INDEKS AUTORSKI

Józef Majka (1918-1993)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Umowa o pracę w świetle nakazów sprawiedliwości zamiennej. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 121-133, 1955/1957.

# praca # sprawiedliwość #

Rola dobroczynności w życiu społecznym i gospodarczym. Na przykładzie działalności dobroczynnej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 61-88, 1960.

# dobroczynność # etyka społeczna # filozofia społeczna #
TREŚĆ. 1. Dobroczynność jako problem społeczny. 2. Sytuacja społeczna i gospodarcza Polski po wojnie - potrzeba działalności dobroczynnej. 3. Formy i zakres działania krajowych organizacji dobroczynnych. 4. Działalność zagranicznych organizacji dobroczynnych w Polsce. 5. Społeczne i gospodarcze skutki działalności dobroczynnej.

Ekonomiczne a socjologiczne pojęcie przedsiębiorstwa. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 75-91, 1961.

# ekonomia # socjologia # przedsiębiorstwo #

"Profesjonalizacja" przemysłu a koncepcja zawodu. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 101-114, 1962.

# przemysł # praca # kapitalizm #

Zagadnienie lichwy w okresie scholastyki. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 43-86, 1963.

# lichwa # etyka katolicka # scholastyka #
TREŚĆ. 1. Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie po wyprawach krzyżowych i ich wpływ na rozwój instytucji prawno-społecznych. (a) Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych. (b) Rozwój instytucji społeczno-gospodarczych i prawnych. 2. Poglądy moralistów średniowiecznych za lichwą. 3. Szkoła z Salamanki i inni epigoni scholastyki. 4. Rozwój ustawodawstwa synodalnego i oficjalne enuncjacje papieży w sprawie lichwy w w. XIII-XVII. 5. Sposób ujęcia i ewolucja zagadnienia lichwy w nauce scholastycznej.

Problem źródeł katolickiej etyki życia gospodarczego. Analiza zagadnienia na przykładzie nauki o lichwie. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 5-18, 1964.

# etyka katolicka # lichwa # ekonomia #
TREŚĆ. 1. Źródła niezmienne i podstawowe. 2. Źródła zmienne i pomocnicze.

Moralny charakter życia społecznego. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 13-25, 1966.

# natura ludzka # katolicka nauka społeczna # dobro wspólne #
TREŚĆ. 1. Obiektywny porządek świata a działanie istot rozumnych. 2. Miejsce życia społecznego w porządku ludzkich działań. 3. Moralny nakaz życia społecznego.

Zasady sprawiedliwości rozdzielczej w dziedzinie polityki płac. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 13-26, 1967.

# etyka społeczna # równość społeczna # sprawiedliwość #
TREŚĆ. 1. Postulat pełnego zatrudnienia a płace. 2. Postulat równości społecznej a polityka płac. 3. Społeczna funkcja przedsiębiorstwa.

Koncepcja dobra wspólnego w tomistycznej filozofii społecznej. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 48-67, 1969.

# TOMASZ z Akwinu, św. # filozofia społeczna # dobro wspólne #
TREŚĆ. 1. Pojęcie "bonum commune" w pismach św. Tomasza z Akwinu. 2. Kierunki rozwoju tomistycznej nauki o dobru wspólnym. 3. Analiza pojęcia "bonum commune".

Prawo naturalne w ostatnich dokumentach społecznych Kościoła. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 35-51, 1970. Majka, Józef.

# prawo naturalne # katolicka nauka społeczna #
TREŚĆ. 1. Prawo naturalne w nauce poprzedników Jana XXIII. 2. Prawo naturalne w encyklikach Jana XXIII. 3. Prawo naturalne w nauce Vaticanum II. 4. Nauka Pawła VI o prawie naturalnym.

Wychowanie jako czynność społeczna. Analiza według schematów Znanieckiego i Parsonsa. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 149-158, 1972. Majka, Józef.

# wychowanie # ZNANIECKI, Florian # PARSONS, Talcott #