INDEKS AUTORSKI

Edmund Morawiec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O dedukcji u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-197, 1965.

# DESCARTES, René # dedukcja # epistemologia #

Koncepcja filozofii u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 135-161, 1965.

# DESCARTES, René # filozofia #

Filozofia Kartezjusza w polskiej literaturze filozoficznej XX-go wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-81, 1966.

# DESCARTES, René # filozofia polska #

Przedmiotowe źródła "matematycznej" metody w filozofii Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-120, 1966.

# DESCARTES, René # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Koncepcja materii. 2. Teoria "prawd wiecznych". 3. "Matematyczny" sposób poznania.

O intuicji intelektualnej u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-213, 1967.

# KARTEZJUSZ # intuicja # teoria poznania #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Intuicja intelektualna jako akt "czystego rozumu". 2. Określenie intuicji intelektualnej według "Regulae". 3. Przedmiot poznania intuicyjnego. 4. Odmiany intuicji intelektualnej.

O przedmiocie poznania intuicyjnego u Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 113-139, 1968.

# MARITAIN, Jacques # teoria poznania # intuicja #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Ogólna charakterystyka poznania intuicyjnego. 2. Sposób rozumienia terminu "przedmiot". 3. "Byt jako byt" przedmiotem intuicji intelektualnej.

Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1970.

# DESCARTES, René # metodologia filozofii # dedukcjonizm # intuicja # poznanie #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. I. Koncepcja filozofii. 1. Definicja filozofii i jej działy. 2. Struktura filozofii. 3. Uprawomacnianie zasad filozoficznych. II. Racje decydujące o wyborze analityczno-dedukcyjno-matematycznego sposobu poznania w filozofii. 1. Ujęcie bytu jako przedmiotu poznania. 1.1. Poznanie i konstrukcja pojęcia bytu. 1.2. Charakter idei. 1.3. Przedmiot poznania a analityczno-dedukcyjna metoda. 2. "Prawdy wieczne" i koncepcja rozciągłości. 2.1. Koncepcja "prawd wiecznych". 2.2. Świat realny a "prawdy wieczne". 2.3. "Matematyczny" sposób poznania świata realnego. III. Czynniki gwarantujące jakość poznania filozoficznego. 1. Intuicja intelektualna. 1.1. Koncepcja intuicji intelektualnej. 1.2. Intuicja intelektualna a poznanie analityczne. 1.3. Intuicja intelektualna a poznanie dedukcyjne. 1.3.1. Elementy intuicyjne w dedukcji pośredniej. 1.3.2. Elementy intuicyjne w dedukcji bezpośredniej. 2. "Natury proste". 2.1. Koncepcja natur prostych. 2.2. Natury proste a analiza. 2.3. Natury proste a dedukcja. (C) Streszczenie w języku francuskim. (D) Bibliografia. (E) Skorowidz nazwisk. (F) Skorowidz rzeczowy.

O intuicji intelektualnej u J. Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-89, 1972.

# MARITAIN, Jacques # intuicja # poznanie #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Swoistość intuicji filozoficznej. a) Określenie poznania intuicyjnego. b) Intuicja w poznaniu przednaukowym. c) Intuicja w poznaniu filozoficznym. 2. Intuicja w operacjach poznania. a) Przy tworzeniu pojęć. b) Przy urabianiu sądów. c) W procesie rozumowania.

Pozycja pierwszych zasad w koncepcji metafizyki J. Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-205, 1973.

# metafizyka # pierwsze zasady # MARITAIN, Jacques #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Koncepcja metafizyki. a) Definicja filozofii i metafizyki. b) Struktura metafizyki. 2. Rola pierwszych zasad w metafizyce.

Uwagi na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 279-292, 1973.

# filozofia Boga # metafizyka # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Poglądy na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga. 2. Analiza filozofii bytu i filozofii Boga ze względu na kryteria epistemologiczne. a) Przedmiot w filozofii bytu i filozofii Boga. b) Zadania filozofii bytu i filozofii Boga. c) Metoda w filozofii bytu i teodycei.

Jakub Maritain jako filozof. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 113-131, 1976.

# MARITAIN, Jacques # tomizm #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Droga do tomizmu. 2. Problematyka filozoficzna twórczości J. Maritaina. 3. Tomizm J. Maritaina.

O neopozytywistycznej krytyce metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-138, 1977.

# neopozytywizm # metafizyka #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Ogólna charakterystyka neopozytywizmu. 2. Neopozytywizm a metafizyka. 3. Uwarunkowania krytyki metafizyki.

Język i metoda w klasycznej filozofii bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-157, 1978.

# metafizyka # metodologia filozofii # język filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. O języku klasycznej filozofii bytu. a) Sprawa stopni języka. b) Składnia języka klasycznej filozofii bytu. c) Semantyka języka klasycznej filozofii bytu. 2. O metodzie klasycznej filozofii bytu. a) Uwagi dotyczące podstawowych form uzasadniania. b) Sprawa metateorii klasycznej filozofii bytu. 3. Zakończenie.

Początkowa postać empirystycznej i apriorystycznej koncepcji wiedzy o świecie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-22, 1990. Morawiec, Edmund.

# wiedza # empiryzm # aprioryzm # racjonalność #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Empirystyczna koncepcja wiedzy racjonalnej. 2. Apriorystyczna koncepcja wiedzy racjonalnej. 3. Zakończenie.

O genetycznej bazie metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-91, 1980.

# metafizyka # zdanie egzystencjalne # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Metafizyka ogólna i jej genetyczne ustalenia poznawcze. 2. Zdania egzystencjalne a zdania nieegzystencjalne. a) W aspekcie semantycznym i pragmatycznym. b) W aspekcie strukturalnym. 3. Rodzaje zdań egzystencjalnych stosowanych w budowaniu metafizyki. 4. Zdania egzystencjalne a doświadczenie.

Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-72, 1981.

# filozofia chrześcijańska # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Problem filozofii chrześcijańskiej. 2. Problematyka filozofii chrześcijańskiej a jej przedmiot. 3. Zadania filozofii chrześcijańskiej.

O krytyce metafizyki klasycznej w średniowieczu i nowożytności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-159, 1982.

# metafizyka # filozofia średniowieczna # filozofia nowożytna #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Zasadnicze nurty myślowe w filozofii średniowiecznej. 2. Krytyka metafizyki w średniowieczu i jej podstawy. 3. Krytyka metafizyki w Odrodzeniu i w czasach nowożytnych. 4. Zakończenie.

O niektórych sposobach unaukowienia filozofii klasycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-89, 1984.

# filozofia klasyczna # nauka a filozofia # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Racje warunkujące powstanie tendencji wykorzystywania nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej. 2. C. Tresmontanta, P. Teilharda de Chardin i K. Kłósaka sposoby uprawiania filozofii. 3. Uwagi i trudności nasuwające się z uprawianiem filozofii klasycznej przy udziale nauk przyrodniczych.

O metafizyce klasycznej w sensie funkcjonalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 79-111, 1985.

# metafizyka # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Ogólne uwagi o metafizyce klasycznej. 2. Czynności determinujące przedmiot formalny metafizyki klasycznej. 3. O procesie formowania się pierwszych zasad metafizyki. 4. Sprawa faktów metafizycznych w wyjaśnianiu metafizycznym.

Odkrycie autentycznej myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-132, 1986.

# TOMASZ z Akwinu, św. # tomizm # arystotelizm #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Tomasza z Akwinu recepcja filozofii Arystotelesa i jej uwarunkowania. 2. Krytyka i obrona dorobku filozoficzno-teologicznego Tomasza z Akwinu w XIII i XIV wieku. 3. Dalsze dzieje tomizmu jako pewnej postaci interpretacji filozofii Arystotelesa. 4. Zakończenie.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 191-194, 1986.

# filozofia polska # autobiogram #

Pierwsze oceny dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 237-249, 1987.

# TOMASZ z Akwinu, św. # arystotelizm # filozofia a teologia # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Sytuacja poprzedzająca Tomasza z Akwinu recepcję filozofii Arystotelesa. 3. Ustosunkowanie się teologów do Tomasza z Akwinu recepcji filozofii Arystotelesa.

O zadaniach filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 95-108, 1987. Morawiec, Edmund.

# filozofia # tomizm # filozofia a religia #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Wyjaśnienie terminu "zadania nauki". 2. O zadaniach filozofii w ogólności. 3. Zadania filozofii klasycznej orientacji tomistycznej.

Ocena dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu na przełomie XIII i XIV wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 73-87, 1989.

# TOMASZ z Akwinu, św. # ARYSTOTELES # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Sytuacja doktrynalna poprzedzająca Tomasza z Akwinu recepcję filozofii Arystotelesa. 2. Ustosunkowanie się do Tomasza z Akwinu recepcji filozofii Arystotelesa. 3. Założenia oceny recepcji filozofii Arystotelesa przez Tomasza z Akwinu i jej obrona.

Początkowa postać wiedzy racjonalnej o przyrodzie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 61-78, 1990.

# wiedza # racjonalność # przyrodoznawstwo #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Wiedza racjonalna a wiedza przedracjonalna. 2. Mechanizm tworzenia się pierwszej postaci wiedzy racjonalnej. 3. Krytyka pierwszej postaci wiedzy racjonalnej i jej konsekwencje.