INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Lorenc


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fenomenologia a marksizm. Problemy filozofii praktycznej. Dubrownik 1 III - 2 IV 1976. Studia Filozoficzne, nr 8, 179-183, 1976.

# fenomenologia # filozofia praktyczna #

W ramach sporu o "Geschichte Und Klassenbewusstsein". [Polemika z: Ślęczka, Kazimierz. Dialektyka procesu rewolucji: "Geschichte Und Klassenbewusstsein"]. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-110, 1979.

# LUKÁCS, György # marksizm #

György Lukács i problemy filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-105, 1979.

# marksizm # LUKÁCS, György # GOLDMANN, Lucien #
TREŚĆ. (A) Stosunek materializmu historycznego i dialektycznego we współczesnym marksizmie. (B) Młody Lukács: marksizm jako teoria ruchu totalności. 1. Koncepcja totalności. 2. Problem przyrody. 3. Ocena propozycji młodego Lukácsa. (B) L. Goldmann jako jednostronny kontynuator myśli młodego Lukácsa. (C) Struktura filozofii marksistowskiej w "Ontologii bytu społecznego".

Wzajemne relacje dialektyki, logiki i teorii poznania a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 45-63, 1982.

# marksizm # logika dialektyczna # dialektyka # teoria poznania #
TREŚĆ. (A) Ewalda Iljenkowa projekt logiki dialektycznej. (B) Paweł W. Kopnin i propozycja zbieżności dialektyki, logiki i teorii poznania.

Ontologia późnego Lukácsa wobec perspektywy "Geschichte". Colloquia Communia, nr 1(12), 107-119, 1984.

# LUKÁCS, György # rozwój społeczny # ontologia #

Praktyka społeczna a struktura myśli filozoficznej (na marginesie książki A. Ochockiego "Dialektyka i historia". Colloquia Communia, 2-3(25-26), 303-312, 1986. Lorenc, Włodzimierz.

# praktyka #

Wokół sporu o przedmiot i strukturę filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-179, 1986.

# marksizm # byt # byt społeczny #
ABSTRAKT. Przedstawione tu przemyślenia stanowią kontynuację rozważań krytycznych dotyczących wybranych przykładów rozumienia struktury filozofii marksistowskiej. Niniejsza praca, nawiązując do wniosków płynących z przeprowadzonych tam analiz, ukierunkowana będzie jednak na próbę sformułowania pewnych wniosków pozytywnych charakteryzujących przedmiot i strukturę tej filozofii. Główną tezą jest tu wskazanie na dwoistość budowy filozofii marksistowskiej operującej dwoma równoprawnymi pojęciami bytu, rozumianymi jako byt społeczny i byt przyrodniczy. Niemożność posługiwania się jednolitym, niesprzecznym wewnętrznie pojęciem bytu powoduje określone konsekwencje będące przedmiotem rozważań końcowej partii pracy.

Struktura filozofii Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-33, 1986.

# MARX, Karl # klasyczna filozofia niemiecka #
TREŚĆ. 1. Pole problemowe klasycznej filozofii niemieckiej. 2. Pole problemowe filozofii Marksa. 3. Struktura filozofii Marksa a perspektywy filozofii XX wieku.

Schelling jako prekursor filozofii marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 11, 157-171, 1987.

# SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von # marksizm #
TREŚĆ. 1. Program filozoficzny młodego Schellinga. 2. Filozofia przyrody. 3. Filozofia transcendentalna. 4. Przejście do filozofii identyczności. 5. Marksowskie ujęcie przedmiotu o struktury filozofii. 6. Podsumowanie.

Filozofia i nie-filozofia. Projekt życia z filozofią. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-149, 1988.

# filozofia # filozofia a nauka #
TREŚĆ. Niniejsze refleksje nad filozofią, jej granicami oraz możliwościami, jakie współcześnie dopuszcza, mieszą się w kręgu dyskusji nad istotą filozofii zainicjowanej w 1985 r. przez "Studia Filozoficzne". Moja wypowiedź stanowi głos polemiczny w stosunku do poglądów nadzwyczaj pesymistycznie oceniających aktualne możliwości uprawiania filozofii i odmawiających jej spełnienia funkcji poznawczych. Jest jednocześnie nawiązaniem do debat V Zjazdu Filozofii Polskiej, gdzie sekcja samowiedzy filozofii budziła duże zainteresowanie uczestników zjazdu, stwarzając okazję do podjęcia żywych dyskusji nad podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi. Wyrażone poniżej myśli stanowią rozwinięcie wypowiedzi, które formułowałem podczas zjazdu, uczestnicząc w prowadzonych tam sporach.

Pomiędzy uniwersalizmem a totalizmem. Filozofia marksistowska wobec zagadnień duchowego wnętrza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-199, 1989. Lorenc, Włodzimierz.

# marksizm # antropologia filozoficzna # duchowość # jednostka ludzka #
ABSTRAKT. Tematem artykułu jest stosunek filozofii marksistowskiej do problemów uobecniających się w duchowym życiu jednostki ludzkiej. Pierwsza część rozważań poświęcona jest udokumentowaniu potrzeby nawiązywania do tego kompleksu problemowego przez współczesną myśl filozoficzną. Część druga dokonuje krytycznego przeglądu podejmowanych dotąd przez marksizm prób rozwijania badań jednostki ludzkiej. Część ostatnia wyraża sugestie na temat właściwego sposobu powiązania filozofii marksistowskiej z problematyką duchowego wnętrza człowieka oraz odnosi tę propozycję do niektórych zjawisk współczesnej filozofii.