INDEKS AUTORSKI

Jadwiga Mizińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Journal of the History of Philosophy. [Rec. vol. 10, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-146, 1973.

z: Kwiatkowski, Tadeusz. Kwartalnik "Dialogue" (nr 2, XII). Studia Filozoficzne, nr 8, 163-166, 1974.

Tragizm walki. [Rec. Turek, Leszek. Kultura i rewolucja]. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-125, 1974.

z: Martyna, Witold. Ogólnopolska konferencja filozofów w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-196, 1975.

Rola błędu w twórczości. Studia Filozoficzne, nr 5, 115-124, 1975.

# błędy poznawcze # twórczość #
 TRESĆ. 1. Gnoseologiczna rola błędu. 2. Niepowodzenia w twórczości wynalazczej jako skutek inercji myśli. 3. "Wektor inercji" w świetle teorii nastawienia O. Uznadzego.

z: Kwiatkowski, Tadeusz. [Rec. Płużański, Tadeusz. Pascal]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 35-40, 1976.

z: Kwiatkowski, Tadeusz. [Rec. Gordon, Mieczysław. Leibniz]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 40-45, 1976.

z: Kwiatkowski, Tadeusz. [Rec. Jedynak, Stanisław. Hume]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 45-47, 1976.

Działanie, świadomość, osobowość. [Rec. Leontiew, A. N. Diejatielnosc, soznanije, licznost]. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-211, 1977.

Psychologia radziecka wobec problemu intuicji. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-77, 1978.

# psychologia # intuicja # twórczość #
TREŚĆ. (A) "Mit intuicji" i jego źródła w przedmarksistowskiej psychologii twórczego myślenia. (B) Kształtowanie się przesłanek deterministycznego ujęcia zjawiska intuicji. (C) Logistyczna koncepcja intuicji S. L. Rubinsztejna. (D) Problem intuicji w ujęciu A. N. Leontjewa i J. A. Ponomarjowa.

Metodologiczne i psychologiczne aspekty procesu twórczego. Sprawozdanie. Studia Filozoficzne, nr 3, 153-154, 1979.

# twórczość #

z: Bytniewski, Paweł. Problem wzajemnego stosunku myślenia i języka. (Sprawozdanie z dyskusji, która toczyła się na łamach "Woprosów Fiłozofii" w 1977 roku). Studia Filozoficzne, nr 11, 133-143, 1979.

# myślenie a język # filozofia języka # filozofia sowiecka #

z: Bytniewski, Paweł. [Rec. Grodzinski, Eugeniusz. Monizm i dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 143-150, 1979.

z: Bytniewski, Paweł. [Rec. Brutjan, G. A. Oczerki po analizu fiłosofskogo znanija]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 222-226, 1980.

Język i świadomość. [Rec. Łuria, A. R. Jazyk i soznanije. Chomska, E. D. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-147, 1980.

Racjonalizm i racjonalność w życiu społecznym. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 332-339, 1983.

# racjonalność # utopia # filozofia społeczna #
ABSTRAKT. Autorka Wskazuje na trudności w urzeczywistnieniu ideałów racjonalistycznych w życiu społecznym. Utopie racjonalistyczne nie uwzględniały siły i motywacji pozaracjonalnych. Pozostał jednak nadal otwarty problem optymalnej racjonalizacji procesów społecznych. Troska o częściową przynajmniej kontrolę żywiołowych zjawisk społecznych ma na uwadze dwie sprawy: konieczność przetrwania ludzkości jako całości oraz takie kształtowanie naszej wolności, które by było potwierdzeniem najwyższych aspiracji społeczeństwa.

Wartości moralne i wartości instrumentalne, czyli jak walczyć z dżumą? Studia Filozoficzne, nr 4, 105-119, 1984. Mizińska, Jadwiga.

# CAMUS, Albert # sytuacja graniczna # wartość etyczna / moralna # wartość instrumentalna #
ABSTRAKT. Najbardziej dramatyczne decyzje, jakie musi podejmować człowiek, dotyczą nie tyle wyborów między "dobrem" a "złem", co raczej - pomiędzy wartościami instrumentalnymi a wartościami moralnymi. Pierwsze reprezentowane są przez wymierne korzyści, drugie - przez satysfakcję psychiczną wynikającą z wierności zasadom postępowania. W sytuacjach społecznie normalnych możliwe jest względnie harmonijne zaspokajanie "potrzeby korzyści" i "potrzeby wartości". Dopiero katastrofy społeczne powodują ich antagonizm. Na podstawie analizy Dżumy A. Camusa, symbolizującej stan rozchwiania homeostazy społecznej, pragniemy przedstawić konsekwencje różnych indywidualnych postaw, nastawionych bądź na przeżycie, bądź - na zachowanie godności i ratowanie zagrożonych wartości duchowych.

z: Bytniewski, Paweł; Winiarski, Lech. Utopia a ratio społeczne. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 5-19, 1986.

# utopia # ideologia # świadomość społeczna #

Humanizm utopii czy utopie humanizmu. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 113-127, 1986.

# utopia # humanizm #

W poszukiwaniu utraconej obiektywności. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-124, 1987.

# obiektywność # prawda # socjologia wiedzy # wiedza #
TREŚĆ. 1. Obiektywność wiedzy atrybutem jej prawdziwości. 2.Niejawne i jawne aksjomaty Klasycznej koncepcji prawdy. 3. Sens wyrażenia "kryzys pojęcia obiektywności". 4. Obrońcy tradycyjnego wzorca obiektywności wiedzy. 5. Propozycje "nowej obiektywności".

Psychoanaliza w kulturze i filozofii XX wieku. [Sprawozdanie z konferencji Lublin, 3-4.04.1989]. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 139-141, 1989. Mizińska, Jadwiga.