INDEKS AUTORSKI

Sabina Magierska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kilka uwag o analogii. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-113, 1975.

# analogia # heurystyka #

Etapy rozwoju pojęć naukowych (w świetle psychologii Piageta). Studia Filozoficzne, nr 5, 17-34, 1977. Magierska, Sabina.

# psychologia poznawcza # PIAGET, Jean # rozwój nauki # metodologia nauki #
ABSTRAKT. Wychodząc z założenia, że psychologia albo też epistemologia genetyczna Piageta jest teorią rozwoju czynności intelektualnych człowieka, w niniejszej pracy autorka stara się zastosować niektóre kategorie tej psychologii do interpretacji procesu powstawania i funkcjonowania pojęć danej teorii naukowej. Kategoriami tymi są: schemat operacyjny, asymilacja, akomodacja, zrównoważenie schematu, odwracalność operacji. Interpretacji zaś dokonuje zasadniczo w dwóch płaszczyznach: diachronicznej, rozciągniętej w skali historycznego rozwoju pojęć, na których teoria jest ufundowana, oraz w płaszczyźnie metodologicznej.

Związki episteme i techne. Starożytny ideał wiedzy. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 21-31, 1987. Magierska, Sabina.

# episteme # techne / technika # kultura starożytnej Grecji i Rzymu # ideał #