INDEKS AUTORSKI

Jerzy Łoziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Intencjonalność i przedmiot intencjonalny w filozofii Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 9, 49-62, 1974.

# INGARDEN, Roman # przedmiot intencjonalny # świadomość # intencjonalność #
TREŚĆ. Artykuł niniejszy przedstawia w skrócie najważniejsze myśli obszerniejszej pracy o tym samym tytule. Ponieważ musze przestrzegać granic objętości tekstu nie zawsze mogę pozwolić sobie na pełne uzasadnienie wysuwanych twierdzeń, usiłuję jednak przeprowadzić tu tezę zasadniczą: filozofii Romana Ingardena właściwe są ograniczenia, których przezwyciężenie wymaga radykalnej zmiany postawy filozoficznej.
Potrzebne są tu dwie uwagi: Po pierwsze, zakładam, nie rozwijając tego z braku miejsca, że filozofia Ingardena jest jednym z momentów fenomenologii klasycznej, której reprezentantem byłby również E. Husserl, przynajmniej aż do okresu Idei I włącznie. Zdaję sobie sprawę z różnic w koncepcjach tych dwóch filozofów, o których wspomnę jeszcze w tekście artykułu, sądzę jednak, że mimo tych odmienności byli reprezentantami tej samej postawy filozoficznej, tak że to, co będzie tu powiedziane o filozofii Ingardena dotyczy tez, moim zdaniem, także i filozofii Husserla. Po drugie, nie prowadząc rozważań tylko hermeneutycznych, usiłuję wykorzystać proponowany przez Ingardena sposób filozofowania dla rozpatrzenia problemów, jakie nasuwają się w trakcie lektury jego tekstów. Jak się wydaje, docieram do kilku punktów granicznych, w których metoda fenomenologii klasycznej okazuje się niewystarczająca. W tekście nie przesądzam pozytywnie, jaka powinna być metoda rozwiązania tych problemów, tutaj jednak chciałbym stwierdzić ogólnie, że "ideą regulatywną" mych poszukiwań jest rozwinięte teoretycznie przejście od fenomenologii klasycznej do marksizmu. Takie jednak "tylko nazwanie" celu może uzyskać wartość dopiero poprzez ukazanie procesu dochodzenia do niego. Artykuł ten jest pierwszym krokiem na tej drodze, o której jeszcze nie wiadomo, na dodatek, czy wiedzie w założonym kierunku.

"Podstawy ontologii społeczeństwa": niecierpliwe swaty. [Polemika z: Lipiec, Józef. Podstawy ontologii społeczeństwa]. Studia Filozoficzne, nr 11, 143-157, 1974.

# ontologia # społeczeństwo #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Perspektywa ontologiczna systemu. 3. Fenomenologia klasyczna. 4. Zasadnicza odmienność perspektyw ontologicznych... 5. Uszczegółowienie tezy artykułu. 6. Przedmiot ontologiczny i przedmiot epistemologiczny. 7. Nieużyteczność ingardenowskich momentów bytowych. 8. Kłopoty J. Lipca z przedmiotami kulturowymi. 9. Warstwy systemu społecznego... 10. Problem czasu. 11. Zakończenie.

Pojęcie intencjonalności według J. N. Mohanty'ego. [Rec. Mohanty, J. N. The Concept of Intentionality]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-188, 1975.

Przeciw historii filozofii. [Rec. Rudziński, Roman. Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie]. Studia Filozoficzne, nr 12, 176-182, 1975.

Uwagi o problemie stosunku marksizmu do fenomenologii: rewolucja i prawda - Lenin i Husserl. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 55-66, 1975. Łoziński, Jerzy.

# HUSSERL, Edmund # LENIN, W. I. # filozofia człowieka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Koncepcja człowieka i jego życia jako podstawa systemu filozoficznego. 3. Fenomenologiczna koncepcja człowieka. 4. Marksistowska koncepcja człowieka. 5. Uwagi końcowe.

Kilka uwag na marginesie artykulu D. M. Rasmussena "The Marxist Critique of Phenomenology". Studia Filozoficzne, nr 1, 71-76, 1976.

# marksizm # fenomenologia # społeczeństwo #
ABSTRAKT. W artykule tym rozpatruję dwie kwestie istotne, moim zdaniem, dla rozumienia problemu stosunku marksizmu do fenomenologii. Utrzymuję, po pierwsze, że fenomenologia Husserla - jak każda inna filozofia - nie może być obojętna na problemy społeczne i że u podstaw jej rozstrzygnięć teoretycznych leżą pewne, nie wyłożone systematycznie i konsekwentnie przekonania co do istoty życia społecznego. Po drugie, wyrażam przekonanie, iż nie istnieje jeszcze wszechstronna i kompletna marksistowska krytyka fenomenologii, gdyż musiałaby ona - podważając w ten sposób owe ideologiczne nieujawniane założenia filozofii "bezzałożeniowej" - formułować wszechstronny i wyczerpujący opis rzeczywistości współczesnej . Artykuł nawiązuje do pewnych stwierdzeń rozprawy D. M. Rasmussena, drukowanej w całości w nrze 4/75 "Dialectics and Humanism", ale nie zajmuje się dokładną analizą formułowanych tam wszystkich sądów i wynikających z nich konsekwencji.

Aktualność rewolucji. [Rec. Kowalewski, Z. M. Guerilla Latynoamerykańska]. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-182, 1979.

Fenomenologia a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 6, 69-93, 1979.

# fenomenologia # idealizm # świat życia # SCHÜTZ, Alfred # HUSSERL, Edmund #
TREŚĆ. I. Ekspozycja problemu. II. Pojęcie "świata życia" u E. Husserla. III. Przesłanki fenomenologicznego stanowiska wobec "świata życia". IV. Hipostaza I: Struktura świata jest sensowa. V. Hipostaza II: Tylko filozofia jest strażniczką racjonalności bytu. VI. Hipostaza III: Racjonalność filozofii jest racjonalnością pożądaną przez świat rzeczywistego życia. VII. Działanie ideologiczne I: Filozofia nie podejmuje pytania o swoje miejsce w świecie. VIII. Działanie ideologiczne II: uzasadnienie społecznej konieczności i użyteczności istnienia warstwy zawodowych intelektualistów. IX. Glossa o rozprawie B. Waldenfelsa. X. Odpowiedź na pytanie podstawowe. XI. Problem marksizmu.

Lukács i filozofia. Lukács i Stalin: wyjałowienie leninizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-46, 1980.

# LUKÁCS, György # STALIN, Iosif Wassirionowicz # filozofia polityki # wojna #

Symetrie. Studia Filozoficzne, nr 9, 37-46, 1981.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # LUKÁCS, György # dialektyka #

Od tłumacza. Studia Filozoficzne, nr 10, 137-141, 1981.

# CORNELIUS, Hans #

Uwagi o istocie marksizmu. (Na marginesie rozważań M. Horkheimera). Colloquia Communia, nr 2(7), 75-85, 1983. Łoziński, Jerzy.

# marksizm # socjalizm # HORKHEIMER, Max #

Kilka uwag do tekstów Herberta Marcuse'go. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 93-96, 1983.

# MARCUSE, Herbert #