultury należy upatrywać w irracjonalnym "życiu", spontanicznej działalności. Zerwanie z podstawowym złudzeniem świadomości widzącym w kulturze rezultat czynności intelektualnych umysłu, jest niezbędnym warunkiem rozwoju kultury. W drugiej części wysuwam tezę, że uwieńczeniem myśli Brzozowskiego jest filozofia działania głosząca, że przez historycznie określoną działalność kulturalną człowieka przejawia się nadprzyrodzony, tajemniczy wymiar rzeczywistości.