INDEKS AUTORSKI

Adam Nowaczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lingwistyczna teoria logicznej konieczności w świetle krytyki Arthura Papa. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-110, 1962.

# PAP, Arthur # język # konieczność logiczna #

W sprawie adekwatnej analizy pojęcia synonimiczności. Studia Filozoficzne, nr 2, 33-52, 1963.

# synonimiczność # znaczenie # intensja # pragmatyka #

Wykłady z logicznych podstaw nauczania. Warszawa, Ośrodek Metodyczny przy Studium Nauczycielskim Średnich Szkół Medycznych, 1971. Ss. 45.

z: Żołnowski, Zenobiusz. Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy. Warszawa, PZWL, 1974.

# logika - podręczniki # Ss. 199.
TREŚĆ. 1. Logika i nauki medyczne. 2. Narzędzia i metody logiki współczesnej (Podstawowe pojęcia teorii mnogości, Rachunek logiczny, Języki i teorie sformalizowane, Formalna analiza teorii empirycznych). 3. Logiczna analiza języka naturalnego (Podstawowe funkcje wyrażeń językowych, Pytania i odpowiedzi, Definicja). 4. Metodologia badań naukowych (O metodologii badań naukowych, Preparacyjne czynności naukotwórcze, Realizacyjne czynności naukotwórcze).

z: Krajewski, Władysław i Żytkow, Jan M. Tadeusz Nadel-Turoński. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 203-206, 1980.

Intelligibilność obiektów fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 178-183, 1983. Nowaczyk, Adam.

# intelligibilność # przedmiot / obiekt fizyczny # teoria mnogości #
ABSTRAKT. Przedmiot fizyczny, zwłaszcza abstrakcyjny, może mieć kilka różnych i nieizomorficznych reprezentacji teoriomnogościowych. Powstaje zatem pytanie, kiedy dwa obiekty teoriomnogościowe są równoważne fizycznie, tzn. reprezentują ten sam obiekt fizyczny. Zdaniem autora, taka równoważność pomiędzy obiektami teoriomnogościowymi zachodzi wówczas, gdy ich grupy symetrii absolutnych są identyczne. Dowodzi się, że każdy przedmiot fizyczny ma reprezentację teoriomnogościową rangi 3 w hierarchii absolutnej (von Neumanna) nad zbiorem indywiduów. Rozważany jest także problem, czym jest struktura przedmiotów fizycznych, jeśli jest niezależna od ich reprezentacji teoriomnogościowych.

Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. (Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca). Studia Filozoficzne, nr 4, 13-23, 1988. Nowaczyk, Adam.

# KRĄPIEC, Mieczysław Albert # arystotelizm # metafizyka #