INDEKS AUTORSKI

Andrzej C. Leszczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Kustrzeba, Ireneusz. Idea materializmu w dawnej i współczesnej filozofii. Informacja o konferencji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim. [5-6.09.1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 209-211, 1984.

O materializmie filozoficznym Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-131, 1985.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # reizm # materializm # nominalizm #
ABSTRAKT. Poglądy filozoficzne T. Kotarbińskiego, zwane reizmem lub konkretyzmem, mieszczą się w obszarze materialistycznego pansomatyzmu: powiada się tu, że istnieją tylko ciała jednostkowe. Temu ontologicznemu przeświadczeniu odpowiada u Kotarbińskiego płaszczyzna semantyczna, zgodnie z którą nazwami są jedynie rzeczowniki i przymiotniki konkretne. Reizm - jako stanowisko nominalistyczne - nie potrafi uzasadnić swych twierdzeń w konfrontacji z bliską pojęciowemu realizmowi matematyką. Dlatego też ostatecznie artykułuje się nie w postaci tez, lecz jako program postępowania filozoficznego. Reizm wykazuje pewne zbieżności z materializmem dialektycznym; w wielu jednak kwestiach obydwa te stanowiska różnią się istotnie.

Czym jest filozofia? Studia Filozoficzne, nr 1, 175-177, 1987.

# filozofia # światopogląd #

Kilka pytań do Stanisława Butryna. Studia Filozoficzne, nr 3, 177, 1987. Leszczyński, Andrzej C.

# kosmologia # materia #

Pojęcie osoby w psychologii humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-179, 1989. Leszczyński, Andrzej C.

# psychologia humanistyczna # osoba # natura a kultura #
TREŚĆ. Termin "psychologia humanistyczna" jest niejednorodny wewnętrznie. Obejmuje z jednej strony stanowiska odwołujące się do kulturowego rozumienia człowieka, z drugiej zaś, i w jeszcze większym stopniu, wyraża poglądy radykalnie odmienne, szukające w człowieku cech naturalistycznych. Artykuł jest próbą opisania obydwu tych tendencji. Zawiera też krytyczny komentarz odnoszący się do nurtu naturalistycznego, obcego zachodniemu kręgowi kulturowemu.