INDEKS AUTORSKI

Wiera Paradowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Paradowski, Ryszard. Filozoficzne i ideologiczne aspekty pojęcia pracy. Colloquia Communia, 1(18), 141-148, 1985.

# praca # ideologia #

Od estecyzmu Kanta do subiektywizmu filozofii absolutnej. Colloquia Communia, 1(24), 125-139, 1986. Paradowska, Wiera.

# KANT, Immanuel # klasyczna filozofia niemiecka # subiektywizm #

Ontologia marksistowska i pojęcie praktyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-119, 1988.

# marksizm # ontologia # praktyka #
ABSTRAKT. Artykuł dotyczy problemów związanych z próbami skonstruowania na gruncie marksizmu jednolitej koncepcji ontologicznej i efektami tych prób. Prezentuje konieczne przesłanki zbudowania takiej ontologii, wśród których na plan pierwszy wysuwa się kwestia tzw. wyboru metafizycznego (określenie natury bytu podmiotowej lub przedmiotowej) oraz nowe pojmowanie kategorii praktyki, która ma być w aspekcie ontologicznym stosunkiem między wzajemnie do siebie nie redukującymi się działalnościami podmiotów, a w aspekcie metafizycznym - odzwierciedleniem i współkonstytuowaniem podstawowych atrybutów rzeczywistości przez określenie się każdego podmiotu wobec świata przyrody i wobec innych ludzi.

Problem ontycznego statusu innego "Ja" u Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-87, 1989. Paradowska, Wiera.

# HUSSERL, Edmund # Inny # intersubiektywność #
TREŚĆ. Celem artykułu jest przedstawienie antynomii obiektywności i subiektywności oraz kategorii monadologicznej intersubiektywności w Medytacjach kartezjańskich Husserla, ze szczególnym uwzględnieniem medytacji piątej. W artykule zakwestionowano powszechnie przyjęty pogląd o subiektywizmie i solipsyzmie fenomenologicznym Husserla oraz ukazano możliwości związane z budowaniem metafizyki na bzie kategorii konstytucji Innego.

Odkrycie "ja". [Rec. Kon, Igor. Odkrycie "ja"]. Studia Filozoficzne, nr 9, 203-206, 1989.