INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Ławniczak (1927-2012)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dzieło sztuki jako struktura humanistyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1972. Ławniczak, Włodzimierz.

# dzieło sztuki # struktura # humanistyka # interpretacja #
ABSTRAKT. W artykule wykazuje się, że: 1) dzieło sztuki jest strukturą humanistyczną, którą organizuje relacja denotowana przez predykat "x jest bezpośrednim składnikiem instrumentalnym y". 2) Odpowiednia relacja podporządkowania instrumentalnego może być określona przez specyficzną teorię systematyzującą interpretację. 3) Odwołanie się do stosownych teorii systematyzujących interpretację zapobiega: a) powstawaniu interpretacji obciążonych błędem ad hoc, b) ujmowaniu dzieł sztuki jako nieuprawnionych empirycznie struktur humanistycznych.

z: Kmita, Jerzy. Marksizm a empiryzm. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-23, 1974.

# empiryzm # marksizm # epistemologia #
TREŚĆ. Głównym celem szkicu jest ukazanie zasadniczych opozycji m

iędzy empiryzmem tradycyjnym a marksistowską teorią poznania naukowego oraz krytyka tego wariantu empiryzmu, który reprezentowany jest przez hipotetyzm Popperowski. Wskazuje się więc, że epistemologia marksistowska w przeciwieństwie do empiryzmu tradycyjnego: (a) jest antyindywidualistyczna; (b) posiada charakter historyczno-normatywny; (c) podkreśla niekonkluzywność niezgodności zachodzącej między nową teorią naukową a zastanym doświadczeniem społecznym; (d) uznaje względną tylko autonomię społecznej świadomości metodologicznej nauki. Ponadto uzasadnia się tezę o nietrafności Popperowskiej koncepcji wyjaśniania jako jedynego, nadrzędnego celu nauki.

Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1975.

# dzieło sztuki # semantyka sztuki # znak # interpretacja humanistyczna # realizm w sztuce # naturalizm w sztuce # symbolizm w sztuce # percepcja dzieła sztuki #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. O semantycznych założenia syntaktycznego opisu dzieła sztuki plastycznej. 1. System relacyjny elementarnych jednostek "malowidła". 2. Opis "malowidła". 3. Elementarna struktura przedstawiająca. 4. Nieelementarna struktura przedstawiająca. 5. Podstawy analogii między strukturą przedstawiającą a strukturą przedstawioną. 6. Przykłady syntaktycznych opisów dzieł sztuki plastycznej. II. Znak ikoniczny jako szczególny przypadek struktury przedstawiającej dzieła sztuki plastycznej. 1. Intuicje związane z pojęciem znaku ikonicznego. 2. Znak ikoniczny jako schemat konkretnego obiektu. 3. Znak ikoniczny a opozycja type - token. 4. Kulturowe typy idealne. 5. Znak ikoniczny jako kulturowy typ idealny. III. Współczynnik humanistyczny dzieła sztuki plastycznej. 1. Uwagi wstępne. 2. Współczynnik humanistyczny. 3. Współczynnik humanistyczny dzieła sztuki plastycznej. IV. Realizm, naturalizm oraz symbolizm, a wiedza twórcy działa sztuki plastycznej. 1. Realizm "formy" i realizm "treści". 2. Tożsamość zakresowa obydwu pojęć realizmu. 3. Dzieła realistyczne a symboliczne. 4. Realizm a naturalizm. V. Dzieło sztuki jako struktura humanistyczna. 1. Interpretacja a kontekst struktury. 2. Struktura humanistyczna. 3. Struktura funkcjonalna. 4. Dzieło sztuki jako struktura humanistyczna. 5. Teoria systematyzująca interpretację dzieła sztuki. (B) Streszczenie w języku angielskim. Stron 106.