INDEKS AUTORSKI

Jan Legowicz (1909-1992)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Dialogi filozoficzne" Aureliusza Augustyna w walce z naukowym poglądem na świat. Myśl Filozoficzna, nr 3, 168-202, 1954.

# AUGUSTYN, Aurelius, św. # obraz świata # religia a nauka # ideologia #
TREŚĆ. 1. Historyczne źródła powstania dialogów filozoficznych. 2. Ideologiczna treść dialogów filozoficznych Augustyna. 3. Filozofia zaświatów i jej gnoseologiczne konsekwencje. 4. Rola dialogów filozoficznych Augustyna we współczesnej walce ideologicznej.

Tomasz z Akwinu i narodziny postawy naukowej w filozofii XIII w. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 146-190, 1955.

# TOMASZ z Akwinu, św. # historia nauki # arystotelizm #
TREŚĆ. (A) Społeczne i ideologiczne uwarunkowania postawy intelektualnej Tomasza z Akwinu. (B) Zagadnienie rzekomego pionierstwa Tomasza z Akwinu w rozwoju nauki XIII w. (C) Funkcja społeczna teologicznej koncepcji nauki u Tomasza z Akwinu. (D) Uwagi metodologiczne dla badań nad doktryną Tomasza z Akwinu.

Z prób teologicznych "renesansów". [Rec. Chenu, M. D. Pour une théologie du travail]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 194-200, 1956.

Kilka uwag o "Wykładach z historii filozofii starożytnej". [Rec. Kroński, Tadeusz, Wykłady...]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 181-186, 1956.

Metodologiczne założenia recepcji arystotelizmu u Bonawentury. Studia Filozoficzne, nr 1, 116-143, 1957.

# arystotelizm # BONAWENTURA # poznanie # wiedza #
TREŚĆ. 1. Zagadnienie źródeł i rodzajów poznania. 2. Hierarchia stopni wiedzy i zajmujących się nią dyscyplin. 3. Próba uzasadnienia teoretycznej supremacji poznania teologicznego. 4. Metodologia rewizji bez rewizji.

Zagadnienie rewizji metody w badaniach nad filozofią średniowieczną. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-132, 1959.

# filozofia średniowieczna # historyzm #
TREŚĆ. 1. Na temat uwarunkowań filozofii średniowiecznej. 2. Problem historyzmu w badaniach nad filozofią średniowieczną. 3. Rola filozofii w życiu średniowiecznego człowieka.

Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie. Warszawa, PWN, 1962.

# filozofia starożytna # gnoza # chrześcijaństwo pierwotne # apologetyka # FILON z Aleksandrii # AUGUSTYN, Aurelius, św. #
TREŚĆ. * Słowo wstępne. I. Miejsce filozofii okresu cesarstwa w historii filozofii grecko-rzymskiej. II. Gnoza hellenistyczna. 1. W poszukiwaniu filozofii życia. 2. Teologiczna gnoza platońska. 3. Mitozoficzny dogmatyzm pitagorejski. 4. Teistyczno-moralna ideologia stoików. 5. Sceptycyzm jako przeciwstawianie się teoriopoznawczemu dogmatyzmowi. 6. Teistyczny radykalizm cyników. 7. Recepcja arystotelizmu w okresie rozwoju gnozy teistycznej. 8. Neoplatonizm jako uniwersalistyczna filozofia teistyczna. 9. Ideowe znaczenie gnozy hellenistycznej. III. Judaizm i filozofia grecko-rzymska. 1. Filońska teistyczna filozofia bożego usynowienia człowieka. 2. Uniwersalizm teistyczny gnozy filońskiej. IV. Gnoza jako tajemna wiedza Wschodu. V. Gnoza chrześcijańska. 1. Zagadnienie źródeł i charakteru gnozy wczesnochrześcijańskiej. 2. Problem gnozy chrześcijańskiej. 3. Charakter i zadania wczesnochrześcijańskiej apologetyki. 4. Chrześcijańska gnoza katechetyczna. 5. Racjonalizm gnostyczny w teorii dogmatyków chrześcijańskich. 6. Synteza starożytnej umysłowości filozoficznej w systemie Aureliusza Augustyna. VI. Historyczny sens teistycznej filozofii gnostycznej.

Z zagadnień "filozofii życia". [Rec. Fritzhand, Marek. Człowiek, humanizm, moralność: ze studiów nad Marksem]. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-201, 1962.

"Wstęp" w: Heinrich, Władysław. Zarys historii filozofii średniowiecznej. 5-9. Warszawa, PWN, 1963.

Z historii badań nad filozofią średniowieczną w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 15-19, 1964.

# filozofia polska # nauczanie filozofii #

Na temat filozofii chrześcijańskiej. [Rec. Böhner, Philotheus i Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej]. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-161, 1964.

Zarys historii filozofii: elementy doksografii. Warszawa, Wiedza Powszechna, wyd. 1 1964; wyd. 2 1967; wyd. 3 1976, wyd. 4. 1980; wyd. 5. 1983; wyd. 6. rozsz. i popr. 1991.

# historia filozofii - podręczniki # materializm dialektyczny #
TREŚĆ. I. Filozofia grecko-rzymska. 1. Prehistoria filozofii greckiej. 2. Wczesnoprzyrodniczy racjonalizm grecki. 3. Grecki racjonalizm humanistyczny. 4. Grecka filozofia życia. 5. Teistyczna gnoza grecko-rzymska w czasach cesarstwa rzymskiego. 6. Historyczno-doktrynalne przesłanki filozofii średniowiecznej. II. Filozofia wieków średnich. 1. Podstawowe założenia filozofii średniowiecznej. 2. Metodologiczna koncepcja filozofii. 3. Geneza sporu teologii z dialektyką. Spór dialektyków z antydialektykami jako walka o supremację teologii nad filozofią. 5. Instrumentalna koncepcja filozofii w zastosowaniu do systematycznej problematyki teologicznej. 6. Filozoficzno-teologiczna recepcja arystotelizmu i jej opozycja racjonalistyczna. 7. Rozkład średniowiecznego systemu scholastycznego. 8. Filozofia odrodzenia jako przejście do filozofii nowożytnej. III. Filozofia nowożytna. 1. Podstawowe założenia filozofii nowożytnej. 2. Koncepcje nowej systematyki filozofii naturalistycznej. 3. radykalizm metodologiczny Kartezjusza. 4. Z dziejów reakcji na filozofię kartezjańską. 5. Racjonalizm monistyczno-metafizyczny. 6. Racjonalizm empiryczno-sensualistyczny. 7. racjonalizm naturalistyczny. 8. Opozycja na empiryzm i racjonalizm. 9. Klasyczna filozofia niemiecka jako metodologiczny zwrot w nowożytnej koncepcji filozofii. IV. Filozofia wieku dziewiętnastego i współczesna. 1. Podstawowe założenia filozofii dziewiętnastego wieku i współczesnej. 2. Filozofia aprioryczna i pozytywistyczna. 3. Filozofia skrajnie metafizyczna. 4. Materializm dialektyczny.

III Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 1965.

Problem genezy i sensu antynomii metafizyki i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-31, 1969.

# filozofia współczesna # metafizyka # ARYSTOTELES # materializm dialektyczny #
TREŚĆ. 1. Z zagadnień współczesnego sporu o metafizykę. 2. Nazwa i doktrynalna specyfika metafizyki. 3. O dialektyczno-metodologiczny charakter pseudo-metafizyki Arystotelesa. 4. Metafizyka i Arystoteles w poglądach klasyków marksizmu.

Pax humana dzisiaj. Studia Filozoficzne, nr 5, 36-39, 1972.

# pokój #

Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 2 1986. Legowicz, Jan.

# filozofia starożytna - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. (A) Filozofia, jej charakter i rozwój w starożytnej Grecji i Rzymie. (B) Okres pierwszy. Jońska filozofia "prazasad" świata przyrody. I. Milezyjska filozofia "prazasady" wszechrzeczy. II. Pitagorejska filozofia "prazasady" porządku. III. Heraklit - filozof "prazasady" wszestawania się. IV. Eleacka filozofia "prazasady" niezmienności "bytu". V. Teoria "byto-atomu" jako "prazasady" wszechrzeczywistości. (C) Okres drugi. Helleński racjonalizm humanistyczny. I. Sofistyka. Relatywizm indywidualistyczny. II. Sokrates. Indywidualistyczny intelektualizm etyczny. III. Posokratycy. Spór o racjonalizm pragmatyczno-etyczny. IV. Akademia Platońska. Transcendentny ideo-realizm skrajny. V. Na przejściu z realizmu transcendentnego do immanentnego. VI. Likejon Arystotelesa. Immanentny ideo-realizm umiarkowany. VII. Naukowy empirio-realizm u następców Arystotelesa. (D) Okres trzeci. Hellenistyczna filozofia życia. I. Sceptycyzm - wiedza ostrożności życiowej. II. Epikureizm - wiedza życia rozsądnie przyjemnego. III. Stoicyzm - wiedza życia mądrze szczęśliwego. (E) Okres czwarty. Teistyczno-filozoficzna umysłowość cesarstwa rzymskiego. I. Gnoza i jej przedmiotowo-metodologiczny wpływ na filozofię. II. Gnostyczna teo-filozofia judejska i hellenizm. III. Hellenistyczna gnoza teistyczna. IV. Teologiczna umysłowość chrześcijańska. (F) Historyczne znaczenie grecko-rzymskiej myśli filozoficznej. (G) Skorowidz imion. Stron 644.

Rola filozofii w tworzeniu teorii wychowania. Studia Filozoficzne, nr 10, 93-104, 1974.

# pedagogika # marksizm # społeczna rola filozofii #

Problem liczby jako "pojęcio-miary" w języku u Platona. Studia Filozoficzne, nr 9, 15-25, 1975. Legowicz, Jan.

# PLATON # liczba # język #
TREŚĆ. 1. Liczba jako wyraz treści rzeczowo-znawczej. 2. Metodologiczno-filozoficzny system myślenia u Platona. 3. Od dialektyki myślenia do dialektyki prawdy.

Zagadnienie tradycji i postępu umysłowego w metodologii Bonawentury. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-186, 1976.

# BONAWENTURA, Giovanni Fidanza # tradycja # rozwój człowieka #

Rola i dydaktyczno-wychowawcze zadania filozofii w perspektywie XX stulecia. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-24, 1978.

# nauczanie filozofii # społeczna rola filozofii #

Problem sensu i metodologicznego autentyzmu badań nad filozofią średniowieczną. Studia Filozoficzne, nr 4, 63-71, 1981.

# metodologia historii filozofii # filozofia średniowieczna #

Tradycja, dziedzictwo i spadek w historii pokoleń. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 71-79, 1981.

# tradycja # dziedzictwo kulturowe # historia #