INDEKS AUTORSKI

Iwona Lorenc


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O twórczości w perspektywie kosmologicznej. [Rec. Bril, Jacques. L'Invention comme phénomène anthropologique]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-175, 1976.

Natura sztuki. [Rec. Liłow, Aleksander. Natura sztuki. Studia krytyczne o współczesnych burżuazyjnych koncepcjach estetycznych]. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-185, 1977.

Odbicie a twórczość u G. Lukása. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-90, 1978.

# LUKÁCS, György # twórczość #

Problemy teorii twórczości artystycznej w filozofii L. Goldmanna. Studia Filozoficzne, nr 11, 141-154, 1981.

# GOLDMANN, Lucien # twórczość # filozofia sztuki # strukturalizm #
TREŚĆ. (A) Punkt widzenia totalności jako punkt widzenia historii; rola kategorii działania. (B) Zagadnienie celu i wektoru ruchu historii a model twórczości. (C) Pytanie o warunki twórczości w społeczeństwie urzeczowionym. (a) Separacja podmiotu i przedmiotu jako wynik stosunków urzeczowienia. (b) Homologia struktur twórczości artystycznej i działalności ekonomicznej. (D) Zagadnienie podmiotu twórczości. (a) Światopogląd jako wyraz potencjalnej świadomości klasy. (b) Podmiot społeczno-historycznej totalności a podmiot twórczości artystycznej.

Totalność sztuki a totalność społeczno-historycznej rzeczywistości w ujęciu późnego Lukása. Colloquia Communia, nr 1(12), 149-158, 1984. Lorenc, Iwona.

# LUKÁCS, György # sztuka a społeczeństwo #
TREŚĆ. * Droga do artystycznego ujmowania istoty rzeczywistości. * Rola totalności sztuki w rozwoju społeczno-historycznej rzeczywistości.

Relacja sztuki i filozofii u młodego Schellinga a kryzys filozofii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 113-127, 1985.

# SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von # filozofia sztuki # filozofia a sztuka #
ABSTRAKT. Lektura dzieł młodego Schellinga może okazać się owocna dla badaczy teoretycznych źródeł kryzysu we współczesnej refleksji filozoficznej nad sztuką. Artykuł doszukuje się tych źródeł w wewnętrznym rozdwojeniu filozofii sztuki, a rozdwojenie to jest nieuchronnie związane z samą racją bytu tej dyscypliny, z tkwiącym u jej podstaw paradoksem wypływającym z dwuznacznego charakteru zadania wypełnianego przez filozofię sztuki. Jest nim równoczesna instrumentalizacja i zachowanie autonomiczności przedmiotu. Przedmiot ów - sztuka - jest atrakcyjny dla filozofii sztuki o tyle, o ile dysponuje możliwościami, które z zasady są niedostępne myśleniu filozoficznemu. Możliwości te tylko wówczas mają dla filozofii jakieś znaczenie, jeśli są włączone w dyskurs filozoficzny, jeśli "przemawiają" językiem filozofii. Transcendentalizm niemiecki przełomu XVIII i XIX wieku ujawnił problemowość tej sytuacji.

"Fenomenologia ducha": droga do rzeczywistości myślenia. Studia Filozoficzne, nr 5, 39-53, 1986. Lorenc, Iwona.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # absolut # SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von # świadomość #
ABSTRAKT. Niniejsza analiza wybranych wątków Fenomenologii ducha dąży do zrekonstruowania Heglowskiej koncepcji drogi ku filozofii. Ponieważ koncepcja ta zdaje się wyrastać z opozycyjnego wobec Schellinga rozumienia absolutu, przeto naszym punktem wyjścia czynimy polemikę berlińskiego filozofia z autorem Systemu idealizmu transcendentalnego. To tutaj zrodził się heglowski postulat nadania filozofii statusu bytowego. Fenomenologię ducha potraktujemy jako warunek i zapowiedź urzeczywistnienia tego postulatu. Postaramy się również wskazać na mechanizm wyłaniania się u Hegla konieczności rozwiązań idealistycznych w tym obszarze problemowym.