INDEKS AUTORSKI

Stefan Opara


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksizm a problem relacji między naukami doświadczalnymi a filozofią. [Polemika z: Tanalski, Dionizy. Engelsowskie pojmowanie "zmierzchu filozofii" ...]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 69-83, 1971.

# marksizm # filozofia a nauka #

Język a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-101, 1973.

# filozofia języka # semiotyka # idealizm #

Język a religijność. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-128, 1974. Opara, Stefan.

# językoznawstwo # religioznawstwo # język religijny #
TREŚĆ. Potencjalny zakres problematyki formującej się na styku językoznawstwa i religioznawstwa jest niezwykle szeroki. W tekście tym ograniczymy się do niektórych tylko problemów związanych z relacją "język-indywidualna religijność". Taki sposób podejścia, którego celem głównym jest wskazanie na funkcje języka w formowaniu się indywidualnej religijności traktować należy niewątpliwie jako jeden z wielu możliwych, a "indywidualizacja" zagadnienia spełnia cele czysto heurystyczne, zawężając i konkretyzując problem. Pomijamy tu szeroką prezentację zagadnień historycznych i filozoficznych związanych z krystalizacją współczesnych teorii języka, jak tez zagadnień związanych z recepcją tych teorii przez myśl marksistowską, a językoznawcze zagadnienia teoretyczne sygnalizować będziemy tylko w tym zakresie, w jakim wymagać tego będzie zasadniczy cel tego szkicu. Skoncentrujemy się przy tym na trzech zagadnieniach: 1) roli języka w przekazie informacji religijnej ze środowiska społecznego do świadomości jednostki; 2) specyfice formowania się religijnych pojęć; 3) semantycznym i sigmatycznym aspekcie religijnych słow.

O zastosowaniu teorii języka do krytyki idealizmu filozoficznego. [Polemika z: Stanosz, Barbara. W sprawie krytyki...]. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-212, 1974. Opara, Stefan.

# filozofia języka # idealizm # AJDUKIEWICZ, Kazimierz #

Przyczynek do analizy idei postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 27-36, 1979.

# postęp społeczny # dzieje # marksizm #