INDEKS AUTORSKI

Edward Nieznański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próba wyprowadzenia sylogistyki arystotelesowej z rachunku zdań. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-238, 1965.

# ARYSTOTELES # sylogistyka # rachunek zdań #
TREŚĆ. 1. Wstęp: zadania pracy. 2. Rachunek sylogistyki arystotelesowej jako aksjomatyczny system dedukcyjny logicznie późniejszy względem dwuwartościowego rachunku zdań. a) Język, zakres zbioru tez związanych w system, reguły dedukcji. b) Możliwe układy, prawdziwość, dedukcyjna niezależność aksjomatów. 3. Rachunek sylogistyki arystotelesowej jako bezaksjomatowy system dedukcyjny logicznie późniejszy względem dwuwartościowego rachunku zdań. a) Sprawa eliminowania aksjomatów przez "uogólnienie" sylogistyki arystotelesowej. b) System bez aksjomatów. 4. Skróty bibliograficzne. 5. Streszczenie angielskie.

Kierunki polskich badań nad tradycyjną asertoryczną logiką formalną. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-176, 1966.

# logika formalna # asercja # sylogizm # nazwy #
TREŚĆ. I. O symbolice używanej w artykule. II. Wstęp. 1. Metodologiczny: o przedmiocie i treści artykułu. 2. Merytoryczny: przegląd wypowiedzi o tradycyjnej koncepcji stosunków zakresowych nazw. III. Część zasadnicza artykułu. 1. Przegląd kierunków polskich badań nad tradycyjną asertoryczną logiką formalną. a) O rozważaniach sylogizmu. b) O rozważaniach sylogistyki. c) O rozważaniach teorii sylogistyki. IV. Zakończenie. V. Dodatek. 1. Wykaz bibliograficzny. 2. Streszczenie artykułu.

Wykaz publikacji i zajęć prof. J. Iwanickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-27, 1973. Nieznański, Edward.

# bibliografie # filozofia polska # IWANICKI, Józef #

Elementarna teoria systemów porządkowych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 207-217, 1973.

# system # semantyka logiczna #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. II. 1. Elementarne rachunki τ i τ*. 2. Systemy porządkowe. 3. Semantyczne modele zbioru formuł. a) Pojęcie reprezentowania. b) Pojęcie wartościowania. c) Pojęcie denotowania. d) Pojęcie spełniania. e) Pojęcie prawdziwości w systemie relacyjnym. f) Pojęcie modelu. 4. Systemy porządkowe jako modele rachunków τ i τ*. III. Zakończenie. IV. Summary.

Definicja i dowód indukcyjny a relacje ancestralne. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-121, 1973.

# definicja # dowód # indukcja matematyczna # relacja #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. 1. Ustalenia pomocnicze. 1.1. Terminologiczne. 1.2. Lematy. 2. Twierdzenia wyróżnione. 2.1. O związkach definicji indukcyjnej z relacjami ancestralnymi. 2.1.1. O równoważności między postaciami uwikłaną i normalną definicji indukcyjnej. 2.1.2. Przekład definiensa równościowej definicji rekurencyjnej na język denotujący relacje ancestralne. 2.1.3. Warunki indukcyjnego definiowania pola relacji nieprzechodniej. 2.2. O powiązaniach indukcji matematycznej z relacjami ancestralnymi. III. Zakończenie. IV. Summary.

Uproszczenie Jaśkowskiego interpretacji zdań kategorialnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-113, 1974.

# interpretacja # zdanie # JAŚKOWSKI, Stanisław #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Interpretacje zdań kategorycznych. 1. Interpretacje w klasycznym rachunku predykatów. 1.1. Określenie języka i teorii interpretowanej i interpretującej. 1.2. Pojecie interpretacji i modelu (syntaktycznego). 1.3. Pojęcia bliskoznaczne interpretacji Jaśkowskiego. 1.3.1. Funkcja H. B. Smitha. 1.3.2. Interpretacja St. Jaśkowskiego. 1.3.3. Funkcja A. B. Turquette’a. 1.3.4. Postać uproszczona interpretacji Smitha-Jaśkowskiego i syntaktyczny model na niej zbudowany. 1.3.5. Funkcja A. Mannego. 1.3.6. Funkcja P. F. Strawsona-W. A. Smirnowa. 2. Interpretacja zdań kategorycznych w elementarnej teorii relacji zwrotnych. 2.1. Krytyka interpretacji w klasycznym rachunku predykatów. 2.1.1. Krytyka interpretacji Jaśkowskiego. 2.1.2. Krytyka interpretacji w modelach z aksjomatem o niepustości wszelkich predykatów. 2.2. Tradycyjna asertoryczna logika formalna jako fragment elementarnej teorii relacji zwrotnych. III. Zakończenie. IV. Wykaz bibliograficzny. V. Summary.

Łańcuchy, cykle i grafy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-129, 1975.

# logika #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Łańcuchy, cykle, grafy - ich określenia i opis powiązań. 1. Określenia. a) Pomocnicze. b) Pojęcie łańcucha. c) Pojęcie relacji cyklicznej. d) Pojęcie grafu. 2. Opis związków formalnych zachodzących między łańcuchami, cyklami i grafami. III. Chains, Cycles and Graphs (summary).

Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia "istoty do której należy istnienie". Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-156, 1977.

# istota # istnienie # logika a filozofia #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Próba logicznej analizy stosunku istoty do istnienia: 1. Teoria i metateoria pojęć istoty. a) Pojęcia przedmiotów. b) Pojęcie istoty rzeczy. c) Pojęcie istoty tego, co istnieje w danej chwili. d) Pojęcie istoty gatunku. e) Pojęcie istoty uniwersalnej. f) Pojęcie istoty gatunków co najwyżej jednostkowych w danej chwili (abstrakcyjnych indywiduów). 2. Analiza niektórych pojęć zależnych od "istnienia należącego do istoty". a) Indywidualny byt konieczny. b) Konieczności powszechnika. 3. Zagadnienie prawdziwości zdania: istnieje byt konieczny. a) Określenie modelu. b) Sprawa prawdziwości w określonym modelu zdania "pewien byt istnieje w każdej chwili". III. Zakończenie. IV. Table of contents.

Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie koniecznego bytu pierwszego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 169-180, 1979.

# dowody na istnienie Boga # TOMASZ z Akwinu # logika a filozofia # formalizacja #
TREŚĆ. Wstęp. I. Sformalizowane teorie tomistycznego pojęcia stosunku dostatecznej racji bytu. II. Uwagi metasystemowe. 1. Ustalenia syntaktyczne. a) Związki między systemami. b) Powiązanie rachunku z wypowiedziami niesformalizowanymi. 2. Ustalenia semantyczne. a) Sens pierwotnych terminów. b) Semantyczne podstawy niesprzeczności systemów. 3. Sugestie pragmatyczne.

16-elementowa algebra Boole’a jako model klasycznej teorii de modis essendi. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-132, 1983.

# algebra # logika a filozofia # metafizyka #
TREŚĆ. 1.Wyznaczone zadanie. 2. Teoria algebr Boole’a. a) Określenie algebr Boole’a. b) Arytmetyczny schemat do tworzenia niezdegenerowanych algebr Boole’a. 3.Teoria de modis essendi. a) Intensjonalna i ekstensjonalna interpretacja stałych. b) Związki logiczne w minimalnej teorii de modis essendi. c) Związki logiczne w nieminimalnych teoriach de modis essendi.

Jedno- i wielo- zakresowa logika klasyczna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-112, 1984.

# logika klasyczna # sylogizm # kwantyfikator #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. O logice klasycznej. 0. Podstawy do konstrukcji języka i systemu formalnego. 1. Prawa logiki wielozakresowej. a) Lematy. b) Prawa rozdzielności kwantyfikatorów. c) Prawa przenoszenia kwantyfikatorów. d) Prawa przestawiania kwantyfikatorów. 2. Prawa logiki jednozakresowej. 3. Logistyczne interpretacje zdań kategorycznych. a) G. W. Leibniza. b) J. Jørgensona. c) U. Kluga. d) S. Leśniewskiego. e) J. F. Drewnowskiego. f) J. Słupeckiego. g) O. Birda. h) O. Mennego. i) P. F. Strowsona. j) S. Jaśkowskiego. 4. Wielozakresowa logika z identycznością. 5. Tradycyjna teoria sylogizmu kategorycznego jako fragment logiki wielozakresowej. III. Zakończenie. IV. Wykaz bibliograficzny.

Analiza logiczna pewnych argumentów filozoficznych opartych na Leibniza zasadzie dostatecznej racji bytu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 11-19, 1984.

# racja dostateczna # LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm # byt # konieczność #
ABSTRAKT. Arystotelesowe i tomistyczne argumenty za istnieniem koniecznego bytu substancjalnego opierały się na zasadzie racji bytu: nihil fit sine ratione i nieskończonego regresu: non est procedere in infinitum, natomiast argument Leibniza - na samej tylko zasadzie dostatecznej racji bytu: nihil fit sine ratione suffcientis. Niektórzy filozofowie nie godzą się z poglądem, że każdy byt ma dostateczną rację swego istnienia tylko w tej czy owej substancji. Są raczej skłonni przyjąć, że dostateczną racją bytu jest zbiór bytów, rozumiany dystrybutywnie lub kolektywnie. Nasuwają się zatem trzy rozwiązania problemu.

O definiowaniu w semantyce logicznej klasycznego rozumienia prawdy. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 31-44, 1984.

# semantyka logiczna # definicja # prawda #
TREŚĆ. 1. Klasyczne pojmowanie prawdy. 2. O definiowaniu klasycznego pojęcia prawdy w ramach semantyki języków sformalizowanych. 3. O definiowaniu pojęcia prawdy w ramach semantyki teorii empirycznych. 4. Uwagi końcowe.

Logika przekonań a wiara oświeconych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 157-162, 1985. Nieznański, Edward.

# WITWICKI, Władysław # wiara # przekonanie #
TREŚĆ. 1. Pseudoproblem. 2. Pseudorozwiązanie. 3. Logiczny status quo wiary religijnej.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 354-357, 1986.

# filozofia polska # autobiogram #

Formalizacja filozofii - metoda czy maniera? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 59-69, 1987.

# metodologia filozofii # filozofia a logika # formalizacja # KAMIŃSKI, Stanisław #
TREŚĆ. 1. Sformalizowane parafrazowanie filozofii. 2. Sformalizowana prezentacja bytu.

Logika przedmiotów. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 101-115, 1988.

# przedmioty # logika # ontologia #
TREŚĆ. 0. Zagadnienie. 1. Logika przedmiotów kategorialnych. 2. Logika pojęć. 3. Logika systemów. 4. Ontologia w języku symbolicznym.

Dowód Gödla na istnienie summum bonum. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-102, 1989. Nieznański, Edward.

# twierdzenie Gödla # dowody na istnienie Boga #
WSTĘP. 1. Oryginalna wersja dowodu. 2. Formalno-logiczne interpretacje dowodu Gödla. a) Dowod Gödla w ujęciu Dany Scotta. b) Komentarz Hansa Czermaka do dowodu Gödla. c) Argumentacja Gödla w opracowaniu Wilhelma Esslera. d) Gödlowski dowód w teoriomnogościowej interpretacji Geo Siegwarta. e) Otto Mucka analiza dowodu Gödla. 3. Sprawa semantycznej i metafizycznej interpretacji dowodu Gödla. * Literatura.