INDEKS AUTORSKI

Stanisław Olejnik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Eudajmonizm: studium nad podstawami etyki. Lublin, TN KUL, 1958.

# eudajmonizm # etyka # hedonizm # utylitaryzm # szczęście #
TREŚĆ. I. Przedmowa. II. Bibliografia. III. Wstęp. 1. Rzut oka na dzieje myśli eudajmonistycznej. 2. Problematyka związana z ideą eudajmonii w etyce współczesnej. 3. Problem i metoda pracy. IV. Kryteria oceny systemów etycznych. 1. Etyka jako naukowa wykładnia dziedziny moralności. 2. Znamię subiektywne dziedziny moralności. 3. Znamię transsubiektywne dziedziny moralności. Interpretacja pragmatyczna. 4. Znamię transsubiektywne dziedziny moralności. Interpretacja obiektywistyczna. 5. Znamię normatywne dziedziny moralności. V. Eudajmonizm etyczny w interpretacji subiektywistyczno-anormatywnej. 1. Systemy subiektywistyczno-anormatywne oparte na idei eudajmonii. (a) Systemy starożytne. (b) Systemy nowożytne. (c) Próby uzasadnienia. (d) Krytyka. 2. Eudajmonizm utylitarystyczny. (a) Omówienie poglądów. (b) Ocena krytyczna. 3. Eudajmonizm hedonistyczny. (a) Przyjemność jako przedmiot dążeń i jako wartość. (b) Krytyka hedonizmu psychologicznego. (c) Krytyka hedonizmu aksjologicznego. VI. Eudajmonizm etyczny w interpretacji personalistyczno-normatywnej. 1. Eudajmonia a najwyższy cel życia ludzkiego. (a) Celowość w działaniu. (b) Szczęście jako cel najwyższy. (c) Doskonałość osobowa. 2. Eudajmonia a najwyższa wartość transcendentalna. (a) Świat wartości. (b) Wartości etyczne. (c) Najwyższa wartość. VII. Zakończenie. Eudajmonia jako teleologiczna i aksjologiczna podstawa etyki.

Poglądy etyczne prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Znak, nr 94, 506-526, 1962. Olejnik, Stanisław.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # etyka #

Odpowiedzialność moralna zmniejszona. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 5-57, 1962.

# odpowiedzialność # moralność # psychologia moralności #
TREŚĆ. 1. Psychologiczne uwarunkowanie odpowiedzialności moralnej. 2. Rozwojowe stany zmniejszonej odpowiedzialności moralnej. 3. Patopsychiczne stany zmniejszonej odpowiedzialności moralnej.

Podstawowe przesłanki antropologii humanistycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 161-180, 1989. Olejnik, Stanisław.

# antropologia # osoba # humanizm #
 TREŚĆ. I. Struktura ontyczna. 1. Istota obdarzona duchowością. 2. Istota cielesno-duchowa. II. Wymiar rozwojowy. 1. Istota historyczna. 2. Istota rozwijająca się. III. Przymiot transcendencji. 1. Otwarcie ku nieskończoności. 2. Homo viator. IV. Istota społeczna. 1. Konieczność egzystencjalna. 2. Dobro wspólne. 3. Priorytet osoby. 4. Nienaruszalne prawa osoby.