INDEKS AUTORSKI

Piotr Madejski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Antynomia pojęć ogólnych w poznaniu potocznym i jej zniesienie w dyskursie naukowym. Studia Filozoficzne, nr 7, 37-50, 1984.

# antynomia # pojęcia # znaczenie # język nauki # wiedza potoczna #
TREŚĆ. Artykuł rozważa antynomię zawartą w strukturze prostych pojęć ogólnych, mającą charakter obiektywnej i nierozwiązywalnej sprzeczności pomiędzy ogólnym (wyrażającym to, co gatunkowo specyficzne) znaczeniem pojęcia a funkcją oznaczania przez nie jednostkowych przedmiotów. Antynomia ta, realizując się w zdaniach potocznych, uniemożliwia pojęciowe wyrażenie jednostkowego przedmiotu i tym samym jego adekwatne uświadomienie. Skonfrontowane z pojęciami potocznymi kategorie naukowe ukazują obiektywny sposób przezwyciężenia wspomnianej antynomii w dyskursie naukowym.

O pojęciach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 41-48, 1987.

# filozofia # kryterium demarkacji # empiryzm logiczny #
ABSTRAKT. W artykule rozważa się neopozytywistyczne próby przeprowadzenia rozróżnienia pomiędzy wiedzą pozytywną a "metafizyką". Pozytywistyczne kryteria owego rozgraniczenia nie dotyczą jednak dużej klasy zdań filozoficznych. W dalszej części artykułu wskazuje się na przypuszczalne źródła tego ograniczenia.

O koncepcji cechy i o podobieństwie. Studia Filozoficzne, nr 8, 39-51, 1988. Madejski, Piotr.

# cecha # podobieństwo # semantyka #
ABSTRAKT. W artykule rozważa się nominalistyczną koncepcję cechy wykazując, iż prowadzi ona do błędu i paradoksów. Następnie przedstawia się alternatywne rozwiązanie, zgodnie z którym kwalifikacja konkretu w kategorii cechy oparta jest na abstrakcji od określenia liczbowego i unieważnieniu samoistności konkretu. Rozwiązanie to ilustruje się szczegółowo na przykładzie opisu stosunku podobieństwa.