INDEKS AUTORSKI

Karol Martel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sojusz robotniczo-chłopski podstawą budownictwa socjalistycznego. (W związku z wydaniem VII i VIII tomu Dzieł Stalina w języku polskim). Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 155-187, 1951. Martel, Karol.

# socjalizm # STALIN, Józef Wissarionowicz #

O marksistowsko-leninowskiej teorii poznania. Myśl Filozoficzna, nr 1, 281-303, 1953.

# teoria odbicia # materializm # epistemologia # prawda #
TREŚĆ. 1. Walka materializmu z idealizmem w teorii poznania. 2. Marksistowsko-leninowska teoria odbicia o dialektycznej drodze poznania rzeczywistości. 3. Praktyka - podstawą i celem poznania. 4. O prawdzie obiektywnej, absolutnej i względnej. 5. Znaczenie marksistowskiej teorii poznania dla praktycznej działalności partii proletariatu.

O nowym charakterze działania praw ekonomicznych socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-33, 1954.

# socjalizm # ekonomia #
TREŚĆ. 1. O pewnych cechach szczególnych bazy ekonomicznej socjalizmu i procesów rozwoju społeczeństwa socjalistycznego. 2. O nowym typie prawidłowości, nowym nieżywiołowym charakterze działania praw ekonomicznych socjalizmu. 3. O szczególnej roli mas pracujących, partii i państwa w rozwoju społeczeństwa socjalistycznego.

Lenin. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# LENIN, Iljicz Władimir # marksizm-leninizm # rewolucja społeczna # walka klas # teoria odbicia # teoria a praktyka #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Życie i działalność. (C) Koncepcja filozofii. (D) Koncepcja procesu historycznego. (E) Materializm filozoficzny i materialistyczna teoria poznania. (F) Dialektyka. (G) Zakończenie. WYBÓR PISM. (A) Koncepcja filozofii. (a) Marksizm jako światopogląd. (b) Filozofia rewolucji. (c) O twórczy rozwój marksizmu. (d) Walka materializmu z idealizmem i problem partyjności filozofii. (e) O znaczeniu wojującego materializmu. (B) Proces historyczny i działanie rewolucyjne. (a) Materialistyczne pojmowanie dziejów. (b) Formacja społeczno-ekonomiczna. (c) Socjalizm naukowy. (d) Determinizm i działalność ludzka. (e) Historia i osobowość. (f) Ideologia i życie społeczne. (g) Teoria i ruch rewolucyjny. (h) Ideologiczne zadania partii. (i) Epoki rewolucji. (j) Sytuacja rewolucyjna. (k) Rewolucyjna polityka i oportunistyczny sceptycyzm. (C) Materializm filozoficzny. (a) Materializm filozoficzny Marksa. (b) Materializm a idealizm. (c) Macha "elementy świata". (d) Czy przyroda istniała przed pojawieniem się człowieka? (e) Zjawisko i "rzecz w sobie". Materializm a agnostycyzm. (f) Dwie linie sensualizmu. (g) Doświadczenie. (h) Prawda absolutna i względna. (i) Poznania i praktyka. Kryterium prawdy. (j) Materia. (k) Ruch. (l) Przyczynowość, konieczność, prawo. (m) Przestrzeń i czas. (n) Czy "materia znikła"? (o) Postępy wiedzy i dialektyka poznania. (p) Od idealizmu "fizjologicznego" do idealizmu "fizycznego". (r) Fizyka współczesna a materializm dialektyczny. (D) Dialektyka. (a) Dialektyka Hegla i Marksa. (b) Elementy dialektyki. (c) Jedność logiki, dialektyki i teorii poznania. (d) W sprawie dialektyki. (e) Dialektyczna i sentymentalna krytyka kapitalizmu. (E) Problemy moralności i kultury. (a) Lew Tołstoj. (b) O dumie narodowej. (c) Marksizm a religia. (d) Moralność komunistyczna. (e) Kiełki komunizmu.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.

# fenomenologia # HUSSERL, Edmund # intuicja / intuicjonizm # intencjonalność # kryzys kultury # antypsychologizm # świat życia #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. Epoka przełomu i jej problemy. 1. Kryzys cywilizacji mieszczańskiej i bankructwo liberalnych iluzji. 2. Rozwój nauki i upadek scjentyzmu. 3. Odpowiedzialność ludzka i zadania filozofii. I. Krytyka poznania w filozofii drugiej połowy XIX w. a myśl fenomenologiczna Edmunda Husserla. 1. Reakcja przeciw pozytywizmowi. Filozofie podmiotowości. 2. Źródła myśli filozoficznej Husserla i podstawowe etapy jej rozwoju. II. Walka o ugruntowanie obiektywnej prawdziwości wiedzy ludzkiej. Program "powrotu do rzeczy samych". Fenomenologia jako filozofia intuicji. 1. Krytyka psychologizmu. Aprioryzm fenomenologiczny i obiektywno-idealistyczna teoria prawdy. 2. Fenomenologia jako "filozofia pierwsza". Poszukiwanie źródeł wiedzy i rola intuicji. 3. Analiza ejdetyczna. "Wgląd w istotę". 4. Redukcja ejdetyczna i wariacja imaginacyjna. 5. Ontologie regionalne i program badawczy fenomenologii jako nauki ejdetycznej. III. Powrót od "rzeczy" do podmiotu, do bezpośredniości przeżycia. Intencjonalność. 1. A priori korelacji. 2. Intencjonalna struktura świadomości. Intencje, ich funkcje i rodzaje. Przedmioty intencjonalne. 3. Noesis i noema. IV. Odsłonięcie "świadomości czystej" i jej sensotwórczych funkcji. 1. Fenomenologiczna "krytyka świadomości". 2. Transcendentalna redukcja fenomenologiczna. Odkrycie Ego cogito. V. Fenomenologiczny idealizm transcendentalny i teoria konstytucji. 1. Ego cogito cogitata mea. 2. Konstytucja bytu rzeczy na podstawie aktów nadawania sensu. 3. Konstytucja czasu. 4. Konstytucja Alter Ego. Intersubiektywna monadologia. 5. "Świat przyrody" i "świat ducha". 6. Paradoksy transcendentalnej świadomości jako absolutu poznawczego. VI. U źródeł sensu. Fenomenologia genezy. 1. Analiza fenomenologiczna. Konstytucja statyczna i genetyczna. 2. Geneza "bierna" i "czynna". 3. Zadania krytyki filozoficznej a fenomenologia genezy. 4. Konstytucja genezy a koncepcja podmiotu. VII. Walka z alienacją rozumu. Fenomenologia jako filozofia odpowiedzialności i zaangażowania. 1. Świat życia (Lebenswelt). 2. Koncepcja historii. 3. Tradycje humanizmu i walka z alienacją rozumu. 4. Kryzys nauk europejskich i jego filozoficzni winowajcy. 5. Powołanie fenomenologii. VIII. Na rozstajnych drogach. 1. Transcendentalizm czy antropologia. 2. Sprzeczności wewnętrzne fenomenologii i problem przezwyciężenia idealizmu. (C) Zakończenie. Ocena ogólna. Konkluzje. 1. Program badawczy fenomenologii w świetle dialektycznej teorii poznania. 2. Marksizm a fenomenologia. Ss. 256.