INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Pasenkiewicz (1897-1995)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pierwsze systemy semantyki Leona Chwistka. Kraków, PWN, 1961.

# CHWISTEK, Leon # logika # matematyka # semantyka #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Część pierwsza. I. Ogólne uwagi dotyczące systemów semantyki Leona Chwistka. 1. Konstrukcje semantycznych systemów. 2. Kolejność systemów semantycznych. 3. Znaczenie semantyki. I. System semantyki według Grundlagen. 1. Elementy systemu. 2. Wyrażenia właściwe systemu. 3. Wyrażenia właściwe złożone. 4. Reguły systemu. 5. Uzupełniony system semantyki. 6. System skrótowy. (C) Część druga. Streszczenie i interpretacja pracy Neue Grundlagen der Logik Und Mathematik (rozdział I i II). 1. Uwagi wstępne. 2. System Grundlagen i jego cechy charakterystyczne. 3. Wyrażenia semantyki. 4. Podstawowe funkcje. 5. Skróty i definicje. (D) Część trzecia. System logiki i matematyki według Grundlagen i Grundlagen - Zweite Mitteilung. I. Reguły semantyczne. 1. Reguły semantyczne pierwszych dwóch grup. 2. Reguły semantyczne trzeciej grupy (reguły tabeli). (a) Uwagi wstępne. (b) Opis tabeli. (c) Tabela. II. Elementarne reguły dowodzenia. 1. Modus ponens. 2. Podstawienia. 3. Uogólnienia. III. Logiczne reguły dowodzenia. IV. Semantyczne aksjomaty. V. Aksjomaty właściwe. (E) Część czwarta. 1. Elementarne i teoretyczny systemy semantyki. 2. Czym są semantyczne systemy. 3. Tezy systemu. 4. Konstrukty systemu. 5. Wyrażenia właściwe i wyrażenia znaczeniowe systemu. 6. Zastosowania systemu semantyki. 7. System pełny. 8. Czynności, za pomocą których mogą być zbudowane systemy semantyki. 9. Nominalizm a semantyka. 10. Rola intuicji w systemach semantycznych. 11. Poglądy Chwistka na rolę semantyki w rozwoju teorii matematycznych. 12. Zestawienie wyników analizy. (F) Wykaz aksjomatów Grundlagen I. (G) Tabela wyrazów i wyrażeń pełnego systemu Grundlagen I. (H) System logiki i matematyki Chwistka. (I) Streszczenie niemieckie. (J) Streszczenie rosyjskie.

"Przedmowa" w: Chwistek, Leon. Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp), V-XXXI. Warszawa, PWN, 1961.

Analiza i krytyka teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-93, 1962.

# CHWISTEK, Leon # wielość rzeczywistości # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Okres pierwszy teorii wielości rzeczywistości (Trzy odczyty, odnoszące się do pojęcia istnienia). 2. Okres drugi rozwoju teorii wielości rzeczywistości (Wielość rzeczywistości). (a) Podstawowe rodzaje rzeczywistości. (b) Rzędy lub typy rzeczywistości. (c) Uwagi i wyjaśnienia dotyczące teorii wielości rzeczywistości. 3. Zastosowanie teorii do rozwiązywania dylematów i paradoksów tradycyjnej filozofii. (a) Teoria wielości rzeczywistości i życie praktyczne. (b) Realizm naturalny jako system filozoficzny. 4. Trzeci okres rozwoju teorii wielości rzeczywistości (Granice nauki). (a) Czy rzeczywistości są równomierne i niezależne. (b) Poprzednicy teorii wielości rzeczywistości. (c) Teoria wielości rzeczywistości jest systemem indywidualnym. 5. Interpretacja teorii wielości rzeczywistości. (a) Krytyczna ocena teorii wielości rzeczywistości. 6. Podsumowanie.

"Przedmowa" w: Chwistek, Leon. Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór, komentarze i przedmowa), V-XXII. Warszawa, PWN, 1963.

"Komentarze do rozdziału VI Granic nauki" w: Chwistek, Leon. Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór, komentarze i przedmowa), 233-245. Warszawa, PWN, 1963.

Logika ogólna. Tom I. Kraków, PWN, 1963.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Cześć I. Elementy teorii wyrażeń języków naturalnych i sztucznych. 1. Wyrażenia językowe. 2. Struktura języków i posługiwanie się nimi. (C) Część II. Logika formalna. 3. Uwagi wstępne dotyczące logiki formalnej. 4. Teoria zdań. 5. Teoria kwantyfikatorów. 6. Teoria zbiorów. 7. Tradycyjna logika formalna. 8. Elementy teorii relacji. 9. Niektóre szczególnie ważne relacje. 10. Antynomie logiki. 11. Logiczna teoria prawdopodobieństwa.

Logika ogólna. Tom II. Kraków, PWN, 1965.

# logika - podręczniki # TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Cześć III. Teoria czynności poznawczych. I. Wstępne czynności poznawcze. 1. Podział logiczny i klasyfikacja. 2. Porządkowanie i szeregowanie. 3. Definiowanie. II. Właściwe procesy poznawcze. 4. Podstawowe czynności poznawcze. Pomiary, testy, ankiety. 5. Rozumowania. Ogólne uwagi dotyczące rozumowań. 6. Wnioskowania. 7. Wyróżnienie i konstruowanie zdań. 8. Dwuogniwowe rozumowania złożone. 9. Rozumowania złożone wieloogniwowe.

"Konstrukcja pewnego języka niesymbolicznego prostej teorii typów" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 165-174. Warszawa, PWN, 1967. Pasenkiewicz, Kazimierz.

# teoria typów # język naturalny #
TREŚĆ. 1. Zespół prostej teorii typów. 2. Zespół języka naturalnego.

"Paradoksy nieskończoności". [Rec. Bolzano, Bernard. Paradoksy nieskończoności]. Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1968.

Logika ogólna [skrypt dla studentów wyższych szkół pedagogicznych i uniwersytetów]. Kraków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1968; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1986. Pasenkiewicz, Kazimierz.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp ("... przeznaczona dla tych wszystkich, którzy pragną wstępnie zapoznać się z ogółem zagadnień logicznych ... przede wszystkim dla osób studiujących nauki przyrodnicze i filozofię"). I. Elementy teorii wyrażeń języków naturalnych i symbolicznych. 1. Wyrażenia poznawcze. 2. Wyrażenia zdaniowe. 3. Wyrażenia wskaźnikowe. 4. Poprawne wyrażenie myśli poznawczych. 5. Języki symboliczne. II. Logika formalna. 6. Teoria i rachunki zdaniowe. 7. Elementy rachunku kwantyfikatorów-predykatów. 8. Teorie zbiorów. 9. Elementy teorii relacji. III. Teoria czynności wiedzotwórczych. 10. Podział logiczny i klasyfikacja. 11. O porządkowaniu. 12. Podstawowe procesy poznawcze. 13. Wnioskowania. 14. Dobór zdań. 15. Dwuogniwowe rozumowanie złożone. Ss. 128.