INDEKS AUTORSKI

Światosław Florian Nowicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja człowieka i natury u J. Bodina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 363-379, 1972.

# BODIN, Jean # natura ludzka # człowiek a (wszech) świat # filozofia renesansowa #
TREŚĆ. (A) Logika rzeczywistości. (B) Natura człowieka. (C) Filozofia nauki.

Sylogizm Heglowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 27-48, 1981.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # sylogizm # dialektyka #
TREŚĆ. I. Struktura sylogizmu Heglowskiego. II. Sylogistyczny charakter ludzkiej samowiedzy. III. Sylogistyczny charakter stosunku społecznego. IV. Sylogistyczny charakter relacji podmiot - przedmiot. (A) Sylogistyczny charakter życia. (B) Sylogistyczny charakter ludzkiej praktyki celowej. (C) Sylogistyczny charakter procesu poznania.

Miejsce "Encyklopedii" w systemie G. W. F. Hegla (słowo od tłumacza). Colloquia Communia, 1(24), 73-77, 1986. Nowicki, Światosław F.

Heglowski klucz do astrologii. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 299-328, 1986. Nowicki, Światosław F.

# HEGEL, G. W. F. # astrologia # antropologia #

Heglowskie pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 51-80, 1987.

# społeczeństwo obywatelskie # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # praca #
ABSTRAKT. Autor rozpatruje występujące u Hegla pojęcie społeczeństwa obywatelskiego (bürgerliche Gesellschaft) na gruncie całego jego systemu w tym ujęciu, jakie prezentuje "Encyklopedia", a w odniesieniu do tej szczegółowej problematyki także "Zasady filozofii prawa". W związku z tym omówione zostaje najpierw pojęcie ducha obiektywnego a następnie pojęcie etyczności (Sittlichkeit). W swojej analizie Heglowskiego pojęcia społeczeństwa obywatelskiego autor odwołuje się do marksistowskiej kategorii bazy społeczno-ekonomicznej. W związku z tym narzucają się zwłaszcza dwa pytania, na które jednak trudno jest odpowiedzieć w sposób jednoznaczny: 1) czy społeczeństwo obywatelskie stanowi pojęcie ogólne, czy też dotyczy jedynie społeczeństwa kapitalistycznego? 2) jaki zachodzi stosunek pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a państwem? Ponadto w rozważaniach Hegla nad społeczeństwem obywatelskim autor odnajduje liczne antycypacje analizy ekonomicznej kapitalizmu przeprowadzonej przez Marksa.