INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Ogonowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzna i społeczna ideologia Braci Polskich. Myśl Filozoficzna, nr 1, 69-113, 1955.

# BRACIA POLSCY # arianizm # socynianizm # filozofia społeczna #
TREŚĆ. 1. Ideologia społeczna. (a) Racjonalizm i irracjonalizm w plebejskim nurcie Braci Polskich. (b) Okres pierwszy - społecznie radykalny. (c) Okres stopniowego upadku nurtu plebejskiego. (d) Okres socyniański (racjonalistyczny). 2. Poglądy filozoficzne. (a) Problem wiary i rozumu w doktrynie ariańskiej. (b) Zagadnienia teoriopoznawcze. (c) Poglądy na materię i duszę. (d) Kult nauki.

Przesłanki narodzin idei tolerancji. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-115, 1957.

# tolerancja # reformacja # świadomość religijna #
TREŚĆ. 1. Rola reformacji w procesie krystalizowania się idei wolności sumienia. 2. Dynamika świadomości religijnej.

Ze studiów nad myślą filozoficzną późnego socynianizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 55-79, 1959.

# socynianizm # STEGMANN, Joachim # religia #
TREŚĆ. 1. Wiadomości biograficzne. 2. Dwa skrajne stanowiska w socynianizmie: Socyn i Wiszowaty. 3. Stanowisko filozoficzno-religijne Joachima Stegmanna starszego.

Socynianizm polski. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960.

# socynianizm # arianie, arianizm # religia a polityka # WISZOWATY, Andrzej # SOCYN, Faust # deizm #
TREŚĆ. I. Zarys historyczny. 1. Powstanie zboru ariańskiego. Arianizm polski przed Socynem. 2. Faust Socyn - życie i umysłowość. 3. Rozkwit arianizmu. Wygnanie arian z Polski. II. Światopogląd i doktryna. 1. U źródeł nowożytnej umysłowości. (a) Emancypacja nauki i filozofii. (b) Emancypacja myślenia religijnego. 2. Racjonalizm religijny socynian. (a) Wiara i rozum we wczesnym arianizmie. (b) Rola rozumu w religii według socynian. (c) Naturalistyczny agnostycyzm Socyna. (d) Wiara i "uczynki" w wersji socyniańskiej. 3. Socynianizm a deizm. (a) Rozwój racjonalizmu religijnego socynian. Deizm. (b) Emancypacja etyki. Krytyka religii objawionej ze stanowiska moralności. 4. Zagadnienie tolerancji. Państwo a Kościół. * Wybór tekstów. I. Wiara i rozum. (a) Faust Socyn. (b) Andrzej Przypkowski. (c) Joachim Stegmann Starszy. (d) Jonasz Szlichtyng. (e) Andrzej Wiszowaty. II. Sprawy sumienia. 1. Tolerancja. (a) Jan Crell. (b) Joachim Stegmann Starszy. (c) Jonasz Szlichtyng . (d) Katechizm Rakowski. 2. Irenizm. (a) Samuel Przypkowski. 3. Państwo i Kościół. (a) Faust Socyn. (b) Jonasz Szlichtyng. III. Doktryna religijna. 1. Wybrane zagadnienia. IV. Socynianizm w opinii zachodnioeuropejskiej. (a) Edykt Stanów Generalnych Holandii i Fryzji Zachodniej wydany przeciw socynianom w 1653 (b) John Owen. (c) Jan Amos Komensky. (d) Johannes Hoornbeck. (e) Pierre Jurieu. (f) Godfryd Wilhelm Leibniz. (g) Noel Aubert de Verse. (h) Isaac Jaquelot. (i) Pierre Bayle. (j) Joshua Toulmin. (k) Jacques Andre Naigeon.

Kryteria prawdziwości chrystianizmu u Fausta Socyna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9, 69-107, 1963. Ogonowski, Zbigniew.

# SOCYN, Faust # chrześcijaństwo # apologetyka # teodycea #
TREŚĆ. 1. Dialog sceptyka z racjonalistą. 2. Dowody prawdziwości chrystianizmu według traktatu "De auctoritate scripturae sacre". (a) Dowód moralnej doskonałości chrześcijaństwa. (b) Dowód z wiarygodności faktów. 3. Sprężyny wiary i niedowiarstwa. 4. Próba teodycei.

Arystotelizm heterodoksalny w religijności zracjonalizowanej. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-110, 1964.

# SONER, Ernst # CESALPINO, Andrea # arystotelizm # socynianizm #
TREŚĆ. 1. Bóg a świat według Andrzeja Cesalpina. 2. Ernst Soner - cezalpinizujący socynianin.

Le «christianisme sans mystères» selon John Toland et les sociniens. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 12, 205-223, 1966.

# TOLAND, John # socynianizm #

"Antytrynitaryzm w Polsce - wiara i rozum" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 91-129. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # antytrynitaryzm # socynianizm #
TREŚĆ. (A) Poglądy filozoficzno-religijne arian przed Socynem. (a) Szymon Budny. (B) Socyn i socynianizm. (a) Socyn: wiadomości biograficzne. (b) Socyn: doktryna religijno-moralna. (c) Racjonalizm socynian. (d) Socynianizm a deizm oświeceniowy. (e) Idea tolerancji powszechnej.

Locke jakiego nie znamy. Wczesne pisma polityczne Locke'a. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 45-59, 1970.

# LOCKE # filozofia polityki #

John Locke: rozum i wiara. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-90, 1971.

# LOCKE, John # wiara a rozum # objawienie # deizm #

Polonica w bibliotece Locke`a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 279-291, 1972.

# LOCKE, John # filozofia polska # socynianizm #

Samuel Przypkowski (1592-1670) i jego traktat De pace et concordia ecclesiae. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-102, 1981.

# PRZYPKOWSKI, Samuel # filozofia polska # socynianizm # tolerancja # pokój #
TREŚĆ. 1. Wiadomości biograficzne. 2. Twórczość. 3. Przypkowski wobec zagadnienia tolerancji. 3. Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele.

W sprawie korespondencji Leibniza z Samuelem Crellem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 333-336, 1981.
Korespondencja Leibniza z Samuelem Crellem. [Teksty łacińskie]. Ogonowski, Zbigniew i Szymański, Mikołaj (wydali z rękopisu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 337-350, 1981

# LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm # CRELL, Samuel # korespondencja filozoficzna # socynianizm #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 377-379, 1986. Ogonowski, Zbigniew.

# filozofia polska # autobiogram #

Przypkowski i Locke wobec problemu tolerancji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 209-221, 1989.

# PRZYPKOWSKI, Samuel # LOCKE, John # tolerancja #