INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Michalik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi w sprawie "kodeksów" etyki zawodowej. Etyka, t. 1, 169-189, 1966.

# etyka zawodowa # moralistyka # kodeks etyczny #

O więź etyki z moralistyką. [Rec. Jankowski, Henryk. Szkice z etyki]. Etyka, t. 1, 359-363, 1966.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# MARX, Karl # lewica heglowska # społeczna rola filozofii # emancypacja # filozofia a nauka # materializm historyczny # alienacja # antropologia filozoficzna #
TREŚĆ. I. Sformułowanie problemu, zadania i tok pracy. 1. Charakterystyka sporu o stosunek młodzieńczej twórczości Marksa do jego twórczości dojrzałej. 2. Cel pracy i ogólna charakterystyka "Ideologii niemieckiej". 3. Plan pracy i przyjęte w niej dyrektywy metodologiczne. II. Obrachunek dokonany w "Ideologii niemieckiej" a marksowska koncepcja filozofii. 1. Pierwotne założenia marksowskiej koncepcji filozofii. 2. Filozofia jako metodologia rewolucyjnego działania proletariatu. 3. Marksowska krytyka filozofii spekulatywnej. 4. Ugruntowanie nowej filozofii w "Ideologii niemieckiej". III. Obrachunek dokonany w "Ideologii niemieckiej" a marksowska teoria historiozoficzna. 1. Poglądy historiozoficzne Marksa w pierwszym okresie jego twórczości. 2. Powstanie materialistycznej koncepcji historii. 3. Rozwój materializmu historycznego w paryskim okresie twórczości Marksa. 4. Teoria historiozoficzna Marksa w "Ideologii niemieckiej". IV. Obrachunek dokonany w "Ideologii niemieckiej" a marksowska koncepcja człowieka, jego alienacji i emancypacji. 1. Koncepcja człowieka, jego alienacji i emancypacji w pierwszym okresie twórczości Marksa. 2. Początki marksowskiej krytyki abstrakcyjnych teorii człowieka i jego wyzwolenia. 3. Związek etyki i antropologii filozoficznej z teorią historiozoficzną Marksa. 4. Materialistyczna teoria człowieka w "Ideologii niemieckiej". V. Zakończenie. VI. Bibliografia. VII. Skorowidz nazwisk.

Rozwój społeczny a rozwój jednostki ludzkiej. [Rec. Michňák, Karel. Individuum a společnost. Příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1967.

"Etyka zawodowa". (Trzecia doroczna konferencja etyków). Studia Filozoficzne, nr 4, 227-235, 1967.

Zagadnienie wojny w etyce. Etyka, t. 3, 115-145, 1968.

# wojna # pokój # ocena etyczna #

Człowiek i świat wartości. Przyczynek do ontologicznej charakterystyki wartości. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 341-359, 1969.

# marksizm # wartości # ontologia # potrzeby #
TREŚĆ. * Absolutyzm i subiektywizm. * Społeczny podmiot historii i wartości. * Wielostronność relacji między potrzebami i wartościami. * Świat wartości społecznych a jednostka ludzka.

Legalność i słuszność. [Rec. Jankowski, Henryk. Prawo i moralność]. Etyka, t. 4, 172-177, 1969.

O problemach moralnych naszej epoki. [Rec. Szyszkin, A. F. i Szwarcman, K. A. XX wiek i moralnyje cennosti czełowieczenstwa]. Etyka, nr 5, 152-155, 1969.

Etyka w "Woprosach Fiłosofii" (1968). [Rec.]. Etyka, nr 5, 188-196, 1969.

Humanizm a marksistowska teoria społeczeństwa. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 119-134, 1973.

# humanizm # marksizm # etyka # społeczeństwo #
TREŚĆ. * Filozoficzne źródła etyki marksistowskiej. * Idealizm i tradycja humanistyczna. * Humanizm i krytyka religii. * Etyka i teoria naukowego socjalizmu.

Etyczne aspekty problematyki osobowości. Studia Filozoficzne, nr 5, 73-89, 1973.

# osobowość # etyka # wartość moralna #
TREŚĆ. Etyka w systemie nauk o człowieku. 2. Osobowość jako wartość. 3. Struktura osobowości i wartościowanie moralne. 4. Wzory osobowości.

Humanizm a rewolucja socjalistyczna. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 137-149, 1973.

# humanizm # socjalizm #

Etyka i moralistyka. [Rec. Jankowski, Henryk. Giełda wartości]. Etyka, t. 12, 177-179, 1973.

Moralność a etyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-131, 1975.

# etyka # moralność # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Struktura moralności. 3. Geneza i funkcja etyki.

Świat bez siatki politycznej? [Polemika z: Grzegorczyk, A. Problemy moralności międzyludzkiej...]. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-129, 1975.

# determinizm społeczny # moralność # wolna wola # stosunki międzyludzkie #
TREŚĆ. 1. W sprawie determinizmu etycznego. 2. W sprawie źródeł dobra i zła. 3. W sprawie stanu moralnego społeczeństwa polskiego.

Etologia, etyka normatywna, metaetyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-175, 1975. Michalik, Mieczysław.

# etologia # etyka normatywna # metodologia etyki # metaetyka #
TREŚĆ. 1. Ogólna charakterystyka etyki i sposobów jej uprawiania. 2. Etologia - zainteresowania i główne orientacje. 3. Etyka normatywna. 4. Metaetyka.

Klasowy charakter moralności. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-149, 1975.

# moralność # klasa społeczna # norma moralna #
TREŚĆ. 1. Społeczny charakter i funkcje moralności. 2. Warunki ekonomiczne a moralność. 3. Klasowe uwarunkowania moralności. 4. Klasowe funkcje moralności. 5. Klasowa istota moralności socjalistycznej. 6. Ogólnoludzkie normy moralne.

Heteronomiczne i autonomiczne koncepcje moralności. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-189, 1975. Michalik, Mieczysław.

# moralność # etyka marksistowska # humanizm #
TREŚĆ. 1. Naczelne wartości etyki marksistowskiej. 2. Heteronomia czy autonomia moralności? 3. Humanizm etyki marksistowskiej.

Uwagi o stanie i zadaniach etyki marksistowskiej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 7, 33-39, 1977.

# etyka marksistowska # filozofia polska #

Właściwości etyki marksistowskiej. [Rec. Fritzhand, Marek. O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej]. Etyka, t. 15, 219-224, 1977.

O moralności rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. [Rec. Moral razwitogo socjalizma (aktualnyje problemy tieorii)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-193, 1978.

Osobowość jako kategoria etyczna. [Rec. Archangielski, L. M. Socialno-eticzeskije problemy tieorii licznosti]. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-172, 1978.

Ruch społeczny i utrwalenie socjalistycznego ładu moralnego. Studia Filozoficzne, nr 1, 35-48, 1979.

# socjalizm # moralność # ład społeczny #
TREŚĆ. (A) Moralność i procesy historyczne. (B) Próba diagnozy. (C) Podstawowe zadania.

Wiedza o faktach i uzasadnianie wartości. [Rec. Fritzhand, Marek. Wartości a fakty]. Etyka, nr 21, 177-182, 1984.