INDEKS AUTORSKI

Anna Mrozek-Dumanowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wybrane poglądy filozoficzne Ihwan as-Safa z Basry (Głośnych lub Czystych Braci), encyklopedystów X wieku. Studia Filozoficzne, nr 6, 131-155, 1960.

# filozofia islamska # filozofia średniowieczna # Ikhwan as-Safa z Basry # tajne stowarzyszenie #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Sytuacja filozofii w pierwszych wiekach islamu. 3. Główne kierunki rozwoju filozofii arabskiej przed okresem działalności Czystych Braci. 4. Związek Głośnych Braci z Basry. 5. Dzieło Czystych Braci. 6. Metafizyka Czystych Braci. 7. Materia a forma. 8. Teoria poznania Głośnych Braci z Basry. 9. Etyka Głośnych Braci z Basry. 10. Zakończenie.

Średniowieczna filozofia arabska. Warszawa, PWN, 1967. Mrozek-Dumanowska, Anna.

# filozofia islamska - podręczniki # filozofia średniowieczna # KINDI, AL- # FARABI, AL- # AWICENNA, Ibn Sina # GHAZALI, AL- # AWERROES, Ibn Ruszd # IBN CHALDUN #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. 1. Uwagi dotyczące terminu "filozofia arabska". 2. Nurty teologiczny i filozoficzny w średniowiecznym państwie arabskim. 3. Warunki rozwoju myśli naukowej w świecie muzułmańskim i w świecie chrześcijańskim. 4. Przyczyny oddziaływania filozofii arabskiej na chrześcijański Zachód. 5. Drogi przenikania filozofii arabskiej do Europy. 6. Wpływ nauki arabskiej w Polsce. II. Najwybitniejsi przedstawiciele wczesnego wschodniego okresu filozofii arabskiej. 1. Widownia działania. 2. Al-Kindi. 3. Al-Farabi. 4. Bracia Czystości. 5. Wpływ najwcześniejszych filozofów arabskich na filozofię Zachodu. 6. Awicenna. 7. Popularność Awicenny na Zachodzie. III. Narastanie ortodoksyjnej reakcji na filozofię. 1. Stara ortodoksja islamu. 2. Aszaryci - nowa ortodoksja. 3. Czy proces przekształcania się ortodoksji islamu miał swój odpowiednik na chrześcijańskim Zachodzie? 4. Al-Gazali. IV. Zachodnia filozofia arabska. 1. Warunki i okres powstania. 2. Awerroes. 3. Kontynuacja poglądów Awerroesa w Europie. V. Ibn Chaldun. 1. Zmierzch właściwej filozofii arabskiej. 2. Życie i dzieło. 3. Ibn Chaldun o filozofii. 4. Cykliczny rozwój społeczeństwa. 5. Przyczyny łączenia się ludzi w grupy społeczne. 6. Kultura społeczna oraz warunki jej rozwoju. 7. Miejsce nauki o kulturze w systemacie Ibn Chalduna. 8. Konkluzje. VI. Zakończenie. 1. Znaczenie i zakres wpływów średniowiecznej filozofii arabskiej. 2. Wschodni i zachodni nurt filozofii arabskiej. 3. Przyczyny długotrwałego zastoju kulturalnego w państwach islamu.

Idea i ekspansja czarnego islamu. Studia Filozoficzne, nr 2, 69-90, 1969.

# religioznawstwo # islam # islamizacja # synkretyzm religijny #
TREŚĆ. (A) Napływ islamu na obszarze czarnej Afryki. (B) Etapy adaptacji islamu na gruncie czarnej Afryki. (C) Szanse chrześcijaństwa a szanse islamu. (D) Istota czarnego islamu. (E) Rola i funkcje czarnego islamu.

Udział filozofii arabskiej w kształtowaniu renesansu zachodnioeuropejskiego. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 41-68, 1969. Mrozek, Anna.

# humanizm # filozofia islamska # neoplatonizm # nauka średniowieczna #
TREŚĆ. * Zasięg i znaczenie średniowiecznej filozofii arabskiej. * Kontynuacja filozofii arabskiej na Zachodzie. * Miejsce neoplatonizmu w filozofii arabskiej i jego wpływ na myślicieli Zachodu. * Inspirująca rola Arabów w zakresie nauki. * Wpływ arabskiej literatury i sztuki na Zachód.

Al-Farabi po rosyjsku. [Rec. Al-Farabi. Fiłosofskije traktaty]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 259-264, 1972.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 207-208, 1986. Mrozek-Dumanowska, Anna.

# filozofia polska # autobiogram #