INDEKS AUTORSKI

Barbara Mejbaum


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Obiektywizm etyczny Moore'a i Pritcharda. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-78, 1961. Mejbaum, Barbara.

# MOORE, George Edward # PRITCHARD, Harold Arthur # obiektywizm # intuicjonizm etyczny #
TREŚĆ. (A) Uwagi wstępne. 1. Charakterystyka koncepcji Moore'a i Pritcharda. (a) Koncepcja Moore'a. (b) Koncepcja Pritcharda. 2. Krytyka intuicjonizmu. (a) Koncepcja intuicjonistyczna jest sprzeczna wewnętrznie albo przeczy faktom. (b) Czy poczucie oczywistości uprawnia do uznania sądu etycznego?

Moore a Stevenson: spór o znaczenie terminów wartościujących. Etyka, t. 10, 105-117, 1972.

# MOORE, George Edward # STEVENSON, Charles # emotywizm # zdanie wartościujące #
TREŚĆ. (A) Metaetyka Moore`a a emotywizm. (B) Emotywne znaczenie terminu "dobry" u Stevensona (I schemat analizy). (C) Polemika Moore`a ze Stevensonem.

Etyczne oceny jednostkowe a zdania spostrzeżeniowe (szkic problematyki). Studia Filozoficzne, nr 2, 217-225, 1972.

# ocena etyczna # zdanie spostrzeżeniowe # metodologia etyki #
ABSTRAKT. Naszkicowane w artykule pojęcie zdania spostrzeżeniowego i etycznej oceny jednostkowej podważa przekonanie o zachodzeniu analogii między obu rodzajami zdań. Argumentacja sprowadza się w wypadku oceny do zwrócenia uwagi na niespecyficzność reakcji moralnej (przeżycia aprobaty i dezaprobaty) która - w myśl analogii ze zdaniem spostrzeżeniowym - jest odpowiednikiem doznania zmysłowego. fakt ten uniemożliwia z jednej strony indukcyjne budowanie ocen ogólnych na wzór generalizacji empirycznych i, z drugiej strony, utrudnia zastosowanie wobec orzeczników etycznych procedury prowadzącej do przyporządkowania orzecznikom spostrzeżeniowym określonych własności obiektywnych. Zatem etyczne oceny jednostkowe w takich procedurach, jak weryfikacja i falsyfikacja twierdzeń ogólnych, nie mogą pełnić identycznej funkcji, jak zdania spostrzeżeniowe, a status metodologiczny orzeczników etycznych jest inny niż orzeczników spostrzeżeniowych.

Relatywizm a dwie koncepcje znaczenia wyrażeń wartościujących Charlesa L. Stevensona. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-171, 1973.

# STEVENSON, Charles Leslie # relatywizm # emotywizm # zdanie wartościujące #
TREŚĆ. 1. Emotywne znaczenie terminu "dobry" u Stevensona (I schemat analizy). 2. Emotywizm Stevensona a zagadnienie prawdy (II schemat analizy). 3. Kontynuacja I schematu analizy Stevensona - poglądy Mortona White’a. 4. Kontynuacja II schematu analizy Stevensona - poglądy Paula Edwardsa. 5. Pewne uwagi krytyczne dotyczące relatywizmu kulturowego.

Analiza ethosu i wzoru osobowego jako pojęć metodologicznych w pracach Marii Ossowskiej i Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 6, 83-96, 1989. Mejbaum, Barbara.

# wzór osobowy # OSSOWSKA, Maria # SCHELER, Max # ethos # metodologia etyki #
TREŚĆ. 1. Wstępne rozważania. 2. Maria Ossowska jako badacz moralności. 3. Ethos a wzór osobowy w pacach Marii Ossowskiej. 4. Wzór osobowy i ethos w aksjologii Maxa Schelera. 5. Analiza i krytyka ethosu mieszczańskiego u Maxa Schelera. 6. Koncepcja Marii Ossowskiej a koncepcja Maxa Schelera. 7. Resume.