INDEKS AUTORSKI

Paweł Pachciarek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja bytu w ujęciu Gustava Siewertha. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 161-194, 1974.

# SIEWERTH, Gustav # byt # metafizyka # Bóg a świat #
TREŚĆ. I. Poglądy filozoficzne Gustava Siewertha. 1. Katolicka szkoła heideggerowska. 2. Stosunek Siewertha do swych poprzedników. 3. Pisma. II. Zarys koncepcji bytu. 1. Byt pełnią tego, co rzeczywiste. (a) Byt racją tego, co rzeczywiste. (b) To, co rzeczywiste, racją ujawniania się bytu. (c) Realna różnica między bytem a istotą. (d) Priorytet bytu. 2. Byt wzorczo-dynamiczną identycznością Boga. (a) Byt - prima rerum creatarum. (b) Prawo urzeczywistniania się bytu. (c) Byt obrazem Boga. 3. Byt elementem pośredniczącym między Bogiem a światem. (a) Substancjalny i niesubstancjalny charakter bytu. (b) Pośredniczący charakter bytu. (c) Byt droga do Boga. III. Uwagi końcowe.

[Rec. Lotz, Johannes B. Ich-Du-Wir. Fragen un dem Menschen. Knecht, J. (Hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 166-171, 1975.

[Rec. Trillhaas, Wolfgang. Religionsphilosophie]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 171-176, 1975. Pachciarek, Paweł.

z: Walicka, Elżbieta. Zagadnienie istnienia w De ente et essentia św. Tomasza z Akwinu. [Polemika z: Ruciński, Brunon J. Zagadnienie istnienia w De ente et essentia Tomasza z Akwinu]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 123-136, 1976.

# TOMASZ z Akwinu, św. # istota # metafizyka # substancja #
TREŚĆ. * Uwagi dyskusyjne. 1. Ustalenia terminologiczne. (a) Istota, materia, forma. (b) Natura, quidditas, substantia. (c) Subsystencja. 2. Rekonstrukcja porządków wyjaśniania metafizycznego.

Wilhelma Windelbanda krytyczna filozofia religii. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 25-58, 1977.

# filozofia religii # WINDELBAND, Wilhelm # świadomość religijna # świętość #
TREŚĆ. 1. Filozofia religii: przedmiot, zadania. 2. Windelbanda rozumienie filozofii krytycznej. 3. Windelbanda teoria wartości. 4. Windelbanda interpretacja faktu religii. 5. Uwagi.

Przegląd bibliografii z zakresu filozofii religii. Roczniki Filozoficzne, 171-192, 1977.

# bibliografie # filozofia religii #

Religia w kulturze. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 5-36, 1978. Pachciarek, Paweł.

# religia # kultura # świadomość religijna #
TREŚĆ. I. Nieidentyczność religii z innymi dziedzinami kultury (świadomości religijnej z innymi typami świadomości kulturowej). II. Istota odrębności religii od innych dziedzin kultury (świadomości religijnej od innych typów świadomości kulturowej). 1. Świadomość religijna - niezróżnicowaną świadomością kulturową. 2. Świadomość religijna - dopełniająco-wieńczącą modalnością świadomości kulturowej. 3. Świadomość religijna (religia) w aspekcie prawdziwości mierzonej stopniem jej zaangażowania się w nią i przygotowywania kulturowych wartości. III. Istotnie funkcjonalna odpowiedzialność religii i innych dziedzin kultury (świadomości religijnej i innych typów świadomości kulturowej).

[Rec. Religionskritik. Beiträge zur atheistischen Religionskritik. Weger, Karl-Heinz (Hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 109-113, 1978.

# krytyka religii #

[Rec. Boros, Ladislaus. Im Leben Gott erfahren]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 113-114, 1978.

# filozofia religii #

[Rec. Mystische Erfahrung. Die Grenze menslichen Erlebens]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 114-117, 1978.

# mistycyzm #

"Człowiek i Bóg". Międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez International Society for Metaphysics. 18-22 sierpnia 1977. Jerozolima. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 119-124, 1978.

# człowiek a Bóg #