INDEKS AUTORSKI

Stefan Nowak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pochwała ludzkiego rozumu. Na marginesie nowego przekładu "Pochwały głupoty" Erazma z Rotterdamu. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 126-145, 1955.

# ERAZM z Rotterdamu # humanizm # filozofia renesansowa # ideologia #

Zagadnienia metodologii nauk społecznych na łamach "Philosophy of Science". [Rec. roczn. 1954 i 1955]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 186-197, 1956. Nowak, Stefan.

Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa, PWN, 1965. Nowak, Stefan.

# metodologia nauk społecznych # socjologia # statystyka # obserwacja # badania ankietowe #
TREŚĆ. Słowo wstępne. 1. Prawa ogólne i generalizacje historyczne w naukach społecznych. 2. Przyczynowa interpretacja zależności statystycznych w badaniach społecznych. 3. Refleksje nad strukturą teorii socjologicznych. 4. Obserwacja i rozumienie ludzkich zachowań a problemy budowy teorii. 5. Pojęcia i wskaźniki. 6. Funkcje wskaźnikowe odpowiedzi w badaniach ankietowych.

Terminy oznaczające stany i przeżycia psychiczne w teoriach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 39-60, 1971.

# metodologia nauk społecznych # rozumienie # wyjaśnianie zachowań ludzkich # motyw / motywacja #
TREŚĆ. 1. Problem "rozumienia". 2. Elementy obserwacyjne i elementy hipotetyczne w treści pojęć socjologicznych. 3. Cechy specyficzne pojęć "rozumiejących". 4. Pojęcia zdefiniowane ze "współczynnikiem humanistycznym" a cechy abstrakcyjne przeżyć ludzkich. 5. Rozumienie zjawisk społecznych a rozumienie pojęć je oznaczających. 6. Diagnostyczne i teoretyczne funkcje "pojęć rozumiejących". 7. "Oczywistość" teorii i modeli rozumiejących a zagadnienia ich empirycznej kontroli. 8. Wyjaśnienia motywacyjne ludzkich zachowań. 9. Dedukcyjne modele działań racjonalnych w teoriach ludzkich zachowań. 10. Zakończenie.